Program

onsdag 24. nov.

9:00 Morgenkaffe og registrering
9:30 Nytt på nytt

Advokat Mathias Seierstad Haugan tar oss med gjennom de siste nyhetene i rettsutviklingen på fagfeltet. Enkeltsaker du burde kjenne til vil bli trukket frem og drøftet særskilt.

Advokat Mathias Fridtjof Seierstad Haugan,
Advokatfellesskapet Bratsberg Kredinor , Oslo

10:30 Pause
10:45 Samspillet mellom domstolen og medhjelper ved gjennomføring av tvangssalg

Samspillet er representert ved Dommer Tove Merete Voldbæk og Advokat Torolv Sundfør, som særlig vil fokusere på dekningsprinsippet etter tvangsfullbyrdelsesloven, vurdering av berostillelse av tvangssalg som følge av ønske om frivillig salg og prosessen ved innsendelse av bud for stadfestelse.

Dommer Tove Merete Voldbæk,
Oslo byfogdembete

Advokat Torolv Sundfør,
Advokatfirmaet SGB Storløkken AS, Oslo

11:30 Pause
11:45 Foreldelse i tvangssalg og salgspant

Advokat Anne Cathrine Røed gjennomgår reglene for foreldelse av krav og hvilke kravtyper som har andre regler for foreldelse enn den alminnelige regelen.

Advokat Anne Cathrine Røed,
Advokatfirma LAGATA AS, Sandvika

12:30 Lunsj
13:15 Kryptovaluta som utleggsobjekt

De siste årene har kryptovaluta blitt mer og mer aktuelt som utleggsobjekt. Det er imidlertid noen praktiske  og juridiske utfordringer knyttet til både å finne aktuelle objekter, sikre disse på en fornuftig måte, og å realisere utlegget. Skatteetaten deler av sin erfaring.

Seniorrådgiver Øyvind Aspen,
Juridisk stab, Divisjon innkreving, Skatteetaten

14:00 Pause
14:15 Bank ID-svindel - i lys av HR avgjørelsen Advokat Kjetil Vangsnes,
Advokatfellesskapet Bratsberg Kredinor , Oslo

15:00 Pause
15:15 Rettsvern for lausøyrekjøp: Er tida inne for lovfesting av hovudregel og unntak?

Reglane om ervervarens vern mot seljarens kreditorar ved lausøyrekjøp er ikkje lovregulerte. Vilkåra har vore debatterte i over hundre år. Høgsterett vil hausten 2021 avsi ein dom i denne materien, men dommen vil nok berre avklare nokre av dei mange spørsmåla som dette omfattande rettsfeltet reiser.

Høgsterettsdommar Borgar Høgetveit Berg vil ta oss med gjennom dei rettspolitiske omsyna, grunngjevinga for den moglege hovudregelen og dei moglege unntaka som gjeld. Kva er til dømes regelen ved forbrukarkjøp?

Dommer Borgar Høgetveit Berg,
Norges Høyesterett

16:45 Kursslutt
17:00 Velkommen ved kursleder Erik Råd Herlofsen Advokat Erik Råd Herlofsen,
Advokatfirma Storeng, Beck & Due Lund AS (SBDL), Oslo