Dagskurs for advokater i advokatordningen for asylsøkere, v/NOAS og UNHCR

Meld meg på

Tid

25. feb.

Påmeldingsfrist: 27. jan.

Fortsatt ledige plasser

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 1 950 NOK

Andre: 1 950 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Asylsaksbehandling er et komplekst saksområde som krever oppdatert kunnskap og oversikt over de ulike aktørene og deres roller i prosessen.

Advokatordningen er en sentral del av asylprosessen som skal ivareta søkerens rettsikkerhet. Kompetansen til advokatene i advokatordningen er helt avgjørende for at søkernes rettsikkerhet skal bli ivaretatt på en best mulig måte. 

På grunnlag av dette tilbyr NOAS, UNHCR og JUS et kurs for å heve kompetansen til advokater i advokatordningen. 

Hvem passer kurset for?

Kurset er i hovedsak rettet mot advokater som jobber med asylsaker.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Identitet i utlendingsretten

 •  Identitetskravet generelt 
 •  Vurderingen av identitet
 •  Reisebevis for flykninger - erfaringer og utfordringer etter Høyesterett sin dom HR-2017-2078-A - av 31.10.2017   
Advokat, Georg Schjerven Hansen,
Advokatfirmaet Roli, Oslo

9:45 Aldersvurderingssaken i Høyesterett

 •   EMA og aldersvurderingssaken kommer opp for Høyesterett 26 og 27 november, HR skal ta stilling til om simpel sannsynlighetsovervekt er nok for å fastslå om en asylsøker er mindreårig.

 

Advokat, Georg A. Engebretsen,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Advokatfullmektig, Ulrike Graf Rutveit,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

10:15 Pause
10:30 Hva forventes av advokaten i asylsaker

 •   Er det mulig å gjøre en tilfredsstillende jobb med dagens stykkprisforskrift?
 •   Hvordan advokaten oppleves fra klientens perspektiv
 •   Bevisstgjøring av oppgavene i asylsaker

Spørsmål fra salen

Advokat, Cecilie Schjatvet,
Advokat Cecilie Schjatvet, Oslo

11:30 Pause
11:45 Siste nytt fra Europa og Elena-nettverket Advokat, Halvor Frihagen,
Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS, Oslo

12:15 UNE’s nye praksisbase presentasjon og tilbakemeldinger Senioorrådgiver, Vibeke Tveit,
Utlendingsnemnda

12:45 Lunsj
13:30 Vurdering av barnets beste i familiegjenforenings og utvisningssaker, i lys av Høyesterett uttalelse om barnets beste og lagmannsrettens avgjørelser

 •   LB-2015 -154940  av 27.05.2016 og etterfølgende dommer, 
 •   Høyesterett sin avgjørelse: HR 2015-206-A, av 29.01.2015.
 •   Prøvning av EMK artikkel 8 og praksis fra EMD – rett til privat og familieliv for barnet som er igjen i Norge.
 •   Barnefaglig kompetanse om tilknytning
Advokat, Cecilie Schjatvet,
Advokat Cecilie Schjatvet, Oslo

Cecilie Kolflaath Larsen,
Kulturpsykologosk Institutt

14:30 Pause
14:45 Bruk av Artificial Intelligence i utlendingsforvaltningen/ bruk av sosiale medier

 •    Automatiserte vedtak
 •   UDIs og UNEs bruk av informasjon fra sosiale medie
Juridisk rådgiver, Olivia Mocanasu,
UNHCR

15:30 UNHCR om IFA (internflukt alternativet) i opphørsaker. Juridisk rådgiver, Olivia Mocanasu,
UNHCR

16:15 Spørsmål fra salen og takk for i dag
Skriv ut hele programmet

Asyl- og utlendingsrett

Asyl- og utlendingsrett er komplekse saksområder som krever oppdatert kunnskap og oversikt, over de ulike aktørene og deres roller i prosessen. Hvert år arrangeres det årlige kurset i asyl- og utlendingsrett. Dette kurset er et «must» for alle som jobber innen fagområdet. Kurset gir en ajourføring i forhold til rettsutviklingen samt ulike aktuelle temaer. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget