Program

torsdag 31. des.

9:00 Leksjon 1: Nytt i entrepriseretten

Innledning og kort om lovgivning

 • Rammene for foredraget
 • Kort om endringer i lovgivningen
Førsteamanuensis, Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

9:20 Leksjon 2: Høyesterettspraksis - HR-2019-830-A

 • Formelle domsfakta
 • Sakens faktum og kjerne
 • Høyesteretts avgjørelse og begrunnelse
9:40 Leksjon 3: Høyesterettspraksis - HR-2019-1225-A

 • Formelle domsfakta
 • Sakens faktum
 • Høyesteretts avgjørelse og begrunnelse
10:00 Leksjon 4: Høyesterettspraksis - HR-2020-228-A

 • Formelle domsfakta
 • Sakens faktum
 • Høyesteretts avgjørelse og begrunnelse
10:20 Leksjon 5: Standardkontrater og litteratur
10:40 Leksjon 6: Bori III - Kan ansvarlig søker pålegges erstatningsansvar overfor tredjeparter?

To «spor» 

 • Bori-sporet
 • Informasjonssporet

Informasjonssporet

 • Rt. 2008 s. 1078 (Info. I)
 • Rt. 2015 s. 556 (Info. II)
 • HR-2016-2664-A (Info. III)
 • HR-2016-2344-A (Info. IV) 
11:00 Leksjon 7: Bori III - Rt. 2015 s. 276 (Bori I)

 • Rt. 2015 s. 276 (Bori I)
11:20 Leksjon 8: Bori III - Kan ansvarlig søker pålegges erstatningsansvar overfor tredjeparter?

 • HR-2017-1834 (Bori II / Branncelle)
 • Bori I / Bori II-konseptet
 • Oppsummering 
11:40 Leksjon 9: Bori III - Bygningsrettslige spørsmål

 • Faktum i Bori III
 • De ulike ansvarshavende rollene i plan- og bygningsloven
 • Forskjellen på Bori III og de tidligere Bori-dommene
 • Det påståtte pliktbruddet i Bori III

 

Advokat, Sofie Komissar,
Advokatfirmaet BAHR AS

12:00 Leksjon 10: Bori III - Ansvarssystemet i plan- og bygningsloven

 • Bakgrunn og formål
 • Overordnet om pbl. kap. 23
 • Ansvarlig søkers plikter etter plan- og bygningsloven

 

12:20 Leksjon 11: Bori III - Pliktbruddspørsmålet

 • Solems anførsler
 • Høyesteretts vurdering
 • Veien videre: Ny rapport fra byggkvalitetutvalget
12:40 Leksjon 12: Bori III - Erstatningsrettslige spørsmål

Innledning

 • Problemstilling
 • Ansvarlig søkers pliktbrudd
 • Erstatningsrettslige utgangspunkter
 • Deliktkrav i kontraktkjede

 

Advokat, Steffen Asmundsson,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo, Oslo

13:00 Leksjon 13: Bori III - Erstatningsrettslige følger av dommen

 • "Bori-ansvaret" dødt og begravet
 • Informasjonsansvar
 • Erstatningsrettslig vern
 • Nærmere om den konkrete vurderingen

 

13:20 Leksjon 14: Bori III - Oppsummering

 • Erstatningsrettslige følger 
 • Uavklarte spørsmål
13:40 Leksjon 15: Uenighet om forsinket fremdrift - Hvordan kan partene ivareta sine interesser?

Innledning

 • Situasjonsbeskrivelse
 • Partenes interesser
 • Risiko for fremdriften
Advokat, Knud Jacob Knudsen,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Oslo, Oslo

Advokat, Wenche Maartmann-Moe,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Oslo, Oslo

14:00 Leksjon 16: Entrepenørens krav om fristforlengelse

 • Hva innebærer fristforlengelse?
 • Særlig om kravet til årsakssammenheng
14:20 Leksjon 17: Omtvistet fristforlengelseskrav

 • Hvordan kan partene ivareta sine interesser? 
14:40 Leksjon 18: Byggherrens pålegg om forsering

 • Byggherrens pålegg om forsering
15:00 Leksjon 19: Intervensjon
15:20 Leksjon 20: Entrepenørens rett til defensiv forsering

 • Nærmere om beløpsgrensen
 • Kostnadskompensasjon
15:40 Leksjon 21: Byggherrens tilbakeholdsrett

 • Justeringa av faktureringsplan
 • Tilbakehold pga kontraktsbrudd
16:00 Leksjon 22: Entrepenørens stansingsrett

 • Vesentlig betalingsmislighold
 • Forventet vesentlig betalingsmislighold
16:20 Leksjon 23 – Heving ved antesipert mislinghold - Når er kontrakten hevingsmoden?

Innledning

 • Overordnet om heving
 • Typiske utfordringer i situasjoner hvor heving er aktuelt
 • Rettslige utfordringer
 • Særlig om heving av entreprisekontrakter ved antesipert mislighold
Advokat, Peter Hallsteinsen,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo, Oslo

Advokat, Kjersti Lerkerød,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo, Oslo

16:40 Leksjon 24: Materielle og formelle hevingsvilkår

 • Hevingsreglene i NS-serien
 • Vilkårene for hevingsrett
 • Hevingsgrunn: beviselig insolvens eller konkurs
 • Hevingsgrunn: vesentlig kontraktsbrudd
 • Vilkår for rettmessig heving
 • Hevingsgrunn: antesipert vesentlig mislighold
 • Når er det forsvarlig og fornuftig å heve
 • OSSA-dommen

 

17:00 Leksjon 25: Skritt som bør/må tas i forbindelse med heving

 • Innledning
 • Dialog før hevingsvarsel
 • Hevingsvarsel
 • Adgang til å påberope seg forhold som ikke omfattes av hevingsvarsel/erklæring
 • Hevingserklæring
 • Eksempel: Søråni kraft
 • Eksempel: OSSA-dommen
17:20 Leksjon 26: Vanlige fallgruver

 • Manglende sikring av bevis for hevingsgrunnlaget
 • Unnlatelse av å la motparten rette opp egne feil
 • Heving på grunn av antesiperte mangler
 • U-turn
 • Belastende språkbruk i hevingserklæring

 

17:40 Leksjon 27: Når er kontrakten hevingsmoden?

 • Vilkår for heving ved antesipert mislighold
 • Momenter
18:00 Leksjon 28: Prosessrisikovurderinger - fra en pokerspillers perspektiv

 • Hvorfor vurdere prosessrisiko?
 • Poker og prosess - hva er likhetene
Advokat, Øystein Myre Bremset,
Advokatfirmaet BAHR AS

18:20 Leksjon 29: Prosessrisiko og spillteori
18:40 Leksjon 30: Prosessverdi – kan man regne ut verdien på en tvistesak?
19:00 Leksjon 31: Hvordan fastsette sannsynlighetene for å vinne en sak?