Program

torsdag 31. des.

Leksjon 1: Tillatelser som reguleringsform Advokat, Halfdan Mellbye,
SANDS Advokatfirma DA, Bergen

Leksjon 2: Innledning - fiskeriregelverket Fagdirektør, Christian Wormstrand,
Nærings- og fiskeridepartementet

Leksjon 3: Deltakerloven I

 • Formål
 • Fellesskapets rett eller rett for noen få
 • Ervervstillatelse
Leksjon 4: Deltakerloven II

 • Konsesjoner og deltakeradganger
Leksjon 5: Havressursloven

 • Formål
 • Retten til ressursene
 • Ordinære kvoter
 • Strukturkvoteordninger
Leksjon 6: Sanksjoner og utviklingstrekk

 • Sanksjoner og andre reaksjoner
 • Utviklingstrekk
Leksjon 7: Kvotemeldingen - oversikt

 • Prosess
 • Bakgrunn
 • Oversikt forslag til lovendringer
Leksjon 8: Kvotemeldingen - de enkelte tiltakene I

 • Oversikt over tiltak
 • Forenkling av grunnsystemet
Leksjon 9: Kvotemeldingen – de enkelte tiltakene II

 • Økt fleksibilitet i fiske 
 • Langsiktig kapasitetstilpassing
 • Næringens bidrag
 • Utviklingstrekk
Leksjon 10: Gjennomgang av havbruksregelverket

Reguleringssystemet – oppdrettstillatelsen 

 • Trafikklys
 • Produksjonsrammer
 • Oppdrettstillatelser
Advokat, Halfdan Mellbye,
SANDS Advokatfirma DA, Bergen

Leksjon 11: Lokalitetstillatelsen – arealkampen

 • Laksetildelingsforskriften
 • Akvakulturlovens § 8
 • Kommuneplan
 • Behandlingen av enkeltsaker
 • Sentrale roller
 • Sentrale vedtak

 

Leksjon 12: Oversikt over sanksjonsreglene

 • Sanksjonsmenyen
 • Tilsyn og kontroll
 • Pålegg og tvangsmulkt
 • Inndragning og overtredelsesgebyr
 • Straff