Sentrale emner i kommunalretten

Her får du en oversiktlig og god innføring i praktisk viktige temaer i kommunalretten.

Tid

23. mai.

Påmeldingsfrist: 24. apr.

Fortsatt ledige plasser

Timer

5 juridiske timer

Fagområde

Sted

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 750 NOK

Andre: 5 150 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset gir en oversiktlig og god innføring i praktisk viktige temaer i kommunalretten. Det blir også satt av tid til spørsmål og diskusjoner under de enkelte tema.

Forslaget til ny kommunelov vil bli omtalt der hvor dette er relevant.

Kurset passer både for dem som er nye på feltet og for dem som vil friske opp kunnskapen eller er spesielt opptatt av de aktuelle temaene.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for jurister i offentlig kommunal forvaltning og i kommunale virksomheter, og andre som arbeider tett på kommunal virksomhet i en eller annen form. Kurset vil også passe for jurister i etater som fører tilsyn med kommunale virksomheter.

Program

9:00 Registrering og velkomstkaffe
9:30 Velkommen og kort introduksjon til kommunalretten og til ny kommunelov ved kursleder
9:45 Møteoffentlighet og andre saksbehandlingsregler for folkevalgte organer

Når folkevalgte organer skal ha møter, skal møtene i all hovedsak være åpne for dem som ønsker å høre på. Vi skal her se på når noe er et møte i lovens forstand og når kravet til åpenhet kan avvikes. Vi ser også nærmere på kommunelovens øvrige saksbehandlingsregler for de folkevalgte organene i kommuner og fylkeskommuner.

 

Avdelingsdirektør, Siri Halvorsen,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Oslo

10:45 Pause
11:00 Offentlighetsloven i kommunene

Reglene om dokumentinnsyn er i utgangspunktet like for alle som er offentlige instanser. Likevel er det noen spesielle forhold ved kommunene og de folkevalgte organene som gjør at det er noen særregler. Vi tar utgangspunkt i de alminnelige reglene i offentlighetsloven, og ser nærmere på de spesielle reglene for innsyn i interne dokumenter hos kommuner og fylkeskommuner i lovens § 16.

Seniorrådgiver, Edvard Aspelund,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Hvem kan bestemme hva i en kommune?

Vi ser nærmere på hvilke regler som gjelder generelt for delegering av kompetanse innad i kommunen. Hvem er rettslig representant og hvem kan signere avtaler på vegne av kommunen? Og hva skjer om noen skulle gå utover sin fullmakt eller myndighet - blir kommunen bundet?

Advokat, Andreas Stang Lund,
Kvale Advokatfirma DA, Oslo

14:00 Pause
14:15 Folkevalgt i kommunen - rettigheter og plikter

Når man blir folkevalgt i en kommune, følger det visse plikter og visse rettigheter med dette. Vi går gjennom sentrale regler om dette; ombudsplikt (plikt til å stille til valg, ta imot valget og fungere ut valgperioden) og fritaksreglene. Møteplikt, stemmeplikt og særlige habilitetsregler. Godtgjøring. Suspensjon.

Advokat, Tomasz Edsberg,
Oslo kommune - Kommuneadvokaten , Oslo

15:15 Pause
15:30 Interkommunalt samarbeid og kommunale selskaper

Hvor stor organisasjonsfrihet har kommunene til å løse sine oppgaver i ulike sammenslutningsformer? Vi ser nærmere på de lovfestede interkommunale samarbeidsmodellene og hvilke skranker loven setter opp for valg av samarbeidsmodell.

 

Interkommunale samarbeider etter kommuneloven § 27

Vertskommunemodellene

Samarbeid gjennom interkommunale selskaper og aksjeselskaper.

Betingelsene for folkevalgt styring og kontroll endres når kommunene inngår i ulike sammenslutninger - vi kommer inn på roller og ansvar i eierstyringen.

Ass. revisjonssjef, Oddny Ruud Nordvik,
Romerike Revisjon IKS, Jessheim

16:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Forvaltningsrett og statsrett

Dette fagområdet dekker svært bredt over hele den offentlige forvaltningen. I tillegg til et årlige ajourføringskurs i forvaltningsrett som avholdes i februar, arrangeres det hvert år en rekke kurs innen emner som offentleglova, forvaltningssanksjoner, personvern, kommunalrett og tilsyn. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Torill Løebekken på tol@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober

  • 23.
    okt

    Forvaltningsrett og statsrett

    Innføringskurs / 5 juridiske timer / Oslo