Kurs i samiske rettsspørsmål

Meld meg på

Tid

15. – 16. mar.

Påmeldingsfrist: 14. feb.

Timer

10 juridiske timer

Fagområde

Sted

Scandic Hotel Alta, Løkkeveien 61, ALTA

Kursavgift

Medlemmer: 5 490 NOK

Andre: 6 490 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset holdes i Alta. Vi ønsker igjen å ta opp sentrale og aktuelle temaer knyttet til samiske rettsspørsmål. Vi har hovedfokus på noen sentrale avgjørelser som er blitt avgjort av Høyesterett dette året og som vil bli avgjort i 2018. Det skjer og vil skje en rekke ulike rettsavklaringer som berører samiske næringer. I tillegg er vi innom: rovdyrproblematikk, reintallsreduksjon. Nasjonal institusjon for menneskerettigheter vil redegjøre for sitt arbeid innen dette feltet og det vil bli gitt en oppdatering på rettsutviklingen i sameretten nasjonalt og i folkeretten. 

 

Hvem passer kurset for?

Kurset retter seg mot jurister, dommere og advokater, samt jurister i forvaltningen. I tillegg alle som er interessert og ønsker bredere innsikt i sameretten. Reineiere og andre som i sitt arbeid har behov for kunnskap og å holde seg ajour i rettsutviklingen, vil ha nytte av å delta på kurset.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registering
10:00 Nyheter i rettsutviklingen

  • Rettspraksis
  • Nylovgivning/regelendringer
Advokat, Knut Helge Hurum,
Fend Advokatfirma da, Oslo

11:00 Pause
11:15 Rettigheter og rettssubjekter i reindriften ved kraftutbygging

Reindriftsretten utgjør et nett av kollektive rettigheter som knyttes sammen av hovedformålet - adgangen til reinbeiteland. Innlegget vil se nærmere på hvem som er innehaver av de ulike rettighetene og hvem som kan representere rettighetene.

Førstekonsulent, Even Vegard Dalen,
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve)

12:15 Lunsj
13:15 Fordypning i aktuelle saker - hva avklarer de og hvilken betydning har de for partene.

1. Nesseby saken
    
Utmarksdomstolen for Finnmark avsa 23. januar i 2017 dom i tvisten mellom Finnmarkseiendommen (FeFo) og Nesseby bygdelag om styring og forvaltning av de rettighetene bygdefolket i Nesseby har til utnyttelse av de fornybare naturressursene i utmarka. Bygdelaget vant i stor grad frem. FeFo anket saken til Høyesterett, og Bygdelaget anket deretter på ett punkt der det ikke vant frem. Reinbeitedistrikt 5/6 og Meskelv og omegn bygdelag har erklært partshjelp til støtte for Fefo. Begge ankene er sluppet inn til behandling i Høyesterett, der saken vil bli behandlet 18. januar 2018 i plenum.

Saken reiser prinsipielle spørsmål blant annet om styringen av utmarksressurser i Finnmark og herunder tolkning av Finnmarksloven og de nasjonale og folkerettslige regler om urfolks rettigheter. 
  

2. Reinøysaken
    Saken ble behandlet av Høyesterett i november 2017. De sentrale spørsmålene var om et større vegprosjekt gyldig kunne vedtas uten at det var laget konsekvensutredning for utbyggingen og om den var i strid med FNs konvensjonen om sivile og politiske rettigheter art. 27. Dommen gir retningslinjer for hvordan slike saker skal behandles, og illustrerer hvilke utfordringer samiske næringer møter i større utbygningsprosjekter.

3. Femundsaken 

     Saken gjelder krav om erstatning fra flere gårdbrukere etter at rein kom inn på innmark. Saken vil bli behandlet av Høyesterett i 2018, og den vil avklare om reindriftslovens erstatningsregler er i strid med grunnloven og/eller folkerettslige bestemmelser. Saken illustrerer de utfordringer reindriftsnæringen kan møte hvis det blir reist krav om erstatning etter reglene i reindriftsloven.

 

Advokat, Therese Ljosdahl,
Fend advokatfirma DA, Oslo

Advokat, Knut Helge Hurum,
Fend Advokatfirma da, Oslo

17:00 Kursslutt
19:30 Aperitiff og felles middag
9:30 Rovdyrvern og menneskerettigheter i reindriftsområder

Forholdet mellom Bernkonvensjonen bestemmelser om rovdyrvern og samiske rettigheter etter folkeretten.

Kommisjonsleder, Jon Gauslaa,
Finnmarkskommisjonen, Tana

10:15 Reintallsreduskjon

Høysterett vil i desember 2017 ta stilling til om et vedtak som pålegger reintallsreduksjon er i strid med FNs konvensjon om sivile- og politiske retteigheter etter artikkel 27. Saken vil klargjøre hvilke begrensninger som gjelder for slike vedtak.

11:00 Pause
11:15 Pause
11:30 Nyere folkerettslig utvikling

De folkerettslige regler som verner samisk kultur er stadig i utvikling. Innlegget gjør rede for nyere utviklingstrekk og avgjørleser innen feltet.

Førsteamanuensis, Matthias Åhren,
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet - Det juridiske fakultet - Studiested

12:15 Pause
12:30 Nasjonal institusjon for mennekerettigheters arbeid med samerett- og urfolksspørsmål

Urfolks rettigheter er en sentral del av institusjonens arbeid. Det vil bli redegjort for deres arbeid med konsultasjonsretten, vern av materielt kulturgrunnlag og hvordan arbeidet med disse spørsmål følges opp nasjonalt og internasjonalt.

Direktør, Petter F. Wille,
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NHRI), Oslo

Seniorrådgiver, Johan Strømgren,
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NHRI), OSLO

13:15 Kursslutt med avsluttende lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Hotel Alta, ALTA
14. – 15. mar. Kr 1 390 / 15. – 16. mar. Kr 2 390

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Andre juridiske kurs

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Torill Løebekken på tol@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget