Det årlige tingsrettskurset

Er du oppdatert på det siste innen tingsretten? I tillegg til en gjennomgang av rettspraksis og ny lovgivning, ser vi på flere aktuelle tema. Vi ønsker nye og tidligere deltakere velkommen til faglig påfyll i Sandefjord.

Tid

8. – 9. feb.

Påmeldingsfrist: 6. feb.

Fortsatt ledige plasser

Timer

11 juridiske timer / 4 eiendomstimer

Fagområde

Sted

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

Kursavgift

Medlemmer: 5 210 NOK

Andre: 7 210 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

I tillegg til de faste oppdateringsforedragene der du får en ajourføring av rettspraksis og ny lovgivning, vil vi i år se på problemstillinger knyttet til bruk av sti, samt rubrisering av grunnboken og sletting av heftelser. Videre vil jordskiftelagdommer Ragnhild S. Jetlund gi en sammenlignende gjennomgang av hjemmelsgrunnlaget for rettsfastsetting etter jordskifteloven og hvorvidt det er mulig å se forskjeller i tvistebehandlingen for jordskifteretten og tingretten. På kursets andre dag vil vi få en dyptgående gjennomgang av begrepet «fritidshus», og vi vil få en gjennomgang av eiendomsregistrering i et historisk perspektiv.

«Flott kurs. Kommer igjen»
Tidligere deltaker, Det årlige tingsrettskurset 2017

Hvem passer kurset for?

Advokater, dommere, jurister jordskiftere, grunnerhververe og andre som har behov for ajourføring av sine kunnskaper i tingsrett.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Oppdatering av rettspraksis Advokat, Kristoffer Dons Brøndbo,
Advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co da, Tromsø

10:45 Pause
11:00 Foredraget forsetter
11:45 Pause
12:00 Foredraget fortsetter
12:45 Lunsj
13:45 Bruk av sti - ulike brukere og ulike behov for opprusting

Stier og snarveier er en viktig del av ferdselens infrastruktur, både i naturen og i tettbygde strøk. Men kan hvem som helst tilrettelegge for en ny sti? Hva med merking, skilting og opparbeiding? Kommunen skal kanskje også ha et ord med i laget. Oppgradering av stier og løyper kan være et søknadspliktig tiltak. Idrettslaget preparerer flotte skiløyper, hvem skal ta regningen? Attraktive stier tiltrekker seg mange, turgåere, syklister, og hundeluftere kjemper om de samme traseene. Hvem har retten på sin side?

I byene blir plutselig den snarveien du har gått i alle år, blokkert av et nytt utbyggingsprosjekt. Alle liker snarveiene, men ingen vil ha dem over sin eiendom. Hva sier rettsreglene? I dette innlegget går vi gjennom de viktigste redskapene i den juridiske verktøykassen.

 

Jurist (PhD), Marianne Jøranlid Reusch,
www.allemannsretten.no

14:30 Pause
14:45 Rubrisering av grunnboka og sletting av heftelser

Ved innføring av elektronisk tinglysing og nytt fagsystem i april 2017, så har rubriseringen av grunnboken endret seg.

I foredraget foretas en gjennomgang av hvordan man skal forstå de nye grunnboksbladene og hvordan kan man få slettet gamle servitutter som har blitt med over fra hovedbruket.

Registerfører, Haldis Framstad Skaare,
Statens kartverk, Hønefoss

15:45 Pause
16:00 Rettsutgreiing og grensefastsetting etter jordskiftelova i forhold til avgjørelse av tvist om rettsforhold for tingretten - en sammenliknende gjennomgang

·         En gjennomgang av hjemmelsgrunnlaget for rettsfastsetting etter jordskifteloven, herunder avgrensning av jordskifterettens kompetanse i rettspraksis.

·         Er det mulig å se forskjeller i tvistebehandlingen for jordskifterett og tingrett i saker hvor kompetansen er parallell?

Jordskiftelagdommer, Ragnhild Sæhlie Jetlund,
Borgarting lagmannsrett

17:00 Slutt for dagen
19:30 Felles middag
9:00 Gjennomgang av endringer i lover, forskrifter mm Seniorrådgiver, Marianne Smith,
Landbruks- og matdepartementet, Oslo

10:00 Pause
10:15 Begrepet «fritidshus» i tomtefesteloven

·         Hvilke festeforhold omfattes av lovens verneregler?

·         Et dypdykk i Høyesteretts avgjørelse 15. september 2017

Advokat, Bjørn Terje Smistad,
Advokathuset Braaholmen AS, Namsos

Advokat, Einar I. Lohne,
Langseth Advokatfirma DA, Oslo

11:00 Pause
11:15 Foredraget fortsetter
12:00 Pause
12:15 Eiendomregistrering i et historisk perspektiv

Historien knyttet til utviklingen av det norske systemet for eiendomsregistrering er mangesidig. Noe har utviklet seg til å bli en suksess, på andre områder er det fortsatt en del (mye) å gå på. Blant annet dokumentasjon av eiendomsgrenser. Og bestemmelser i gjeldende matrikkellov bærer bud om at her er fortsatt mye ugjort. Med utgangspunkt i reelle eksempler fra i dag, med manglende eiendomsgrenser, kan det stilles spørsmål: Hvorfor er det slik? Med dette utgangspunktet kan man gå tilbake i historien fra ca. 1660-tallet og fremover for å finne årsakene til at dette.

Førsteamanuensis, Leiv Bjarte Mjøs,
Høgskulen På Vestlandet

13:00 Avsluttende lunsj
14:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Park Hotel, SANDEFJORD
7. – 8. feb. Kr 1 218 / 8. – 9. feb. Kr 2 125

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Tingsrett

"Det årlige tingsrettskurset" er hovedkurset innen dette rettsområdet. JUS tilbyr dette årlig i februar måned. Kurset har faste poster som oppdatering av rettspraksis, og gjennomgang av endringer i lover, forskrifter med mer. Her behandles også aktuelle problemstillinger, som er viktige for deg som arbeider med tingsrett og tilliggende områder.JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor eller direktør Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil 92211266.

Mer informasjon om fagutvalget