Program

mandag 15. mar.

8:30 Gjør deg klar til livestream!
9:00 Leksjon 1) Nyheter i rettsutviklingen – rettspraksis Statsadvokat, Jeanette Westlund Hegna,
Oslo Statsadvokatembeter

9:45 Leksjon 1 fortsetter
10:45 Pause
11:00 Leksjon 2) Nyheter i rettsutviklingen – lovgivningen Lovrådgiver, Ingeborg Gjølstad,
Justis- og beredskapsdepartementet

11:45 Lunsj
12:30 Leksjon 3) Erstatningsrett: Kontoret for voldoffererstatning – aktuelle saker Avdelingsdirektør, Ivar André Holm,
Kontoret For Voldsoffererstatning

13:30 Pause
13:40 Leksjon 4) Utvalgte straffeprosessuelle problemstillinger knyttet til dokumentinnsyn, taushetsplikt og bevisavskjæring

Vi ser blant annet nærmere på hvilken rett forsvarer har til å kreve innsyn i/tilgang til hele fornærmedes journal hos lege eller psykolog, straffesaksdokumenter i andre saker som involverer fornærmede eller et vitne, og om det kan kreves fremlagt/innsyn i alle dokumentene i en barnevernssak hvis noen dokumenter fra barnevernet er lagt inn som dokumenter i straffesaken og hvem som eventuelt må samtykke til dette.

 

Politiadvokat, Oda Karterud,
Kripos, Oslo

14:40 Pause
14:50 Leksjon 5) Mishandling: Straffelovens § 282 – rettsutvikling

Vi ser nærmere på anvendelsesområdet for straffelovens § 282 i lys av senere års høyesterettspraksis

Advokat, Tomasz Edsberg,
Bærum kommune - Kommuneadvokaten

15:50 Pause
16:00 Leksjon 6) Nytt fra bistandsadvokatutvalget – aktuelle saker Advokat, Elisabeth Rød,
Elden Advokatfirma AS, Haugesund

16:30 Kursslutt