Program

mandag 23. aug.

9:30 Registrering og velkomstkaffe
10:00 Innledning

 • Det offentliges styringsmuligheter
 • Ulike typer rettslige reguleringer
 • Kvalitet i regelverksarbeidet
 • Regelformidling
10:45 Pause
11:00 Valg av rettslig virkemiddel

 • Grunnleggende spørsmål ved rettslig styring
 • Overfor hvilke problemer bør lov brukes?
 • Hva skal til for at en lov skal virke?

Lovers virkning

 • Faktorer som bidrar til at en lov virker

Valget mellom lov, forskrift, veileder eller kommentar i forarbeidene

12:00 Lunsj
12:45 Gruppearbeid
13:30 Pause
13:45 Generelt om utforming av lover og forskrifter

 • Generelle regler, enkeltvedtakshjemler og rettslige standarder
 • Generelle strukturspørsmål
 • Forholdet til andre lover og forskrifter

Lovspråk og lovteknikk

 • Godt lovspråk
 • Noen tekniske spørsmål
14:45 Pause
15:00 Utforming av enkelte bestemmelser som ofte brukes

 •  Formålsbestemmelser
 • Definisjoner og geografisk virkeområde mv
 • Forskriftshjemler og enkeltvedtakshjemler
 • Ikraftsettingsbestemmelser og overgangsbestemmelser
16:00 Gruppearbeid
16:30 Slutt for dagen

tirsdag 24. aug.

9:00 Kontroll, tilsyn, reaksjoner, sanksjoner og straff

 • Kontrollfasen: Opplysningsplikt, undersøkelse og beslag
 • Tilsyn: med hva og hvordan
 • Bruk av straff: prinsippene for kriminalisering
 • Utforming av straffetrussel
 • Medvirkning - forsøk - skyldgrad
 • Administrative reaksjoner og sanksjoner
 • Overtredelsesgebyr
 • Tvangsmulkt
 • Inndragning
 • Andre reaksjoner og sanksjoner
9:45 Pause
10:00 Praktisk regelarbeid

Gruppeoppgaver - regelteknikk og regellaging

11:30 Lunsj
12:15 Organisering og utøving av offentlig myndighet

 • Hierarkisk organisering og annen organisering
 • "Uavhengige" forvaltningsorganer
 • Videredelegering av myndighet

 Utforming og bruk av instrukser og veiledninger

 • Instrukser, veiledninger og annet - en oversikt
 • Valget mellom bruk av lov, forskrift og instruks
 • Valget mellom bruk av bindende regler og veiledninger
 • Utforming av instrukser og veiledninger
 • Saksbehandling mv. ved utforming av instrukser og retningslinjer
13:00 Pause
13:15 Litt om utforming av forskrifter og endringslover

 • Ulikheter mellom forskrifter og lover
 • Spørsmål som oppstår ved endringer av lover

Saksbehandling ved utarbeidelse av lover og forskrifter

 • Lovutredning, foreleggelse, høring mv.
 • Utredningsinstruksen (lover), forvaltningsloven (forskrifter)
14:00 Pause
14:15 Om lovproposisjonen og konsekvensutredning

 • Utarbeidelse av lovproposisjon og andre vedtaksdokument
 • Oppbygging og innhold
 • Utredningsinstruksen (2016)
 • Veiledere til utredningsinstruksen
15:00 Pause
15:15 Evaluering og etterkontroll

 • Veileder i evaluering av lover
 • Eksempler på evalueringer
Førsteamanuensis, Jon Christian Fløysvik Nordrum,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett, Oslo

Avdelingsdirektør, Arnulf Tverberg,
Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo

15:45 Oppsummering, spørsmål og avslutning