Livestream: Finansdagen

Den årlige ajourføringen innen bank- og finansjuss! Delta digitalt på Finansdagen 28. september.

Meld meg på

Tid

28. sep.

Påmeldingsfrist: 27. sep.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK

Andre: 5 400 NOK

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset vil gi en oppdatering i de viktigste nyhetene innenfor bank og finansområdet, herunder relevant EU regelverk og rettspraksis. Videre vil kurset i år ta opp ulike problemstillinger knyttet til ny finansavtalelov, den nye etaten Eksportfinansiering Norge, så vel som rekonstruksjon som det settes av god tid til i programmet. Dagen avrundes med et knippe inspirerende speed-foredrag, samt et eget foredrag om norsk crowdfunding. Vi gleder oss!

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet. 

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som arbeider med bank- og finansjuss.

Program /

Skriv ut
8:45 Gjør deg klar til livestream. Logg deg på Zoom ca. 10 minutter før start. Fra innslipp vil du se et «ventebilde» frem til kl. 09.00.
9:00 Velkommen ved kursledere Hans Haugstad og Erling Amundsen Advokat Hans Haugstad,
Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo, Oslo

Advokat Erling Amundsen,
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen, Oslo

9:05 Rekonstruksjon - med fokus på finansinstitusjonenes posisjon

Den nye rekonstruksjonslovens formål er å redde selskaper som har alvorlige økonomiske problemer fra konkurs. Prosessen er benyttet av en rekke selskaper, og flere har kommet friske ut i andre enden. De fleste har fått med seg Norwegian-rekonstruksjonen, men det er et vidt spekter av selskaper innen flere ulike bransjer som så langt har benyttet seg av de muligheter loven gir.

Foredragsholderne vil gjennomgå hovedprinsippene i loven, og hvordan prosessen fungerer i praksis. De vil ha særlig fokus på finansinstitusjonenes posisjon.

Advokat Ellen Schult Ulriksen har vært rekonstruktør i flere saker, og advokat Stine Snertingdalen var involvert i lovarbeidet som medlem i utrederens referansegruppe, og har bistått selskaper og finansinstitusjoner i rekonstruksjonsprosesser.

Advokat Stine Dalenhag Snertingdalen,
Kvale Advokatfirma DA, Oslo

Advokat Ellen Schult Ulriksen,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

9:50 Pause
9:55 Rekonstruksjonsforedrag forts. Advokat Stine Dalenhag Snertingdalen,
Kvale Advokatfirma DA, Oslo

Advokat Ellen Schult Ulriksen,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

10:40 Pause
11:00 Ny finansavtalelov – generelle regler om finansielle tjenester

Ny finansavtalelov kapittel 3 har generelle regler om finansielle tjenester og må leses parallelt med spesialkapitlene i loven og annet regelverk som regulerer de samme finansielle tjenestene. Det er gjort enkelte unntak for tjenester omfattet av verdipapirhandelloven. Hva betyr dette i praksis?

Advokat Harald Sætermo,
Rime Advokatfirma Da, Oslo

Compliance Officer Elisabeth Bjerkestrand,
DNB Bank ASA

11:45 Pause
12:00 Eksportfinansiering Norge - lån og finansielle garantier som verktøy for økt eksport, næringsutvikling og omstilling

Hvorfor ble GIEK og Eksportkreditt Norge sammenslått, og hva er nye Eksfin? Advokat Ståle Torgersbråten vil snakke om formålet, porteføljen, produktspekteret og satsingsområdene til den nye etaten.

Advokat Ståle Torgersbråten,
Eksportfinansering Norge (EKSFIN), Oslo

12:45 Lunsj
13:30 Speed-foredrag

1. Salg og tilbakeleie av løsøre: Rettsvern overfor selgers konkursbo

Erik Torjusen

Spørsmålet om kjøper kan få rettsvern uten overlevering ved kjøp av løsøre er av sentral betydning for finansforetakenes risikovurderinger ved inngåelse av avtaler om salg og tilbakeleie, særlig hvor det ukurant å gjennomføre en overlevering. I LB-2020-126065 (Aurstad Maskinutleige) konkluderte lagmannsretten med at kjøpers eiendomsrett etter en salg og tilbakeleieavtale hadde rettsvern uten overlevering. Dommen er anket, og er fremmet til behandling i Høyesterett. Vi skal se nærmere på hva som ligger i overleveringskravet, samt om salg og tilbakeleieavtaler reelt må rubriseres som sikkerhetsavtaler med den konsekvens at panterettslige regler om gyldighet og rettsvern kommer til anvendelse.

2. Bærekraftskoblede obligasjoner – en bærekraftsbølge i det norske høyrentemarkedet

Ane Dahlen

Fokus på det grønne skiftet krever enorme investeringer som igjen skaper behov for bærekraftige finansielle instrumenter. ICMAs prinsipper for bærekraftskoblede obligasjoner gir flere selskaper muligheten til å utstede obligasjoner med fokus på bærekraft fordi kriteriene ikke er ensidig knyttet til bruken av provenyet. I stedet kan utsteder identifisere potensiale i egen virksomhet til å bidra til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål gjennom å sette relevante mål som skal oppfylles i obligasjonslånets løpetid. Foredraget tar sikte på en gjennomgang av vilkårene som må oppfylles for at et obligasjonslån skal kunne kalles bærekraftskoblet.

 

3. Sikkerhetspakke for finansiering av havvindsprosjekter

Ida Johanne Bohmann

Foredraget retter særlig fokus mot spørsmålet om pantsettelse av offshore vindturbiner og konsesjon.

Advokat Erik Torjusen,
Kvale Advokatfirma DA, Oslo

Advokatfullmektig Ane Dahlen,
SANDS Advokatfirma DA

Advokat Ida Johanne Bohmann,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo, Oslo

14:15 Crowdfunding

Folkefinansiering er i sterk vekst i Norge, særlig lån til eiendom og tegning av unoterte aksjer. Folkefinansiering har blitt trukket frem som en alternativ finansieringskilde som kan tette det kapitalgapet som er påvist for unge og mindre bedrifter både i Norge og i Europa. I november trer en ny forordning med en ny konsesjon for crowdfunding-plattformer i kraft i EU. Her i Norge har Verdipapirlovutvalget fått mandat til å utrede implementeringen av forordningen, med frist 1. september. Hvilke regler gjelder i dag og hva skjer med ny konsesjonsordning?

Juridisk Direktør/Advokat Linn Hoel Ringvoll,
Kameo AS, Oslo

14:30 Pause
14:45 Nyheter i rettsutviklingen - relevant rettspraksis og regelverk i Norge og EU

Advokatene Tore Mydske og Harald Sætermo gir oss det uunnværlige oppdateringsforedraget for alle jurister og advokater i bank- og finansbransjen.

Advokat Tore Mydske,
Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo, Oslo

Advokat Harald Sætermo,
Rime Advokatfirma Da, Oslo

16:15 Kursslutt

Kontaktpersoner

Bank, finansiering og valuta

Hovedkurset innenfor dette fagområdet arrangeres under den årlige Finansdagen i september hvert år.
Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt fagansvarlig jurist Janne Haraldsen på tlf 924 44 807 eller på e-post jh@jus.no. 


Mer informasjon om fagutvalget