Meklingsakademiet - en utdanning fra JUS og Advokatforeningen

Mekling vil i fremtiden bli mer og mer brukt i advokatbransjen. Start høsten med en ny forretningsmulighet – meld deg på Meklingsakademiet! Utdanningen gir deg ved gjennomføring tittelen «Sertifisert mekler av Advokatforeningen».

Meld meg på

Tid

1. – 7. nov.

Påmeldingsfrist: 4. okt.

Timer

38 juridiske timer / 2 etikktimer

Fagområde

Sted

Hotell Jeløy Radio, Kortbølgen 74, MOSS

Kursavgift

Medlemmer: 43 500 NOK

Andre: 49 000 NOK

JUS I SAMARBEID MED ADVOKATFORENINGEN

Hva lærer du?

Mekling er en tids- og kostnadseffektiv tvisteløsningsmekanisme som sikrer et resultat alle parter kan leve godt med. Et stort antall saker som løses i retten burde vært løst utenrettslig, for eksempel gjennom mekling. Mekling vil i fremtiden bli mer og mer brukt i advokatbransjen og alle fullservice advokatfirmaer bør ha en sertifisert mekler. 

Om utdanningen

Advokatforeningen ønsker å styrke meklingskompetansen til advokater. JUS har derfor utviklet en ny og utvidet meklingsutdanning som er tilpasset de nye kompetansekravene fra Advokatforeningen.

Som en del av utdanningen får deltakerne utdelt læremateriell som den enkelte må lese på forhånd. Utdanningen går over fem dager hvor deltakerne får et solid teoretisk grunnlag samtidig som det er lagt opp til utstrakt bruk av praktiske øvelser. Underveis jobber man i grupper a seks deltakere og hvor hver gruppe har en egen instruktør som gir veiledning. Den siste dagen evalueres alle deltakerne i en case-øvelse. For å bestå utdanningen, må resultatet på evalueringsdagen tilfredsstille de fastsatte kravene til utdanningen.

Mekling.no

Deltakere som består kurset vil bli profilert på nettsiden www.mekling.no. Nettsiden eies av Advokatforeningen og har til hensikt å profilere mekling som tvisteløsningsalternativ samt de sertifiserte meklerne. (Nettsiden forventes lansert ultimo februar 2017)

Instruktører

På utdanningen møter du Norges mest erfarne meklere.

Blant instruktørene finner du:

 • Riksmekler Nils Dalseide
 • Professor Knut Kaasen (UiO)
 • Advokat Arne Engesæth (Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo)
 • Tingrettsdommer Hanne Sofie Bjelland (Oslo tingrett)
 • Professor Sverre Blandhol (UiO) 

Hanne Sofie Bjelland ble utnevnt som dommer i 2007, og har rettsmeklet jevnlig de siste 10 årene. Hun er fagansvarlig for rettsmeklingsarbeidet i Oslo tingrett, og har videre ansvar for Domstoladministrasjonens introduksjonsprogram innen rettsmekling som alle dommerne i Norge skal gjennomføre etter tiltredelse som tingretts-eller lagmannsrettsdommer. Bjelland tar også mekleroppdrag etter forespørsel fra Oslo Chamber of Commerce. 

Nils Dalseide har vært riksmekler siden 2013, og vært mekler hos Riksmekleren siden 2004. Han har 25 års erfaring som sorenskriver. Han har omfattende erfaring med mekling og rettsmekling i tvistesaker og barnelovsaker, og har hatt en rekke større tariffmeklinger. Han har også hatt flere utenrettslige meklingssaker. Han har ledet flere større lovarbeid, og publisert fagartikler og lovkommentarer innenfor barnerett, plan- og bygningsrett, arbeidstvistrett og mekling.

Arne Engesæth arbeider innenfor kontraktsrett med særlig vekt på prosjekter. Engesæth er mye brukt som mekler og voldgiftsdommer. Han er rangert som en av Norges fremste eksperter innen sine spesialområder. 

Knut Kaasen er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Erfaring som megler jevnlig siden 1989, særlig i større kommersielle tvister innen offshore og entreprise. Dels alene, dels med co-megler. Dels ad hoc meglinger, dels PRIME (Prosjektintegrert megling) i større anleggsprosjekter og noe offshore. Kaasen har i flere perioder vært konstituert som dommer i Høyesterett.  

Sverre Blandhol er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har doktorgrad i juss (2004) og mastergrader i idehistorie (1999) og psykologi (2012). Han har et omfattende faglitterært forfatterskap. I tillegg har Blandhol bred praktisk erfaring fra arbeid som advokat og mekler.

«Kanskje det beste kurset jeg har deltatt på!! Meget kompetente, godt forberedte forelesere som ga mye av seg selv i forelesning og i pauser»
Tidligere kursdeltaker

Hvem passer kurset for?

Alle jurister og advokater samt andre yrkesgrupper som ønsker betydelig kompetanse innen mekling.

Samling 1

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Innledning

 

 • Litt om utdanningen og praktisk informasjon
 • Bli kjent - øvelse
 • Plassering av mekling som tvisteløsningsmekanisme 
 • Hvorfor mekle? 
 • Hva er mekling – filosofi og grunnprinsipper 
 • Ulike typer meklinger (store og små) ulike retts- og livsområder
 • Avlive myter om mekling 
 • Hva er konflikt?
 • Diverse / formaliteter: (kort, men må med)
 • Overblikk over kurset
 • Apetittvekker/overordnet indikator: CEDRs evalueringsskjema
 • Spesielt om øvelsene/eksamen 

 

Sorenskriver, Nils Terje Dalseide,
Sør-Østerdal tingrett, Elverum

Professor dr. juris, Knut Kaasen,
Universitetet I Oslo - Nordisk institutt for sjørett, Oslo

Advokat, Arne Engesæth,
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo

Tingrettsdommer, Hanne Sofie Bjelland,
Oslo tingrett, Oslo

Advokat, Sverre Blandhol,
Advokat Sverre Blandhol, Oslo

11:30 Pause
11:45 Roller

 • Sosiale roller
 • Rolle som summen av forventninger og normer
 • Hvordan roller skapes og opprettholdes
 • Formelle og uformelle roller
 • Konfliktroller
 • Meklerrollen 
 • Egenskaper: Spørsmål om tillit og effektivitet
 • Personlig stil: Spørsmål om tillit og effektivitet
 • Rolleforståelse, opptreden: Spørsmål om tillit og effektivitet 
 • Flere meglere
 • Partsrollen
 • Valg av deltagere
 • Opptreden
 • Advokatrollen 
 • Krevende rolle
 • Ansvar for prosess og resultat?
 • Samspillet mellom aktørene
12:30 Lunsj
13:30 Case: forhandling

Innledende forhandlingscase. 

 • Hvilke forhandlingsteknikker brukes i mekling? 
 • Hvordan avdekke interesser? 

 

14:30 Pause
14:45 Forberedelse til mekling

 • Individuell forberedelse
 • Felles forberedelse
 • Parten og advokatens individuelle forberedelse
 • Meglerens forberedelse
 • Planmøtet
 • Formål med planmøtet
 • Deltakere i planmøtet
 • Viktige forhold som må avklares
 • Forberedelser til selve meglinge.   
 • Tentativ kjøreplan for selve meglingen
 • Fullmakter
 • Behov for ytterligere møter?
15:30 Pause
15:45 Problemmatrisen og forberedelse av case til neste dag

 • Gjennomgang av metoden
 • Hvordan bruke i mekling
16:30 Kursslutt dag 1
9:00 Meklingscase 1 (praktisk øvelse)

 • Deltakerne deles i grupper og mekler en case
 • Individuell feedback fra instruktør 
12:00 Lunsj
13:00 Meklingsteknikk

 • Oppstarten av meklingen
 • Stemning (sette stemning fra starten)
 • Definere rammene, spilleregler og formål 
 • Redegjøre kort for meklingsprosessen
 • Gjennomføringsfasen
 • Starten av meglingen
 • Meglerens virkemidler
 • Særmøter
 • Mekanikken i meglers arbeid
 • Kriser
 • Avslutning 
 • Brudd
 • Det siste steget mot enighet
 • Avtalen
 • Spesielt om PRIME 
16:00 Forberedelse av case til dag 3
17:00 Kursslutt dag 2
9:00 Meklingscase 2 (praktisk øvelse)

 • Deltakerne deles i grupper og mekler en case
 • Individuell feedback fra instruktør 
12:00 Pause
13:00 Kommunikasjon og psykologi

 • Form og formål
 • Bruk av virkemidler: humor, lytting, spørring, provokasjon, osv
 • Kjemi, lage en god ramme 
 • Snakke om at kommunikasjon er vanskelig / krevende 
 • ”elefanten i rommet”: håndtering av 
 • Psykologi   
 • Følelser: bevissthet om, hvordan påvirker følelser aktørenes opptreden osv
 • Persepsjon: hvordan overkomme egen forutinntatthet 
 • Mentalisering 
16:00 Forberedelse av case til dag 4
17:00 Kursslutt dag 3
Skriv ut hele programmet

Samling 2

10:00 Meklingscase 3 (praktisk øvelse)

 • Deltakerne deles i grupper og mekler en case
 • Individuell feedback fra instruktør 
13:00 Lunsj
14:00 Etikk

 • Uavhengighet
 • Taushetsplikt
 • Konfidensialitet 
 • Habilitet 
 • Objektivitet
 • Press / passivitet  
 • Løgn /sannhet 
15:30 Pause
15:45 Simulering av case i plenum med avsluttende diskusjon og oppsummering
17:00 Kursslutt dag 4
9:00 Evaluering (avsluttende prøve)

 • Alle deltakerne blir prøvd som mekler
17:00 Kursslutt dag 5
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Avbestilling 4-6 uker før kursstart belastes med et gebyr på 50 % av kursavgiften.
Avbestilling 3 uker og senere belastes med et gebyr på 100 % av kursavgiften

Overnatting på Jeløy Radio fra ons-fredag og man-tirsdag er inkludert i kursavgiften. 

Advokater som ønsker å ta kurset må være medlem i Advokatforeningen. 

Alternativ tvisteløsning

Svært mange saker kan løses utenfor rettsapparatet. Ofte vil dette gi hurtigere, billigere og bedre løsninger for partene. Under fagområdet Alternativ tvisteløsning vil vi nå samle våre kurs om forhandlinger, mekling, voldgift og andre tvisteløsningsmekanismer. I tillegg finner du kurs om argumentasjon og konflikthåndtering. I juni 2016 arrangerer vi forhandlingskurs på Harvard-campus med lærerkrefter fra Harvard Law School.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Juni

 • 29. jun
  -
  30. jun
  Alternativ tvisteløsning

  Forhandlingskurs på Harvard campus - advanced

  Er du allerede godt i gang med forhandling? Nå har du mulighet til å lære nye grep og gå mer i dybden. Få et teoretisk grunnlag og profesjonell trening – i ærverdige rammer på Harvard-campus. Les mer her om hva som kreves for å delta. Begrenset antall plasser!

  Spesialkurs / 14 juridiske timer / Usa

 • 26. jun
  -
  28. jun
  Alternativ tvisteløsning

  Forhandlingskurs på Harvard campus - workshop

  Er jurister de fødte forhandlere? Det vi vet, er at de fleste jurister skal forhandle og at mange gjør det uten faglig bakgrunn. Her får du mulighet til å få et teoretisk grunnlag og profesjonell trening – i ærverdige rammer på Harvard campus.

  Spesialkurs / 16 juridiske timer / Usa

Februar

 • 6. feb
  -
  5. mai
  Alternativ tvisteløsning

  Voldgiftsdommerutdanningen

  Som en del av vårt nordiske samarbeid tilbyr JUS nå en utdanning for advokater som ønsker å kvalifisere seg for oppdrag som voldgiftsdommere.

  JUS i samarbeid med andre / 40 juridiske timer / Denmark

April

 • 26. apr
  Forhandlinger

  Strategiske forhandlinger

  Undersøkelser viser at bare de færreste er gode forhandlere. Suksess i forhandlinger krever grundige forberedelser og gode analyser. Dette kurset tar for seg forhandlinger i tre dimensjoner - strategi, taktikk og design.

  Andre juridiske kurs / 6 juridiske timer / Oslo