Anskaffelsesrett i et nøtteskall

Fire av forfatterne bak boken «Anskaffelsesrett i et nøtteskall» gir deg foredrag om fire sentrale temaer innen anskaffelsesretten.

Tid

30. aug.

Påmeldingsfrist: 16. aug.

Fortsatt ledige plasser

Timer

5 juridiske timer

Fagområde

Sted

Gyldendal Norsk Forlag, Sehesteds gate 4, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 750 NOK

Andre: 5 150 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Anskaffelsesrett i et nøtteskall er nå utgitt i 2. utgave og oppdatert med nytt regelverk. Boken gir en overordnet, men fortettet og presis fremstilling av regelverket for offentlige anskaffelser. I anledning av utgivelsen arrangeres det et fordypningskurs om fire sentrale temaer i boken, som også er inkludert i kursavgiften.

Kurset arrangeres i samarbeid med Gyldendal.

Hvem passer kurset for?

Jurister, advokater, advokatfullmektiger og andre som arbeider med anskaffelsesrett.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Introduksjon

Litt om boken og innspill til hva aktører som jobber med anskaffelsesregelverket må ha kunnskap om. Et viktig aspekt ved anskaffelsesretten er de grunnleggende prinsippene som utleder selvstendige plikter for oppdragsgiver, men som også har stor betydning for tolkningen av de detaljerte reglene i anskaffelsesforskriften. Prinsippene er helt sentrale for forståelsen av regelverket og vil bli gjennomgått. Vi vil også se på den nye loven om offentlige anskaffelser § 4 i lys av de grunnleggende prinsippene som ellers følger av EU-retten. 

Advokat, Morten Goller,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

10:45 Pause
11:00 Reglenes betydning for kunngjøring

Det nye regelverket klargjør i større grad oppdragsgivers handlingsrom for dialog med leverandørene og markedsundersøkelser i forkant av kunngjøring. Oppdragsgivers handlingsrom ved markedsundersøkelser og dialog med leverandører vil gjennomgås. Det nærmere innholdet i begrepet konkurransevridende effekt vil også behandles samt oppdragsgivers plikt til utjevnende tiltak

Advokat, Alf Amund Gulsvik,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

11:45 Pause
12:00 Gode konkurransegrunnlag

Oppdragsgivers utforming av konkurransegrunnlaget er en av nøkkelfaktorene for en vellykket anskaffelse. Gode og klare konkurransegrunnlag gir lavere risiko for etterfølgende klager og tvister. Foredragsholder vil derfor gå igjennom hovedaspektene som danner grunnlaget for et godt utformet konkurransegrunnlag, herunder kravspesifikasjon og tildelingskriterier. 

Advokatfullmektig, Kine Østbye Neslein,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

12:45 Lunsj
13:30 Avvisningsreglene

Majoriteten av anskaffelsestvistene knytter seg til spørsmål om manglende eller uriktig avvisning av tilbud eller tilbydere. Uriktig forståelse av avvisningsbestemmelsene er også de feilene som i flest tilfeller kan lede til krav om positiv kontraktsinteresse. Vilkårene for avvisning grunnet manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav og forhold ved tilbudene vil bli gjennomgått. 

Advokatfullmektig, Oda Hellenes Ekre,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

14:15 Pause
14:30 Vilkårene for erstatning

De siste årene har det skjedd en økning av antallet erstatningssaker på bakgrunn av påståtte brudd på anskaffelsesregelverket. Det er tilkjent erstatning for positiv kontraktsinteresse i flere saker. For å bli tilkjent positiv kontraktsinteresse for brudd på anskaffelsesregelverket må det foreligge en vesentlig feil, og kravet til årsakssammenheng er skjerpet sammenlignet med alminnelig erstatningsrett. De skjerpede kravene hva gjelder ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng vil bli gjennomgått. 

Advokat, Morten Goller,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

15:15 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Offentlige anskaffelser

Flere aktuelle kurs

Mars

Desember