Den årlige selskapsrett- og transaksjonskonferansen

Den årlige selskapsrett- og transaksjonskonferansen har en lang tradisjon på å samle Norges fremste fageksperter innen selskap- og transaksjonsrett. Du vil få en unik mulighet til å bygge nettverk og utveksle erfaringer.

Meld meg på

Tid

21. – 22. okt.

Påmeldingsfrist: 22. sep.

Timer

12 juridiske timer

Fagområde

Sted

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

Kursavgift

Medlemmer: 5 450 NOK

Andre: 6 950 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Vi jobber med å finnet et hjem til den årlige selskapsrettskonferansen. I år holdes konferansen i Sandefjord. I tillegg har vi bestemt oss for å at transaksjoner blir en større del av denne konferansen. Den årlige selskapsrett og transaksjonskonferansen vil fortsette med den tradisjonelle oppdateringen på hva som har skjedd det siste året. I tillegg vil vi ta et dypdykk i blant annet endringene i aksjeloven, deadlock reguleringer og forsiking av transaksjoner. Vi vil også ta opp temaet om aksjeeiere har at krav på erstatning avledet av selskapsets tap og går gjennom nyere rettspaksis rundt dette spørsmålet. 

Den årlige selskapsrett- og transaksjonskonferansen har en lang tradisjon på å samle Norges fremste fageksperter innen selskap- og transaksjonsrett. Deltakerne vil få en unik mulighet til å bygge nettverk og utveksle erfaringer. 

 

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som jobber med transaksjoner og selskapsrettslige spørsmål

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Endringer i aksjeloven §3-8 Advokat, Olav Fredrik Perland,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

10:45 Pause
11:00 Nye og mer liberale regler om oppkjøpsfinansiering og kreditt til aksjeeiere

Departementet har foreslått å endre aksjelovenes regler om oppkjøpsfinansering (§ 8-10) og kreditt til aksjeeiere (§ 8-7).

Etter gjeldende regler vil et aksjeselskap i praksis ikke kunne stille sikkerhet for en oppkjøpsfinansering av selskapet. «Rene» eiendomsselskaper kan imidlertid pantsette sin eiendom til sikkerhet for et aksjeselskap som kjøper alle aksjene i selskapet, men kan ikke pantsette andre eiendeler eller yte annen finansiell bistand til kjøperen ved ervervet. Ifølge departementets forslag kan ikke bare eiendomsselskaper, men ethvert aksjeselskap eller allmennaksjeselskap som hovedregel stille sikkerhet for en oppkjøpsfinansiering hvis et kjøperselskap erverver mer enn 50 % av aksjene eller stemmene i selskapet. I tillegg kan selskapet yte lån eller annen finansiell bistand til en slik kjøper. I foredraget besvares følgende spørsmål:

  1.  Hva bør selskapet påse for å oppfylle reglene og unngå styreansvar og brudd på låneavtaler?
  2.  Hva bør bankene gjøre for å unngå at avtaler om lån og sikkerhet blir ugyldige?

 

 Foredraget behandler også departementets forslag om at et selskap kan yte kreditt til sine aksjeeiere uten å motta betryggende sikkerhet.

 

Partner/advokat, Erik Langseth,
Advokatfirmaet BAHR AS

11:45 Pause
12:00 Ansvarsfraskrivelser i aksjekjøpsavtaler Professor, Margrethe Buskerud Christoffersen,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

12:45 Lunsj
13:45 Ajourføring: Nytt i selskapsretten Professor dr. juris, Tore Bråthen,
Handelshøyskolen BI

14:30 Pause
14:45 Ajourføring fortsetter Professor dr. juris, Tore Bråthen,
Handelshøyskolen BI

15:30 Pause
15:45 Ajourføring fortsetter Professor dr. juris, Tore Bråthen,
Handelshøyskolen BI

16:30 Slutt for dagen
9:00 Ansvar for styremedlemmer ved avvikling av aksjeselskaper

Det siste året har Høyesterett avsagt to dommer som har bidratt til avklaringer av sentrale forhold for aksjeselskap under avvikling. Den ene tydeliggjør forholdet mellom utbytte og andre utdelinger når et selskap er under avvikling. Den andre dommen gir viktige avklaringer rundt et avviklingsstyres aktsomhetsplikt ved fordringsprøvelse. Videre har reglene om avvikling av aksjeselskaper blitt endret fra 1. mars 2019, slik at det ikke lenger skal velges særskilt avviklingsstyre i forbindelse med en oppløsning og avvikling.

 

Foredraget vil gjennomgå reglene for frivillig oppløsning og avvikling av aksjeselskaper, med hovedvekt på reglene om ansvaret for styret og aksjeeiere.

 

 

Advokat, Anne Kjølseth Ekerholt,
SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

Advokat, Terje Gulbrandsen,
SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

9:45 Pause
10:00 Forsikring av transaksjoner Advokat, Gunhild Dugstad,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Advokat, Ingjerd Røynås,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

10:45 Pause og utsjekk
11:15 Dead lock-regulering i aksjonæravtaler

I felleseide selskaper vil vesentlige beslutninger ofte være betinget av enstemmighet. Hvordan kan man i en aksjonæravtale regulere situasjoner hvor eierne ikke er samstemte? Foredraget fokuserer på praktiske typetilfeller og avtalereguleringer for å unngå at uenighet mellom eiere resulterer i et handlingslammet selskap.

 

Advokat, Camilla Magnus,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

Advokatfullmektig, Kjersti Løwehr,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Brudd på stemmerettsforpliktelser i aksjonæravtaler Jannik Woxholth,
McKinsey & Company

13:45 Pause
14:00 Aksjeeiers rett til erstatningskrav for tap avledet av selskapets tap

Når skade påføres et aksjeselskap, reduseres aksjonærenes verdier. Verdireduksjonen kan slå ut i lavere omsetningsverdi for aksjene og/eller i redusert fremtidig utbytte. Etter aksjeloven § 17-6 står aksjonærenes erstatningskrav tilbake for selskapets krav. Spørsmålet om aksjonærene har et krav, er imidlertid ikke regulert i aksjeloven, og må vurderes på grunnlag av alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. Etter den restriktive dommen i Rt. 2004 s. 1816 (skiltmaker) – som la til grunn at aksjonærer ikke kan kreve erstatning for tap av fremtidig eierinntekt (utbytte) – har erstatningskrav fra aksjonærer som følge av skade påført selskapet, ikke ført frem. Foredraget behandler skiltmakerdommen og nyere rettspraksis på området, og stiller spørsmål om slike erstatningskrav generelt er utelukket.

Advokat, Are Stenvik,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

15:15 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Park Hotel, SANDEFJORD
20. – 21. okt. Kr 1 325 / 21. – 22. okt. Kr 2 258

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Selskapsrett

JUS arrangerer "Den årlige selskapsrettskonferansen". Det tilbys også grunnkurs og påbygningskurs, herunder kurs om grunnleggende selskapsrett, praktisk styrearbeid, og selskapsformer. Kursene er lagt opp med en praktisk vinkling hvor aktuelle temaer innen selskapsrettslige spørsmål belyses og diskuteres. Temaene er spesielt interessant for advokater, dommere og jurister, i tillegg til styremedlemmer, daglig ledere, juridiske rådgivere, økonomiansvarlige og andre som arbeider med selskapsrettslige spørsmål.  Advokatenes fagdager har også regelmessig en fagsøyle med temaer fra selskapsretten.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc på mobil 93835018 eller e-post gk@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget