Innføring i ekspropriasjonsrett

Dette kurset er for alle de som ønsker en grundig innføring i ekspropriasjonsrett og praktisk skjønnsarbeid. Kurset tar opp de viktigste elementene på rettsfeltet, og er praktisk lagt opp.

Meld meg på

Tid

2. – 3. des.

Påmeldingsfrist: 4. nov.

Fortsatt ledige plasser

Timer

11 juridiske timer / 6 eiendomstimer

Fagområde

Sted

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 5 450 NOK

Andre: 6 950 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset er for alle de som ønsker en grundig innføring i ekspropriasjonsrett og praktisk skjønnsarbeid. Kurset tar opp de viktigste elementene på rettsfeltet, og er praktisk lagt opp.

«Veldig bra kurs!! Gode foredragsholdere!»
Tidligere deltaker,

Hvem passer kurset for?

Advokater, advokatfullmektiger, jurister, dommere, jorskiftere, grunnerhververe og alle andre med interesse for ekspropriasjon- og skjønnsrett

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Gangen frem til ekspropriasjonsvedtak - saksbehandling, forhandlinger, tiltrede

-          Saksbehandlingsregler 

-          Tips til forhandlinger med grunneiere 

-          Avtaler om tiltrede og avtaleskjønn

-          Tiltrede når grunneier ikke samtykker - tvangsfullbyrdelse

-          Vedtak om ekspropriasjon

Advokat, Birgitte Bie Mørkved,
Advokatfirmaet Mageli ANS, Hamar

10:45 Pause
11:00 Foredraget fortsetter
11:45 Pause
12:00 Hjemmelgrunnlag for ekspropriasjon - og nærmere om vedtaksprosessen Advokat, Birgitte Bie Mørkved,
Advokatfirmaet Mageli ANS, Hamar

12:30 Lunsj
13:30 Prinsipper for fastsettelse av erstatning - salgsverdi, bruksverdi, gjenervervsverdi

Fellesspørsmål for alle tre typer verdigrunnlag ved fastsettelse av erstatning ved ekspropriasjon – særlig om påregnelighetsvurderinger og tilpasningsplikt. 

 

Nærmere gjennomgang om vurderingen som skal skje etter hhv salgsverdi, bruksverdi og gjenanskaffelsesverdi – med praktiske eksempler.

Advokat, Hilde Ruus,
Regjeringsadvokaten, Oslo

14:15 Pause
14:30 Foredraget fortsetter
15:15 Pause
15:30 Nærmere om ekspropriasjon av bolig- og næringsareal

Nærmere om reglene for stripeerverv og innløsning av bolig- og næringseiendommer, herunder prinsipper for erstatningsutmåling, fradragsregler og erstatning for ulemper.

Advokat, Pål Martin Sand,
Advokatfirmaet DSA AS, Oslo

16:30 Spørsmål og diskusjon
16:45 Slutt for dagen
9:30 Prinsippene for valg av kapitaliseringsrente og erstatningsutmålingen ved ekspropriasjon av jord, skog og grus

Konseptene kapitalisering og neddiskontering: 

I hvilke sammenhenger må man kapitalisere, hva styrer valg av rente og hva er anvendelsesområde for standardrenten på 4 % ved erstatningsutmåling?

 

Verdsettelse av naturressurser: 

Vederlagsloven § 6 første ledd annet punktum og praksis etter bestemmelsen. (Adgangen til kumulasjon av bruksverdierstatning og salgsverdierstatning.)

Advokat, Karen Mellingen,
Regjeringsadvokaten

10:15 Pause
10:30 Foredraget fortsetter
11:30 Lunsj
12:30 Hvordan forberede et skjønn?

• Utforming av skjønnsbegjæring og tilsvar. Skjønnsforutsetninger. Påstander i skjønnssaken

• Fagkyndighet og skjønnsrettens sammensetning

• Spørsmål som kan avgjøres under saksforberedelsen – skal skjønnsmedlemmene delta?

• Hvordan lære seg saken?

• Praktiske forberedelser. Utdrag (papir og/eller digital). Forventninger til ekspropriantens tilrettelegging. 

Advokat, Christian Reusch,
Simonsen Vogt Wiig, Oslo

13:30 Gjennomføring av skjønnsforhandling og overskjønnsforhandling

• Skjønnets gjenstand: Erstatningsutmåling, men også gyldighet

• Andre formalia

• De ulike leddene i skjønnsforhandlingen:

oInnledningsforedrag

oParts- og vitneforklaringer

oBefaring

oSakkyndige

oProsedyrer

oSentrale forhold ifm. sakskostnader

• Hva blir likt og hva blir annerledes ved overskjønn?

Advokat, Christian Reusch,
Simonsen Vogt Wiig, Oslo

14:15 Pause
14:30 Foredraget fortsetter
15:00 Spørsmål og diskusjon
15:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Ekspropriasjons- og skjønnsrett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor eller direktør Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil 92211266.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs