Personvernombudkurs - Del I

Dette kurset er rettet mot deg som ønsker en grunnleggende innføring i relevant personvernregelverk og i rollen som personvernombud. 

Meld meg på

Tid

25. apr.

Påmeldingsfrist: 27. mar.

Timer

8 juridiske timer

Fagområde

Sted

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 850 NOK

Andre: 4 850 NOK

SPESIALKURS

Hva lærer du?

JUS gjennomførte det første kurset for personvernombud i 2018. I 2019 deler vi kurset i to, hvor del I er rettet mot dem som ønsker en grunnleggende innføring i relevant personvernregelverk og i rollen som personvernombud.  På dette kurset vil du få konkret veiledning i å forstå og håndtere rollen som personvernombud. Kurset har en praktisk tilnærming til konkrete spørsmål og rettslige problemstillinger som du som ombud møter i ditt daglige virke. Kurset inneholder eksempler som illustrerer typiske problemstillinger med forslag til løsninger.

Datatilsynet har en sentral rolle og deler sine forventninger og erfaringer, inkludert hva de opplever som typiske spørsmål etter innføringen av EUs personvernforordning (GDPR). 

Dette kurset vil bringe personvernombudene fra ulike sektorer til en felles plattform hvor du kan bygge nettverk og utveksle  synspunkter og erfaringer med andre ombud. Du vil også få god anledning til å stille dine egne spørsmål til foredragsholderne og Datatilsynet. 

 Kurset kan kombineres med Personvernombudskurset del II, for de som ønsker en videre påbygning.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for jurister og andre som utøver rollen som personvernombud, og som ønsker en mer grunnleggende innføring i personvernregelverket og i rollen som personvernombud. Også andre med ansvar for personvern i sin virksomhet vil kunne ha nytte av kurset.

Program

8:30 Registrering og velkomstkaffe
9:00 Personombudets rolle og ansvar

 • Viktigste endringer med nytt regelverk; lovregulert, skjerpede krav, fra frivillighet til obligatorisk for mange
 • Hva er personvernombudets oppgaver og ansvar?
 • Gjennomgang av bestemmelser og områder i det nye regelverket hvor ombudet er gitt en spesifikk oppgave eller er pålagt et særskilt ansvar, for eksempel når er bedriften behandlingsansvarlig eller databehandler, ombudets rolle mht. DPIA og avviksmeldinger
 • Organisering av ombudsrollen, ombudets uavhengighet, mulige dilemmaer og interessekonflikter
 • Ombudets rolle i henholdsvis privat og offentlig sektor 

 

Specialist Counsel/Advokat, Gry Steen Hvidsten,
Wikborg Rein

Partner/Advokat, Kari Gimmingsrud,
Advokatfirmaet Haavind As, Oslo

10:00 Pause
10:15 Personvernombudet i Sparebank1 forteller om sine erfaringer

Personvernombudet i Sparebank1 forteller om hvordan han utøver rollen i sin virksomhet, og hvilke erfaringer Sparebank1 har gjort seg med det nye regelverket.
Spørsmål som vil bli tatt opp er f.eks. hva er ombudets rolle i virksomheten? Hvordan fungerer det i praksis? Hvilke utfordringer er det? Hvilke oppgaver er særlig viktige og bør prioriteres? Hvilke oppgaver bør man som ombud eventuelt ikke ha? Hvordan samarbeide med virksomheten for øvrig? Hva med samarbeidet med tilsynet?

Personvernombud, Marius Engh Pellerud,
Sparebank 1 Gruppen AS

11:00 Datatilsynets forventninger til og samarbeid med personvernombudene

Hvilke forventninger har Datatilsynet til personvernombudene, og hva kan ombudene forvente tilbake fra Datatilsynet? Og hva er Datatilsynets erfaringer med personvernombudsordningen det siste året?

Fagdirektør og Datatilsynets koordinator for personvernombudsordningen, Ove Skåra,
Datatilsynet

11:30 Lunsj
12:30 Spørsmål til de to foredragene som har vært Fagdirektør og Datatilsynets koordinator for personvernombudsordningen, Ove Skåra,
Datatilsynet

Personvernombud, Marius Engh Pellerud,
Sparebank 1 Gruppen AS

13:00 Hva kreves av virksomhetens system for internkontroll?

 • Hva ligger i ansvarlighetsprinsippet og kravet til dokumentasjon?
 • Hvordan tilnærme seg personvernregelverket i den enkelte virksomhet – stor/liten, privat/offentlig osv. 
 • Hvordan oppfylle kravet om behandlingsprotokoller?
 • Hvilke styrende dokumenter (rutiner mv. bør din virksomhet ha på plass og hva skal innholdet i disse være?
 • Hvordan sørge for etterlevelse av regelverket over tid? 
 • Identifisering av personvernrisiko i nye prosjekter, oppdateringer av protokoller, revisjoner av databehandlere mv. 
 • Hvilke andre faktorer er viktige for å sikre godt personvern i virksomheten? 
 • Behov for kulturendring og opplæring av ansatte? 
 • Oppdatering av rutiner og etterlevelse av den når rutinene er på plass 

 

Legal Adviser, Sonja Karina Karterud,
Telenor Norge AS, Fornebu

13:45 Pause
14:00 Brudd på personopplysningssikkerheten

Håndtering av brudd på personopplysningssikkerheten – særlig om meldinger til Datatilsynet. Når skal melding sendes, og hva er terskelen for å melde fra til de berørte? En praktisk redegjørelse for innholdet i regelverket og tips til hvordan avvik kan håndteres i praksis.

Personvernombud, Mona Naomi Lintvedt,
Skatteetaten Skattedirektoratet Oslo, Oslo

14:45 Pause
15:00 Spørsmål til de to foregående innleggene

 

 

Personvernombud, Mona Naomi Lintvedt,
Skatteetaten Skattedirektoratet Oslo, Oslo

15:30 Personvern i arbeidslivet

 Ivaretakelse av personvern i arbeidsforhold – særlig om ansattes rett til innsyn, arbeidsgivers sletteplikt, kontrolltiltak mm.

Advokat, Gry Cathrine Steen Hvidsten,
Wikborg Rein Advokatfirma As, Oslo, Oslo

Advokat, Kari Gimmingsrud,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

16:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Personvern

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor Gulsum Koc på e-post gk@jus.no eller telefon 93835018

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Mai

September