Program

søndag 31. des.

9:00 Leksjon 1: Innledning

 • Kursoversikt
Fagdirektør Jenny Sandvig,
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), Oslo

9:20 Leksjon 2: Introduksjon og grunntrekk

 • Hva kjennetegner EMK?
 • Hvilken betydning har EMK i norsk rett?
 • Forholdet til Grunnloven 
9:40 Leksjon 3: Tolkning og anvendelse av EMK for norske domstoler

 • Norske domstoler anvender EMDs metode
 • Hva er EMDs metode?
 • Hvor langt rekker tolkningsforbeholdet?
 • Skjønnsmargin nasjonalt?
10:00 Leksjon 4: Tolkning og anvendelse av EMK for EMD

 • EMD som en overnasjonal domstol
 • Hva betyr fourth instance doktrinen?
 • Subsidiaritet og skjønnsmargin
10:20 Leksjon 5: Klage til EMD

 • Innledning
 • Oversikt over klageprosessen
 • Før du klager...
 • Henvendelse til EMD
 • Klagebehandlingen ved EMD
 • Oversikt over avvisningsgrunner
Konstituert lagdommer Thomas Frøberg,
Borgarting lagmannsrett, Oslo

10:40 Leksjon 6: Ordinære klager

 • Sentrale kilder
 • Klagefristen
 • Formalia
 • Noen praktiske tips
11:00 Leksjon 7: Begjæring om midlertidige forføyninger

 • Sentrale kilder
 • Generelt om Rule 39
 • De mest praktiske tilfellene
 • Tilfeller som ikke omfattes - eksempler
 • Formalia
 • Utfallet av vurderingen
11:20 Leksjon 8: Praktiske rettskildesøk

 • Kursoversikt
Fagdirektør Jenny Sandvig,
Norges institusjon for menneskerettigheter, Oslo

11:40 Leksjon 9: Hvor finnes relevante kilder?

 • Rekapitulering av rettskildelisten
 • Konvensjonsteksten 
 • Forarbeider
 • Rettspraksis (HUDOC)
 • Bruk av filtre HUDOC
 • Litteratur
12:00 Leksjon 10: Hvordan lese EMDs avgjørelser - raskt?

 • Engelsk og /eller fransk
 • EMDs domsoppsett muliggjør skumming
 • Hvordan skaffe oversikt?
12:20 Leksjon 11: Hvordan bruker man EMDs dommer?

 • Hvordan bedømme prejudikatsvekt?
 • Case law-metode
 • Abstrahering av rettsprinsipper
12:40 Leksjon 12: Prosessen fra kommunikasjon til endelig avgjørelse

 • Innledning
 • Kursoversikt
Advokat Marius Emberland,
Regjeringsadvokaten, Oslo

13:00 Leksjon 13: Kommunikasjon av klager

 • Hva kommunikasjon innebærer
 • Hvordan kommunikasjon ser ut
 • Nærmere om hva kommunikasjon innebærer
 • Hvordan ser sakssammendrag ut?
 • Hvordan ser spørsmålene ut?
13:20 Leksjon 14: Behandlingsforløpet i ordinære kammersaker

 • Rettshjelp
 • Prosessen er normalt skriftlig
 • Normalt to prosesskriv for hver av partene
 • Bare helt unntaksvis muntlig behandling
 • Noen tips
 • Utfallet av kammerets behandling
13:40 Leksjon 15: Forlik og ensidige erklæringer om krenkelse

 • Forlik er i prinsippet en mulighet
 • Forliksfasen
 • Ensidige erklæringer om krenkelse 
14:00 Leksjon 16: Forenklet domsbehandling

 • Forenklet domsbehandling iht. EMK artikkel 28 nr. 1 b): "WECL"
14:20 Leksjon 17: Behandling i storkammer

 • Vilkårene for behandling i storkammer
 • Kort om saksbehandlingen i storkammer
 • Erfaringer med storkammerbehandling
14:40 Leksjon 18: Fullbyrding av EMDs avgjørelser Dommerfullmektig David Magnus Myr,
Oslo Tingrett

14:58 Leksjon 19: Fullbyrding av EMDs avgjørelser
15:18 Leksjon 20: Fullbyrding av EMDs avgjørelser