Program

mandag 13. jan.

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Innledning

Innledningsvis vil det bli gitt en kort omtale av jordkifterettens historikk og dagens organisering. Her vil det også bli gitt en oversikt over jordskiftelovens struktur og forklaring av noen særlige begreper og uttrykk.

Jordskifterettsleder, Øystein Jakob Bjerva,
Akershus og Oslo jordskifterett

10:30 Jordskifterettens kompetanse til grensefastsettelse og rettsutgreiing etter jordskifteloven kap 4)

En gjennomgang av rettsutgreiing etter jordskifteloven § 4-1 og grensefastsettelse etter § 4-2, med tilhørende eksempler. Avgrensning av jordskifterettens kompetanse med henvisning til rettspraksis.

Jordskiftelagdommer, Ragnhild Sæhlie Jetlund,
Borgarting lagmannsrett

11:15 Pause
11:30 Jordskifterettens kompetanse til å gjennomføre jordskifte etter jordskifteloven kapittel 3 og virkemidlene i jordskifteloven kapittel 3

a.Bruksordning, felles tiltak og etablering av lag

Vi ser nærmere på virkemiddelet bruksordning. Hva kan virkemiddelet brukes til, og hva er utfordringene med vedtakelse av slike ordninger. Vi ser også på hva som kjennetegner et typisk lag opprettet av jordskifteretten, og hvordan jordskifteretten går frem i saker som kan skape en stor økonomisk risiko. Instituttleder Katrine Broch Hauge

 

b.Ombytting av grunn og rettigheter, oppløsning eller etablering av sameie 

 

«Jordskifteloven §§ 3-4 til 3-7 vil bli gjennomgått. Jordskifteloven § 3-4 gjelder ombytting av grunn og rettigheter er et av de tradisjonelle virkemidlene i jordskifteloven. Loven åpner for mange løsninger. Jordskifteloven § 3-5 om etablering av sameie er et nytt virkemiddel som blant annet gjør det mulig å etablere sameie i infrastruktur som for eksempel veg, vann og avløp. Jordskifteloven § 3-6 gjelder oppløsning av sameie og sambruk mellom eiendommer. Oppløsningen kan være fullstendig eller delvis. Jordskifteloven § 3-7 gjelder deling av eiendom og jeg vil her gå spesielt inn på deling av personlig sameie.»

 

Førsteamanuensis Ph.D, Katrine Broch Hauge,
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet

Jordskifterettsleder, Øystein Jakob Bjerva,
Akershus og Oslo jordskifterett

12:15 Enkel lunsj
13:00 Jordskifterettens kompetanse til å gjennomføre jordskifte etter jordskifteloven kapittel 3 og virkemidlene i jordskifteloven kapittel 3 fortsetter
13:45 Pause
14:00 Jordskifterettens kompetanse til å gjennomføre jordskifte etter jordskifteloven kapittel 3 og virkemidlene i jordskifteloven kapittel 3 fortsetter
14:45 Pause
15:00 Jordskifterettens prosess

En gjennomgang av saksbehandlingsreglene som gjelder for saker etter jordskifteloven. Det vil bli fokusert på de spesielle saksbehandlingsreglene i jordskifteeloven, og forholdet mellom jordskifteloven og tvisteloven. 

Jordskifterettsleder, Øystein Jakob Bjerva,
Akershus og Oslo jordskifterett

15:45 Pause
16:00 Jordskifterettens prosess fortsetter
16:45 Slutt for dagen

tirsdag 14. jan.

9:00 Sakskostnader og rettsmidler i saker etter jordskifteloven kapittel 3 og 4

En gjennomgang av bestemmelsene om fordeling av sakskostnader og kostnader til rettshjelp og annen sakkyndig hjelp i jordskifteloven kapittel 7. I tillegg vil det kort bli redegjort for rettsmidler og  lagmannsrettens sammensetning og prøvingskompetanse i de ulike sakene.

Jordskiftelagdommer, Ragnhild Sæhlie Jetlund,
Borgarting lagmannsrett

10:00 Pause
10:15 Jordskifterettens kompetanse til å gjennomføre skjønn (jordskifteloven kapittel 5)

Her vil lovens bestemmelser om skjønn bli behandlet. Skillet mellom skjønn som egen sak og skjønn i forbindelse med jordskiftesak vil bli grundig behandlet. 

Jordskiftelagdommer, Ragnhild Sæhlie Jetlund,
Borgarting lagmannsrett

Dosent , Fredrik Holth,
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet

11:30 Enkel lunsj
12:15 Offentlige planer og tillatelser som rettslig ramme for jordskifteretten i rettsendrende saker

Her vil jordskifteloven § 3-17 bli behandlet. Bestemmelsen setter rammer for den kompetanse jordskifteretten har til å gjennomføre jordskiftesaker etter lovens kapittel 3. Hvilke planer man må forholde seg til og ulike utfordringer med disse vil bli problematisert. I tillegg vil det bli fokusert på hvilke tillatelser som er nødvendige for at jordskifteretten skal kunne avslutte en sak. Forholdet domstol – forvaltning vil også bli problematisert.

Dosent , Fredrik Holth,
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet

12:35 Saker om fordeling av planskapte verdier

Her vil lovens bestemmelser §§ 3-30 til 3-32 bli gjennomgått. Utfordringer i lovverket vil bli behandlet, og en relativt ny avgjørelse fra Vestfold jordskifterett vil bli brukt for å problematisere temaet.  

Dosent , Fredrik Holth,
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet

13:20 Kursslutt