Program

tirsdag 14. sep.

8:30 Gjør deg klar til livestream. Logg deg på Zoom ca. 10 minutter før start
9:00 Ajourføring og oppdatering

Gjennomgang av endringer i regelverk, rettspraksis og uttalelser fra Lovavdelingen og Sivilombudsmannen fra siste år. 

Sivilombudet, Hanne Harlem,
Sivilombudet, Oslo

10:00 Pause
10:15 Taushetsplikt for næringsopplysninger

Opplysninger omfattet av taushetsplikt skal unntas fra offentlighet etter offl. § 13. En praktisk viktig taushetspliktsregel er forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 om næringsopplysninger som det har konkurransemessig betydning at hemmeligholdes. Regelen oppleves av mange som vanskelige å anvende i praksis.  I dette foredraget ser vi nærmere på hvilke opplysninger som er omfattet, herunder hvilke opplysninger i anbuds- og kontraktdokumenter som er taushetsbelagt.  

 

Advokat, Anna Camilla Selman,
Kommuneadvokat, Oslo

11:00 Pause
11:15 Innsyn - menneskerettigheter og folkerettsforpliktelser

 Innsynsretten følger av Grunnloven og offentleglova. Nyere praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol viser at innsynsretten også kan følge av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). I tillegg har Norge ratifisert Europarådets konvensjon om innsyn i offentlige dokumenter (Tromsø-konvensjonen). Hva innebærer disse forpliktelsene? Har innsynsretten etter EMK og Tromsø-konvensjonen noen selvstendig betydning ved siden av våre nasjonale regler?

 

Konstituert tingrettsdommer, Jon Sverdrup Efjestad,
Oslo Tingrett, Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Ny forskriftsheimel i forvaltningslova – høve til å gje reglar om større høve til deling av opplysningar som er omfatta av teieplikt

Forvaltninga har i mange tilfelle behov for å dele opplysningar som er omfatta av teieplikt. Mange har opplevd det som vanskeleg å forstå reglane som regulerer dette, og mange har meint at delingshøvet har vore for lite, særleg innanfor område med tett samarbeid mellom forvaltningsorgan. Det har no kome ein ny forskriftsheimel i forvaltningslova som opnar for at teieplikt etter forvaltningslova ikkje skal vera til hinder for at forvaltningsorgan kan dele opplysningar for å løyse oppgåver som ligg til eitt eller fleire av dei. Kva vil denne heimelen få å seia, og kven vil kunne dele opplysningar etter slike forskrifter?

 

Lovrådgiver, Ole Knut Løstegaard,
Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Oslo

14:00 Pause
14:15 Identifikasjon og håndtering av innsynskrav

Kan man be om innsyn i «alt»? Kan man kreve innsyn i korrespondanse mellom personer eller reiseregninger til en bestemt ansatt? Hva er forskjellen mellom et innsynskrav og et ønske om faktisk informasjon. Og hvordan skal organet gi innsyn? Vi ser nærmere på hvilke krav som stilles til identifisering av innsynskrav og hvordan organet skal håndtere innsynskrav.

Advokat, Kristian Brandt,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

15:15 Oppsummering og kursslutt