Program

tirsdag 20. okt.

9:00 0900-0930: Gjør deg klar til livestream
9:20 0930-1045: Nyheter i rettsutviklingen - rettspraksis Advokat, Liv Zimmermann,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

9:40 1045-1100: Pause
10:00 1100-1145: Nyheter i rettsutviklingen - Sivilombudsmannen Seniorrådgiver, André Klakegg,
Sivilombudsmannen

10:20 1145-1245: Pause for lunsj
10:40 1245-1345: Nyheter i rettsutviklingen - departementet Utredningsleder, Knut Fredrik Rasmussen,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Utredningsleder, Pål Arne Frostad Lorentzen,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

11:00 1345-1400: Pause
11:20 1400-1445: Bygging i strandsonen - sivilombudsmannens undersøkelser av dispensasjonspraksis i Kragerø, Mandal og Askøy kommuner

Sivilombudsmannen har undersøkt hvordan tre kommuner anvender plan- og bygningsloven § 19-2 i perioden 2016-2019. I foredraget vil de sentrale funnene gjennomgås.

Seniorrådgiver, Nikolai K. Winge,
Sivilombudsmannen

11:40 1445-1500: Pause
12:00 1500-1545: Ulovlig bygging i strandsonen – både miljøkriminalitet og økonomisk kriminalitet

Foredraget tar særlig sikte på å belyse hvorfor det er viktig å følge opp disse sakene og straffutmålingen.

Førstestatsadvokat, Hans Tore Høviskeland,
Økokrim

12:20 1545-1600: Pause
12:40 1600-1645: Hvor står kommune-Norge og forsikringsselskapene etter Kvam-saken?

Overordnet tematikk vil være: 

Lærdom fra lagmannsrettens dom, særlig om 

  • Ansvarsnormen når kommuner opptrer som plan- og byggesaksmyndighet
  • Betydningen av kommuners samspill med NVE eller andre statlige etater
  • Relevansen av forhold på tiltakshavers side
  • Medfører dommen forskyvning av ansvar fra kommunene over på tiltakshaver og tiltakshavers forsikringsselskap?

Noen enkle huskeregler for å minimere muligheten for å komme i ansvar.

 

Espen Ostling var kommunens prosessfullmektig i saken. 

Dommerfullmektig, Espen Ostling,
Oslo tingrett

13:00 1645: Takk for i dag