Advokatkurset – Trondheim

Ønsker du å praktisere som advokat? Juristenes Utdanningssenter har over 20 års erfaring med å utdanne fullmektiger. Dette kurset er obligatorisk for alle som skal ha advokatbevilling.

Tid

17. jan. – 16. feb.

Påmeldingsfrist: 19. des.

Fortsatt ledige plasser

Timer

13 juridiske timer

Fagområde

Sted

Radisson Blu Royal Garden Hotel, Kjøpmannsgaten 73, TRONDHEIM

Kursavgift

Medlemmer: 12 750 NOK

Andre: 12 750 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

For å få advokatbevilling kreves det at en gjennomgår et kurs i emner av spesiell betydning for advokatvirksomhet. Juristenes Utdanningssenter arrangerte advokatkurset første gang våren 1993. Kurset har som formål å gi de personer som planlegger å etablere seg som advokater et grunnlag for å yte det rettshjelpssøkende publikum forsvarlig bistand. Kurset har videre som et vesentlig formål å gi deltakerne kjennskap til de etiske retningslinjer for utøvelse av advokatyrket. Deltakerne skal også få kjennskap til økonomiske, praktiske og organisatoriske sider ved advokatvirksomhet, bli fortrolig med rutiner og fremgangsmåter under rettergang og andre arbeidsområder.

Kurset strekker seg over ett semester og består av to obligatoriske samlinger. Deltakerne skal også besvare en skriftlig hjemmeoppgave etter siste kursets siste samling. De obligatoriske samlingene består av 44 timers undervisning, hvorav 32 timer forelesninger og ca. 12 timer praktiske øvelser. Alle skal delta i prosedyretrening - en sivilsak, en straffesak og en meklingssak.

Her kan du lese mer om hjemmeoppgaven og andre praktiske opplysninger om Advokatkurset.

 

«Det var et svært høyt nivå på foreleserne på dette kurset. Alle overgikk mine forventninger fra første setning, så der har dere gjort en meget bra jobb!»
Tidligere deltager, Advokatkurset 2017

Hvem passer kurset for?

Jurister og advokatfullmektiger som har som mål å få advokatbevilling.

Samling 1

9:00 Presentasjon av kurset
9:15 Allment om advokatyrket - og nærmere om de krav som stilles til advokatrollen Advokat, Kyrre Richard Osmundsen,
Adnor Advokat AS, Trondheim

10:00 Pause
10:15 Formelle sider av advokatvirksomhet - Advokatansvaret Advokat, Harald F. Strandenæs,
Advokatfirmaet Strandenæs, Oslo

11:15 Lunsj
12:15 Drift av advokatkontor, herunder advokatvirksomhet som næringsvirksomhet og forholdet til klienten Advokat, Harald F. Strandenæs,
Advokatfirmaet Strandenæs AS, Oslo

15:15 Pause med servering
15:30 Saksforberedelse i sivile saker Advokat, Rune Lium,
LO juridisk kontor Region Midt-Norge, Trondheim

18:00 Slutt for dagen
9:00 Utforming av stevning og tilsvar Advokat, John Egil Bergem,
Arntzen de Besche Advokatfirma Trondheim AS, Trondheim

11:00 Lunsj
12:00 Avhør av parter og vitner Advokat, Alf Johan Knag,
SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Bergen

15:00 Pause med kake og frukt
15:15 Forhandlinger/Konfliktløsning Fasilitator, Roar Thun Wægger,
WNI - Wægger Negotiation Institute, Oslo

16:30 Pause med rundstykker
16:45 Forhandlinger/Konfliktløsning Fasilitator, Roar Thun Wægger,
WNI - Wægger Negotiation Institute, Oslo

18:30 Slutt for dagen
9:00 Innledning

Introduksjon og visning av meklingsfilm

Advokat, Karen Sophie Steen,
LOs juridiske avdeling, Oslo

Sorenskriver, Kristin Kjelland-Mørdre,
Drammen tingrett, Drammen

10:00 Pause
10:15 Kort om konflikter

  • Strategier for å løse en konflikt
  • Særlig om mekling som konfliktløsningsmetode
  • Oversikt over meklingens gang
11:15 Lunsj
12:15 Forberedelse til mekling

Innledningsfasen / Opplysningsfasen

13:30 Pause
13:45 Ideer til løsninger

Forhandlinger om løsninger

Gjennomgang av ettermiddagens meklingsøvelse

14:30 Pause
14:35 Rollespill i mekling med veiledning
17:30 Slutt
Skriv ut hele programmet

Samling 2

8:30 Morgenkaffe med frukt
9:00 Prosedyreteknikk Advokat, Alf Johan Knag,
SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Bergen

12:15 Utdeling av roller til prosedyretrening
12:30 Lunsj
13:30 Forberedelse til prosedyretrening
15:00 Servering med rundstykker dere kan ta med bort på vei til tinghuset
15:30 Prosedyretrening i tingretten - Sivilsak
19:00 Slutt for dagen
9:00 Advokatregnskapet Anders Johan Broch,
Ernst & Young AS

11:00 Pause
11:15 Opptreden overfor og forholdet til forvaltningen Advokat, John Egil Bergem,
Arntzen de Besche Advokatfirma Trondheim AS, Trondheim

12:15 Lunsj
13:15 Praktisk straffeprosess - Forsvarerrollen fortsetter Rådgiver, Tor Langbach,


15:00 Servering med rundstykker dere kan ta med bort på vei til tinghuset
15:30 Prosedyretrening i tingretten - Straffesak
19:15 Slutt for dagen
9:00 Etiske regler Advokat, Jeppe Normann,
Advokatfirmaet Normann & Bjørnsen AS, Billingstad

12:00 Lunsj
13:00 Etiske regler fortsetter
15:15 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

NB! For å få registrert timer i forhold til Advokatforeningens krav om obligatorisk etterutdanning, må man være innmeldt i Advokatforeningen innen dato for siste kursdag (dvs. siste dag 2. samling). Blir du medlem etter at du har meldt deg på kurset, må du sende ditt medlemsnummer på e-post til anh@jus.no, slik at timene blir registrert.

Advokatkurset

Ønsker du å praktisere som advokat? Juristenes Utdanningssenter har over 20-års erfaring med å utdanne fullmektiger. Dette kurset er obligatorisk for alle som skal ha advokatbevilling. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no eller prosjektleder Gulsum Koc, gk@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

September