Kurs i samiske rettsspørsmål

Her behandles aktuelle temaer knyttet til rettsutviklingen i sameretten, med hovedfokus på nye sentrale høyesterettsavgjørelser.

Tid

15. – 16. mar.

Påmeldingsfrist: 14. feb.

Fortsatt ledige plasser

Timer

10 juridiske timer

Fagområde

Sted

Scandic Hotel Alta, Løkkeveien 61, ALTA

Kursavgift

Medlemmer: 5 490 NOK

Andre: 6 490 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset holdes i Alta. Vi ønsker igjen å ta opp sentrale og aktuelle temaer knyttet til samiske rettsspørsmål. Vi har hovedfokus på noen sentrale avgjørelser som er blitt avgjort av Høyesterett i 2017 og som vil bli avgjort i 2018. Det skjer og vil skje en rekke ulike rettsavklaringer som berører samiske næringer. I tillegg er vi innom: rovdyrproblematikk, reintallsreduksjon. Nasjonal institusjon for menneskerettigheter vil redegjøre for sitt arbeid innen dette feltet og det vil bli gitt en oppdatering på rettsutviklingen i sameretten nasjonalt og i folkeretten. 

Hvem passer kurset for?

Kurset retter seg mot jurister, dommere og advokater, samt jurister i forvaltningen. I tillegg alle som er interessert og ønsker bredere innsikt i sameretten. Reineiere og andre som i sitt arbeid har behov for kunnskap og å holde seg ajour i rettsutviklingen, vil ha nytte av å delta på kurset.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registering
10:00 Nyheter i rettsutviklingen

  • Rettspraksis
  • Ny lovgivning/regelendringer
Advokat, Knut Helge Hurum,
Fend advokatfirma, Oslo

11:00 Pause
11:15 Rettigheter og rettssubjekter i reindriften ved kraftutbygging

Reindriftsretten utgjør et nett av kollektive rettigheter som knyttes sammen av hovedformålet - adgangen til reinbeiteland. Innlegget vil se nærmere på hvem som er innehaver av de ulike rettighetene og hvem som kan representere rettighetene.

Førstekonsulent, Even Vegard Dalen,
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve)

12:15 Lunsj
13:15 Nesseby saken

Utmarksdomstolen for Finnmark avsa 23. januar i 2017 dom i tvisten mellom Finnmarkseiendom (FeFo) og Nesseby bygdelag om styring og forvaltning av de rettighetene bygdefolket i Nesseby har til utnyttelse av de fornybare naturressursene i utmarka. Bygdelaget vant i stor grad frem. FeFo anket saken til Høyesterett, og Bygdelaget anket deretter på ett punkt der det ikke vant frem. Reinbeitedistrikt 5/6 og Meskelv og omegn bygdelag har erklært partshjelp til støtte for Fefo. Begge ankene er sluppet inn til behandling i Høyesterett, der saken ble behandlet 18. januar 2018 i plenum.

Saken reiser prinsipielle spørsmål blant annet om styringen av utmarksressurser i Finnmark og herunder tolkning av Finnmarksloven og de nasjonale og folkerettslige regler om urfolks rettigheter. 


 

Advokat, Brynjar Østgård,
Advokatfirmaet Østgård DA, Oslo

Professor, Øyvind Ravna,
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet - Det juridiske fakultet - Studiested

14:15 Spørsmål og refleksjon
14:30 Pause
14:45 Femund saken

Saken gjelder krav om erstatning fra flere gårdbrukere etter at rein kom inn på innmark. Saken vil bli behandlet av Høyesterett i 2018, og den vil avklare om reindriftslovens erstatningsregler er i strid med grunnloven og/eller folkerettslige bestemmelser. Saken illustrerer de utfordringer reindriftsnæringen kan møte hvis det blir reist krav om erstatning etter reglene i reindriftsloven.

Advokat, Knut Helge Hurum,
Fend advokatfirma, Oslo

Advokat, Therese Ljosdahl,
Fend advokatfirma, Oslo

15:30 Spørsmål og refleksjon
15:45 Pause
16:00 Utredning av samiske interesser i arealplaner, og virkningen av manglende eller mangelfull utredning.

Et grunnleggende krav til god saksbehandling i arealsaker er at konsekvensene av en utbygging skal utredes før vedtak fattes. Innlegget vil vil gjøre nærmere rede for dette, herunder vil Høyeseretts avgjørelse i Reinøy saken bli vurdert.

Dosent , Fredrik Holth,
Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet

17:00 Kursslutt
19:30 Middag på Sorrisniva Restaurant (egen påmelding). Avreise med buss kl. 18.45. Omvisning på Sorrisniva Hotel Igloo (Ta med varm jakke!) før middag. Retur kl. 22.30 med buss til Scandic Hotel Alta.
9:00 Rovdyrvern og menneskerettigheter i reindriftsområder

Forholdet mellom Bernkonvensjonens bestemmelser om rovdyrvern og samiske rettigheter etter folkeretten.

Kommisjonsleder, Jon Gauslaa,
Finnmarkskommisjonen, Tana

9:45 Pause
10:00 Reintallsreduksjon

Høyesterett kom i dom av 21. desember 2017 til at et vedtak som påla reintallsreduksjon ikke var i strid med FNs konvensjon om sivile- og politiske rettigheter artikkel 27. Innlegget vil gi en gjennomgang og vurdering av dommen. 

Professor dr. juris, Kirsti Strøm Bull,
Universitetet I Oslo - Institutt for privatrett

10:45 Pause
11:00 Nyere folkerettslig utvikling

De folkerettslige regler som verner samisk kultur er stadig i utvikling. Innlegget vil gjøre rede for nyere utviklingstrekk og avgjørelser innen feltet.

Seniorrådgiver, Johan Strømgren,
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NHRI), Oslo

11:30 Pause
11:45 Nasjonal institusjon for menneskerettigheters arbeid med samerett- og urfolksspørsmål

Urfolks rettigheter er en sentral del av institusjonens arbeid. Det vil bli redegjort for deres arbeid med konsultasjonsretten, vern av materielt kulturgrunnlag og hvordan arbeidet med disse spørsmål følges opp nasjonalt og internasjonalt.

Seniorrådgiver, Johan Strømgren,
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NHRI), OSLO

12:30 Kursslutt med avsluttende lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Hotel Alta, ALTA
14. – 15. mar. Kr 1 414 / 15. – 16. mar. Kr 1 414

Rom/frokost betales direkte til hotellet ved avreise. Tre retters middag den 15. på Sorrisniva forhåndsfaktureres fra JUS, kr 1000,-. Egen påmelding.

Annet

Middag 15. mar. Kr 1 000

Middag: 3 retter og vin pakke. Egen påmelding.

Andre juridiske kurs

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober