Sentrale emner i kontraktsrett

Halvannen dags ajourføringskurs for deg som ønsker en grundig gjennomgang av generell kontraktsrett.

Meld meg på

Tid

26. – 27. mar.

Påmeldingsfrist: 27. feb.

Timer

9 juridiske timer

Fagområde

Sted

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 5 450 NOK

Andre: 6 950 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Formålet med dette kurset er å gi en grundig gjennomgang av generell kontraktsrett. Kontrakter og avtaler er noe alle jurister får bruk for i sitt arbeid, og det er viktig å ha god kunnskap om kontraktsmekanismer for blant annet å kunne vurdere risiko i prosjekter og avtaler. Kurset begynner med å se på de grunnleggende kontraktsrettslige prinsippene, og følger så opp med avtaleinngåelsen og viktige hovedelementer man bør være klar over i avtalen. Man vil også gjennomgå oppfølgning av kontrakter. På kursets andre dag vil vi særlig se på avtalens opphør og mislighold.

Dette kurset er et «must» for de som vil lære mer, eller ønsker å jobbe med avtaler og kontrakter.

Hvem passer kurset for?

Advokater, rettshjelpere og regnskapsførere. Kurset er praktisk rettet med gjennomgang av aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Kontraktsrettslige prinsipper

I kursets første del gir vi en oversikt over de viktigste kontraktsrettslige prinsippene. Vi skal se hvordan kontraktsrettens grunnprinsipper påvirker den rettslige reguleringen, og en sentral problemstilling vil være å undersøke hvordan kontraktsrettslige prinsipper kan benyttes for å gi en mer effektiv argumentasjon. 

Advokat, Erlend Haaskjold,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Oslo

Førsteamanuensis, Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for Privatrett, Oslo

9:45 Pause
10:00 Kontraktsrettslige prinsipper fortsetter Advokat, Erlend Haaskjold,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Oslo

Førsteamanuensis, Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for Privatrett, Oslo

10:45 Pause
11:00 Kontraktsutforming og bakgrunnsrett

Forholdet mellom partenes avtale og bakgrunnsretten står sentralt i all kontraktsrettslig regulering. I noen avtaleforhold ønsker partene at bakgrunnsretten skal gjelde, i andre avtaleforhold kan partene ha behov for en regulering som avviker fra de løsningene som oppstilles i bakgrunnsretten. Vi skal gjennomgå noen ulike teknikker som kan benyttes ved utformingen av kontrakter. Vi skal også se på hvordan bakgrunnsretten kan ha ulik gjennomslagskraft i ulike kontraktstyper.

Advokat, Erlend Haaskjold,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Oslo

Førsteamanuensis, Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for Privatrett, Oslo

11:45 Lunsj
12:30 Forhold ved kontraktsinngåelsen

Partenes utsagn og opptreden før avtale blir inngått, kan i mange tilfeller få stor betydning for innholdet i den avtalen som senere inngås. Dette gjelder ikke bare opplysninger som blir gitt, men også andre forhold. Det er derfor viktig å være klar over hvordan forhold på det prekontraktuelle stadiet kan påvirke den avtalen som senere blir inngått. Rettspraksis som tillegger prekontraktuelle forhold betydning, vil bli gjennomgått.

Advokat, Erlend Haaskjold,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Oslo

Førsteamanuensis, Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for Privatrett, Oslo

13:15 Pause
13:30 Forhold ved kontraktsinngåelsen fortsetter Advokat, Erlend Haaskjold,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Oslo

Førsteamanuensis, Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for Privatrett, Oslo

14:15 Pause
14:30 Kontraktsoppfølging

I dette punktet skal vi se på betydningen av at kontraktsrettslige rettigheter og plikter følges opp. Avtalen er et dynamisk instrument, og avtalens innhold kan derfor påvirkes av omstendigheter etter avtaleinngåelsen. 

Advokat, Erlend Haaskjold,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Oslo

Førsteamanuensis, Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for Privatrett, Oslo

15:15 Kursslutt dag 1
9:00 Kontraktsbrudd

I kursets siste del ser vi på reglene om kontraktsbrudd og sanksjoner. Ulike sanksjoner kan ha ulik funksjon i forskjellige kontraktsfohold. De hensynene som begrunner de enkelte sanksjonene står sentralt, og vi skal se hvordan man mest hensiktsmessig bør gå frem når det skal velges mellom ulike sanksjoner. Vi skal også se på de mulighetene som foreligger for avtaleregulering av kontraktsbruddtilfellene, herunder regulering av bestemte kontraktsbruddvirkninger.

Advokat, Erlend Haaskjold,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Oslo

9:45 Pause
10:00 Sanksjonskatalogen Advokat, Erlend Haaskjold,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Oslo

Førsteamanuensis, Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for Privatrett, Oslo

10:45 Pause
11:00 Avtalte sanksjoner ved kontraktsbrudd Advokat, Erlend Haaskjold,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Oslo

Førsteamanuensis, Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for Privatrett, Oslo

11:45 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Kontraktsrett

JUS har flere fagtilbud innenfor dette rettsområdet. Vi avholder et årlig kurs i november hvert år, innføringskurs i kontrakter ved behov og mindre temakurs når det er aktuelt. Det årlige kurset har faste poster som gjennomgang av rettspraksis og nyheter i rettsutviklingen, samt aktuelle og interessante temaer for deg som arbeider med kontrakter. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Eric Roe  på mobil 901 04 650 eller ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs