Program

tirsdag 1. nov.

9:00 Velkomstkaffe og registrering
9:30 Oppdatering av varemerke- og designretten

Advokat Camilla Vislie gir oss en god gjennomgang av rettsutviklingen innenfor varemerke- og designretten. I dette oppdateringsforedraget vil Camilla Vislie plukke ut de viktigste endringene på lovgivningssiden, og gjennomgå de viktigste sakene fra norsk og internasjonal rettspraksis.

Advokat Camilla Vislie,
Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo, Oslo

10:15 Pause
10:30 Oppdatering av patentretten

Advokat Knut Sverre Skurdal Andresen gjennomgår rettsutviklingen av patentretten det siste året. Både endringer på lovgivningssiden og de viktigste sakene fra norsk og internasjonal rettspraksis vil bli belyst.

Advokat Knut Sverre Skurdal Andresen,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo

11:15 Pause
11:30 Forholdet mellom immaterialrett og konkurranserett

Både immaterialretten og konkurranseretten har som formål å fremme nyskapning og effektivitet, men med ulike utgangspunkter: Mens immaterialretten fokuserer på beskyttelse av enerettigheter, fokuserer konkurranseretten på konkurrenters markedstilgang og fravær av restriksjoner på partenes markedsopptreden. Konkurransereglene kan ha betydning for rekkevidden av immaterielle enerettigheter, hvordan de kan forvaltes og håndheves. Vi skal se nærmere på i hvilke situasjoner dette kan være særlig praktisk.

Advokat Ole-Andreas Torgersen,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

12:15 Lunsj
13:15 Sesjon 1
Varemerkerett - er norsk registreringspraksis på kollisjonskurs?

I foredraget diskuteres det om Patentstyrets særpregsvurderingen er strengere enn andre europeiske varemerkemyndigheter, og om særpregsvurderingen er i tråd med EU-retten.

Advokat Julius Berg Kaasin,
Brækhus Advokatfirma DA, Oslo

Stipendiat Morten Smedal Nadheim,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

13:15 Sesjon 2
Inngrep i annenindikasjonspatenter

Annenindikasjonspatenter (second medical use) er patenter på kjente legemidler for ny medisinsk anvendelse. Foredraget gir en innføring i hva annenindikasjonspatenter er, og de særlige problemstillinger som oppstår i forhold til inngrep, spesielt der hvor et produkt har patent for enkelte indikasjoner, mens det er fritt å omsette produktet for andre indikasjoner.  Spørsmål som oppstår er blant annet hvem som gjør inngrep, hva som skal til for å unngå å gjøre inngrep og forholdet til de alminnelige inngrepssanksjoner som f.eks forbud. Det vil bli redegjort for samspillet med regulatoriske forhold, og for utenlandsk praksis på området.

Advokat Ingvild Hanssen-Bauer,
Kvale Advokatfirma DA, Oslo

14:00 Pause
14:15 Sesjon 1
Equinors teknologistrategi i det grønne skiftet

Verden, Norge og Equinor er i omstilling. Ny teknologi er avgjørende for å få til det grønne skiftet. Hvilke virkemidler bruker Equinor? Ser IP-strategien annerledes ut nå enn før?

Advokat Ellen Bergan,
Equinor ASA, avd. Fornebu, Fornebu

14:15 Sesjon 2
Avgjørelser fra EPO sett fra et norsk perspektiv

Foredraget vil ta for seg sentrale vurderingskriterier for patenterbarhet og sammenlikne praksis fra Patentstyret, KFIR og norsk rett på den ene siden med praksis fra EPO og EPOs appellkammere på den andre siden. Spesielt kan EPOs praksis for vurdering av hvilke endringer som kan tillates under saksbehandlingen delvis oppleves som svært rigid sett med norske øyne. Det er allikevel i økende grad en trend at ulovlige endringer påberopes av tredjepart i prosesser vedrørende patenters gyldighet, både administrativt hos Patentstyret og KFIR og i rettssaker. Hvilke vurderingskriterier som skal legges til grunn for vurderingen, vil kunne være helt avgjørende for patentets gyldighet. Et nært beslektet, og kanskje litt betent, tema, som også vil bli gjennomgått, er valg av patentkyndige meddommere til norske patentrettssaker.

Avd.leder patent Krister Mangersnes,
Håmsø Patentbyrå AS

15:00 Pause
15:15 Når er det fornuftig å bruke designbeskyttelse?

Design er viktig i utvikling av nye produkter – men lite blir beskyttet. Hva er bakgrunnen for dette? Den norske designloven runder snart 20 år – hvor ble det av alle beskyttede hjemmesider og fonter? Og hvorfor prøver noen fremdeles å få godkjent tredimensjonale varemerker? Når patentsøknaden er innlevert – er det da for sent for design?

 

Advokat Solvår Winnie Finnanger,
Zacco Norway As, Oslo

15:45 Nyhetskravet og obskure mothold

Utprøvningsunntaket er antakelig bortfalt. Når er en utprøvning av oppfinnelsen eller andre obskure mothold likevel ikke nyhetsskadelig?  En gjennomgang av praktiske og upraktiske (!) eksempler fra europeisk praksis. 

Advokat Ida Gjessing,
Advokatfirmaet GjessingReimers AS, Oslo

16:15 Kursslutt dag 1
18:45 Aperitiff
19:15 Felles middag for de som bor på hotellet

onsdag 2. nov.