Det årlige tingsrettskurset

Er du oppdatert på det siste innen tingsretten? I tillegg til en gjennomgang av rettspraksis og ny lovgivning, ser vi på flere aktuelle tema. Vi ønsker nye og tidligere deltakere velkommen til faglig påfyll i Sandefjord!

Meld meg på

Tid

6. – 7. feb.

Påmeldingsfrist: 9. jan.

Fortsatt ledige plasser

Timer

12 juridiske timer / 5 eiendomstimer

Fagområde

Sted

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

Kursavgift

Medlemmer: 5 700 NOK

Andre: 7 200 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset er den faglige og sosiale arenaen for deg som arbeider med tingsrett. Vi møtes i Sandefjord hvor du får en oppdatering innenfor fagområdet og en dypere innsikt i de temaer årets kurs har fokus på. Vi vil som vanlig ha de faste postene med oppdatering av rettspraksis og ny lovgivning. Programmet spenner videre over temaer som blant annet konsesjon og driftsmessig gode løsninger, utjenlig eiendom, eiendomstransformasjon og mellommannsbegrepet i eiendomsmegling.

«Flott kurs. Kommer igjen!»
Tidligere deltaker

Hvem passer kurset for?

Advokater, dommere, jurister, jordskiftere, grunnerhververe og andre som har behov for ajourføring av sine kunnskaper i tingsrett.

Program

9:30 Registrering og lett bevertning
10:00 Oppdatering av rettspraksis Advokat, Kristoffer Dons Brøndbo,
Advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co da, Tromsø

10:45 Pause
11:00 Foredraget fortsetter
11:45 Pause
12:00 Tomtefeste - rettspraksis Advokat, Thomas Andersen,
Brækhus Advokatfirma DA, Oslo

12:45 Lunsj
13:45 Hva er festegrunn og registrering av servitutter i matrikkelen Karen Kavli Setnes,
Statens kartverk - Hønefoss

14:30 Pause
14:45 Om jordskifte som ekspropriasjon mot naturalerstatning: Høyesteretts avklaringer om grunneiervern og påregnelig utnyttelse ved «urbant jordskifte» (HR-2019-1152-A)

På tross av jordskifteinstituttets særegne formål og virkninger, kan det beskrives som en slags ekspropriasjon mot naturalerstatning. Høyesterett gjør nettopp dette i HR-2019-1152-A. De ekspropriasjonsrettslige løsningene får dermed relevans ved fortolkningen av jordskifterettsreglene, også eiendomsretten som konstitusjons- og EMK-beskyttet rettsgode: i prinsippet skal den som må avgi eiendom, ikke lide tap ved eiendomsoverføringen.

I saken hadde lagmannsretten sett det slik, at så lenge en part kunne drive virksomhet på sin eiendom som før, ble ikke parten påført noe tap ved jordskiftet. Den nye eiendomsutformingen som jordskiftet medførte, ville derimot tilføre eieren en potensiell merverdi som kunne utnyttes på et senere tidspunkt. Haken var imidlertid at parten var pålagt å dekke en del av felleskostnadene ved jordskiftet, og det fremsto ikke klart om den potensielle merverdien ville overstige kostnadene for parten.

For en annen part i saken, måtte Høyesterett ta stilling til verdsettelsesprinsippene i saker om «urbant jordskifte», derunder betydningen av tidligere reguleringsplaner. Det man her skal finne frem til, er hva som fremstår som en realistisk utnyttelse av eiendommen, vurdert ut fra dens egnethet som utbyggingsgrunn.

Professor dr. juris,, Geir Stenseth,
Universitetet i Oslo

15:30 Pause
15:45 Eiendomstransformasjon

Av ulike grunner blir det aktuelt å transformere eksisterende utnyttelse fra for eksempel offentlig- eller næringsformål til boligformål. Tingsretten er en av mange rettsdisipliner som aktualiseres i en slik prosess. Med dette foredraget tas det sikte på å gi en oversikt over hele prosessen og å sette tingsretten inn i et helhetsperspektiv. 

Advokat, Geir Frøholm,
SANDS Advokatfirma DA, Oslo

16:30 Pause
16:45 Foredraget fortsetter
17:30 Kursslutt dag 1
19:30 Aperitiff
20:00 Festmiddag
9:00 Konsesjon og driftsmessig gode løsninger Fagdirektør, Ingrid Aasen,
Landbruks- og matdepartementet

Advokat, Sindre Oftedal,
Haver Advokatfirma AS, Stavanger

10:00 Pause
10:15 Eiendomsmegling - mellommannsbegrepet Høgskolelektor, Lars Halvor Ova Johnsen,
Universitetet I Sørøst-Norge - Campus Bø I Telemark

11:15 Pause
11:30 Utjenlig eiendom - jordskifteloven § 3-2

Jordskifteloven § 3-2 om utjenlige eiendomsforhold er et materielt vilkår for å kunne gjennomføre et jordskifte etter jordskifteloven § 3-4 til § 3-10. Det er nok at en eiendom eller bruksrett er eller vil bli vanskelig å bruke på tjenlig måte etter «tida og tilhøva». 

Med begrepet «etter tida og tilhøva» åpnes det for en dynamisk vurdering av situasjonen. Forholdene kan endres over tid slik at eiendomsforhold som har vært tjenlige, er blitt utjenlige. Det kan også være påregnelig at forholdene vil endre seg i framtiden slik at de blir utjenlige. Bestemmelsen innebærer at det må gjøres en samlet konkret vurdering av alle relevante momenter. Vi ser nærmere på disse vurderingene og på nyere rettspraksis.

Professor, Per Kåre Sky,
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU)

12:15 Pause
12:30 Gjennomgang av endringer i lover, forskrifter mm Seniorrådgiver, Iris-Adele Berg Jess,
Landbruks- og matdepartementet

13:15 Avsluttende lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Park Hotel, SANDEFJORD
5. – 6. feb. Kr 1 351 / 6. – 7. feb. Kr 2 300

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Tingsrett

 JUS tilbyr "Det årlige tingsrettskurset" hver vinter. Kurset har faste poster som oppdatering av rettspraksis, og gjennomgang av endringer i lover, forskrifter med mer. Her behandles også aktuelle problemstillinger, som er viktige for deg som arbeider med tingsrett og tilliggende områder. Vi tilbyr også hvert år et innpføringskurs i jordskifte.JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen.

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil 92211266.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs