Kristin Otterlei

Kristin Otterlei arbeider hos Kommuneadvokaten i Ålesund kommune, og har over år sittet i fagutvalget for Barnerett. Hun har omfattende prosedyreerfaring fra fagfeltet og satt i lovutvalget til NOU 2017: 8 «Særdomstoler på nye områder?».