Program

fredag 31. des.

Gjør deg klar til livestream
Leksjon 1) Plan og bygningslovens systematikk og inndeling - plansystem og planhierarki

 • Formål med loven. Lov planer og forskrifter. Hvor står hva?  
 • Kilder i planleggingen, politikk, jus og delegasjon
 • Statlige føringer (statlig retningslinjer og bestemmelser, statlig reguleringsplan)
 • Regionale planer
 • Kommuneplan, kommunedelplan og kommunal planstrategi
 • Reguleringsplan - områderegulering og detaljregulering
 • Virkningen av kommunale planer
 • Særlig om forholdet mellom kommuneplan og reguleringsplan
 • Litt om konskvensutredninger.
Seniorrådgiver Mathias Bjornes,
Oslo kommune - Plan- og bygningsetaten

Pause
Leksjon 2) Saksbehandlingsreglene med vekt på private detaljreguleringer

 

 • Planinitiativ - oppstartsmøte og kunngjøring oppstart av planarbeid
 • Kommunens mulighet til å stanse planinitativet
 • Utarbeidelse av planforslag
 • Kommunens mulighet til å avvist planforslaget
 • Offentlig ettersyn
 • Merknadsbehandling
 • Vedtak av reguleringsplan
 • Klage
 • Litt om innsigelse, endring og oppheving av plan
 • Mindre vesentlige endringer 
Seniorrådgiver Mathias Bjornes,
Oslo kommune - Plan- og bygningsetaten, Oslo

Pause for lunsj
Leksjon 3) Litt om viktige plantema

 • Reguleringskartet som juridisk dokument
 • Arealformål og hensynssoner
 • Høyde, plassering og grad av utnytting
 • Reguleringsbestemmelser
 • Rekkefølgebestemmelser
 • Planbeskrivelsen
 • Tolkning av planer (også eldre planer) 
Advokat Tone Gjertsen,
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo

Advokatfullmektig Anders Hilt,
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo

Pause
Leksjon 4) Gjennomføring av plan som en viktig forutsetning

 • Etablering av offentlig infrastruktur, ekspropriasjon og refusjon
 • Utbyggingsavtaler
 • Dispensasjon 
Advokat Tone Ingrid Gjertsen,
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo

Advokatfullmektig Anders Hilt,
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo

Pause
Leksjon 5) Midlertidig forbud mot tiltak

 

Juridisk direktør Jannike Nilsen,
Solon Eiendom ASA, Oslo

Oppsummering og kursslutt