Det årlige kurset i fiskeri- og havbruksrett

Få med deg hva som rører seg innen disse spennende næringene! Vi inviterer til høstens faglige og sosiale arena innen fiskeri- og havbruksrett.

Meld meg på

Tid

22. – 23. okt.

Påmeldingsfrist: 17. sep.

Fortsatt ledige plasser

Timer

9 juridiske timer / 1 etikktime

Fagområde

Sted

Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, BERGEN

Kursavgift

Medlemmer: 5 635 NOK

Andre: 7 135 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset med sentrale emner innen fiskeri- og havbruksrett etablerer en årlig tradisjon med et ajourføringskurs på rettsområdet. Kurset retter seg både mot de som arbeider med juridiske spørsmål knyttet til fiskeri og akvakultur, og de som ønsker å sette seg inn i disse spørsmålene. Her får du en oversikt over de sentrale rettsregler og praktiske problemstillinger som regulerer næringsutøvelsen. Foredragsholderne er sentrale jurister og advokater innenfor privat og offentlig virksomhet på området. 

Kurset er lagt opp som et halvannendagskurs med felles middag etter første kursdag (inkl. i kursprisen). Målet er at dette kurset også kan bidra til å bygge opp et fagmiljø blant jurister som arbeider med disse spennende næringene. Fagutvalget håper på aktiv deltakelse under kurset, og inviterer til innspill på videre utvikling av kursporteføljen innen fiskeri- og havbruksrett. 

Hvem passer kurset for?

Dette kurset passer alle som ønsker et overblikk over det sentrale regelverket for fiskeri- og havbruksrett. Målgruppen er så vel de som jobber med et eller flere av områdene som de som ønsker en innføring i de sentrale linjer.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Oppdateringsforedraget innen havbruksrett

  • Regulatorisk og rettspraksis
Advokat, Halfdan Mellbye,
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange Da, Bergen, Bergen

10:45 Pause
11:00 Oppdateringsforedraget innen fiskerirett Advokat, Brynjar Østgård,
Advokatfirmaet Østgård DA, Oslo

11:45 Lunsj
12:30 Fiskesalgslagsloven og førstehåndsomsetning av fisk

  • En gjennomgang av fiskesalgslagenes virksomhetsområder og hjemmelsgrunnlag
Juridisk rådgiver, Gerd Ingeborg Sollid,
Norges Råfisklag

13:15 Pause
13:30 Hoveddel 1: Produksjonsområder - næringsperspektivet

  • Oversikt regulatorisk regelverk, endringer som følge av innføring av produksjonsområder, særlige problemstillinger.
Advokat, Grunde Bruland,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Bergen

14:15 Diskusjon og tid til spørsmål
14:45 Pause
15:00 Vekstsystemet - trafikklys og saksbehandling fra et myndighetsperspektiv

  •  Et overblikk over grunnlaget for fargelegging og reglene som ligger til grunn for kapasitetsjusteringer

 

Fagdirektør, Christopher Grøvdal Rønbeck,
Nærings- og fiskeridepartementet, Oslo

15:45 Diskusjon og tid til spørsmål
16:15 Pause
16:30 Akvakultur og havvind i Noreg og Skottland

  • Fornybar energi og bærekraftig matproduksjon står høgt på agendaen internasjonalt, samt høvet til å flytte aktivitet nordover til arktiske farvatn. Føredraget set lys på regulering og forvalting av akvakultur og havvind i Norge og Skottland. Dette er dei landa i Europa som har mest velutvikla regulering av slik aktivitet så langt nord. Styring gjennom strategisk planlegging, marin arealplanlegging og konsesjon sikrar grunnleggande verdiar knytt til stabilitet og føreseielegheit, og fremjer næringsutvikling. Samstundes vil miljøomsyn og eit krav om tilpasningsdyktig forvalting, tilseie at forvaltinga treng rom for fleksibilitet i styringa av område med stadige naturlege, økonomiske og teknologiske endringar. Korleis er omsyna til føreseielegheit og fleksibilitet i forvaltning av akvaktultur og offshore vindparkar søkt balansert i Norge og Skottland?
Professor, Sigrid Eskeland Schütz,
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Bergen

17:15 Pause/minglig
17:45 Felles kursmiddag, inkludert i kursavgiften
9:30 Hoveddel 2: Administrative sanksjoner og reaksjoner i fiskeri- og havbruksretten: Status og plassering i norsk rett for øvrig Næringsstipendia, Guri Kristin Hjallen Eriksen,
SALT Lofoten AS/Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet, Institutt for offentlig rett, Svolvær/Oslo, Oslo

10:15 Pause
10:30 Bruk av straff i fiskerisektoren Advokat, Hallvard Bjørnarsson Østgård,
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø

11:15 Pause
11:30 Diskusjon og tid til spørsmål
12:00 Avsluttende lunsj og kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Ørnen, BERGEN
21. – 22. okt. Kr 1 420 / 22. – 23. okt. Kr 1 420

Rom/frokost er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Fiskeri- og havbruksrett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen innen fiskeri - og havbruk. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Elisabet Hvaal Lingaas på mobil: 901 42343 eller ehl@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget