Årsakskrav i trygden – hovedlinjer og utvalgte emner

Her får du en god oversikt over årsakskravene i trygden - akkurat når og hvor det passer for deg.
Meld meg på

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 1 450 NOK

Andre: 1 950 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Forelesningen «Årsakskrav i trygden – hovedlinjer og utvalgte emner» består av to hoveddeler. Den første er en oversikt over mangfoldet av årsaksregler i trygderetten, med vekt på den såkalte normaltrygden. Her belyses årsakskravet som gjelder for retten til sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Temaet er praktisk, men til tross for aktualiteten og volumet på antallet slike trygdesaker, har det vært rettet lite oppmerksomhet mot årsakskravene som eget emne. I tillegg berøres de særskilte årsakskravene som gjelder ved yrkesskader, relatert til de ulike yrkesskadefordelene (hovedtrekk). Gjennomgangen bygger på professor Morten Kjellands analyser av over 300 avgjørelser fra Trygderetten, samt analyser av rikholdig rettspraksis og andre kilder. De blir satt inn i et mer helhetlig system i forelesningen og dens tilhørende kursmateriell. 

 

Den andre delen av forelesningen er en dybdemodul som omhandler de fire «Lie»-kriteriene som ble utviklet av Høyesterett i samspill med medisinsk sakkyndige i Lie-dommen i Rt. 1998 s. 1565 om erstatning etter en påstått nakkeslengskade. De fire «Lie»-kriteriene er juridisk-medisinske beviskriterier som i en rekke saker har blitt overført til andre skadetyper (især bløtdelsskader), og funnet veien også inn i andre rettsområder slik som trygderetten. Lie-dommen inneholder også bevisvektingsprinsipper, og også disse er blitt anvendt i trygderettslig sammenheng – noe som forelesninger forklarer og illustrerer ved hjelp av utarbeidede hjelpeskjemaer mv. (utviklet av professor Kjelland).

 

Hvem passer kurset for?

Advokater, jurister og andre som kommer i befatning med årsaksreglene i trygderetten

Leksjoner

Oversikt over mangfoldet av årsaksregler i trygderetten. Professor dr. juris, Morten Kjelland,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Dette er en dybdemodul som omhandler de fire «Lie»-kriteriene.
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på det angitte utgivelsestidspunkt 13. mai 2016.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. 
Når du er påmeldt kurset får du tilgang til kurset på "min side", på jus.no. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato. 

 

Erstatningsrett

Hver høst arrangerer JUS "Det årlige personskadeerstatningsrettskurset". Dette er årets store faglige- og sosiale møteplass, og samler i underkant av 300 deltakere. Kurset har lang tradisjon for å bli arrangert på Scandic Park Hotel i Sandefjord. I tillegg til dette årlige ajourføringskurset arrangerer vi også flere kurs innen fagområdet i løpet av året. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Elisabeth Hvaal Lingaas på mobil: 901 42343 eller ehl@jus.no. 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Juni

Mai

April