Fagområder

I JUS jobber vi kontinuerlig med å videreutvikle fagtilbudene våre. Vi har knyttet til oss fagpersoner og fagutvalg innenfor de fleste rettsområdene. JUS tilbyr kompetanseutvikling i egen regi og med aktuelle samarbeidspartnere i inn- og utland. Dersom du har innspill til nye fagområder, foredragsholdere eller andre kompetansetilbud hører vi gjerne fra deg!

 • Advokatassistent DNA

  Som advokatassistent DNA får du en faglig tyngde som kan by på nye og spennende karrieremuligheter! Juristenes Utdanningssenter etablerte denne utdanningen for 20 år siden i samarbeid med Advokatforeningen. Tidspunkt for oppstart av studie 2016/2017 har oppstart 12. september.
 • Advokatkurset

  Ønsker du å praktisere som advokat? Juristenes Utdanningssenter har over 20-års erfaring med å utdanne fullmektiger. Dette kurset er obligatorisk for alle som skal ha advokatbevilling. Påmeldingen for høstsemesteret 2016 åpner tirsdag 10. mai kl. 10.00. Kursprogram og tidspunkt for høstens kurs finner du her: www.jus.
 • Ajourføringskurset

  Ønsker du å bli oppdatert på det siste innen sentrale rettsfelt og samtidig oppfylle det årlige timekravet om obligatorisk etterutdanning? Ajourføringskurset byr på et bredt spekter av faglig relevante problemstillinger. Kurset gjennomføres nå på to effektive dager med hele 16 timer undervisning.
 • Alternativ tvisteløsning

  Svært mange saker kan løses utenfor rettsapparatet. Ofte vil dette gi hurtigere, billigere og bedre løsninger for partene. Under fagområdet Alternativ tvisteløsning vil vi nå samle våre kurs om forhandlinger, mekling, voldgift og andre tvisteløsningsmekanismer. I tillegg finner du kurs om argumentasjon og konflikthåndtering.
 • Andre fagområder

 • Andre juridiske kurs

 • Arbeidsrett

  JUS gjennomfører 4-6 kurs innenfor dette fagområdet. Størst er de årlige kursene i arbeidsrett som går hver vinter og vår. Vi tilbyr også et fast kurs i EU/EØS-basert arbeidsrett, i Brussel.
 • Asyl- og utlendingsrett

  Asyl- og utlendingsrett er komplekse saksområder som krever oppdatert kunnskap og oversikt, over de ulike aktørene og deres roller i prosessen. Hvert år arrangeres det årlige kurset i asyl- og utlendingsrett. Dette kurset er et «must» for alle som jobber innen fagområdet.
 • Bank, finansiering og valuta

 • Barnerett

  Innen fagområdet "Barnerett" behandles både barnerettslige og barnevernrettslige emner. Det årlige kurset i barnerett går over to dager og arrangeres hver vår. Videre arrangeres "Den årlige barnerettsdagen" i Oslo hver høst.
 • Bistandsadvokater

 • Bolig- og eiendomsrett

  Innenfor dette fagområdet arrangerer JUS to årlige ajourføringskurs; «Det årlige bolig – og eiendomsrettskurset» i Sandefjord, og «Oppdatering for eiendomsmeglere» på Gardemoen. Oppdateringskurset for eiendomsmeglere dekker Finanstilsynets toårlige krav om 15 timers etterutdanning.
 • Byggekontrakter og entrepriserett

  Innen dette fagområdet tilbyr vi ett fordypningskurs i utvalgte emner om våren, og et grunnleggende kurs om høsten.
 • Bygnings- og reguleringsrett

  Hvert år i oktober arrangerer vi "Det årlig plan- og byningsrettskurset" i Trondheim. I tillegg utvikler fagutvalget kurs som følger rettsutviklingen på fagområdet.
 • Børs- og verdipapirrett

  Hovedkurset innenfor dette fagområdet arrangeres under de årlige Børsrettsdagene i januar hvert år. Dette gjør vi i samarbeid med Oslo Børs.
 • Compliance

  Rettsområdet dekker svært bredt og har hovedfokus på forebygging og systematisk arbeid med virksomhetsstyring. Vi belyser området på eier- og styrenivå til de ansatte i virksomheten, og på eksterne parter som kan bli berørt.
 • E-kurs

  I løpet av høsten lanserer vi flere kurs på digital plattform. Første kurs ut er "Nytt i ny straffelov" med foredragsholder Magnus Matningsdal. De neste fagområdene som presenteres digitalt er blant annet arbeidsrett, etikk, offentlige anskaffelser og skatterett.
 • Ekspropriasjons- og skjønnsrett

  Hvert år arrangeres «Det årlige ekspropriasjonsrettskurset», som forsøkes lagt til første hele uke etter påske. Foruten oppdatering av rettspraksis, tar kurset i hovedsak for seg aktuelle ekspropriasjon – og skjønnsrettslige temaer.
 • Energi- og miljørett

  JUS avholder et årlig kurs i Sandefjord, som gir en ajourføring innen de dynamiske og utviklende rettsområdene energirett og miljørett. Med hovedfokus på fornybar energi, kraft, og miljøhensyn i relasjon til energiutvikling, gir ajourføringskurset den oppdateringen du trenger fra et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.
 • Erstatningsrett

  Hver høst arrangerer JUS "Det årlige personskadeerstatningsrettskurset". Dette er årets faglige- og sosiale møteplass som samler over 200 deltakere. Kurset har lang tradisjon for å bli arrangert i Sandefjord. Fagutvalget i erstatningsrett utvikler i tillegg flere andre kurs i løpet av året.
 • Etikk

  Fagområdet "etikk" utarbeides på tvers av juridiske rettsområder, og tilbys ofte gjennom kurs innen andre fagområder. JUS tilbyr også rene etikk-kurs.
 • EU/EØS-rett

 • Familie-, arve- og skifterett

  Innen dette fagområde avholder JUS to til tre store kurs i året. Under Advokatenes fagdager er det hvert år et eget kurs i familie-, arv- og skifterett. I høstsemesteret arrangeres «Det årlige Sandefjordskurset» i familie-, arv- og skifterett. I tillegg tilbyr vi enkelte år et grunnleggende kurs i ektefellers formuesforhold.
 • Forhandlinger

  Under fagområdet "Alternativ tvisteløsning" har vi samlet våre kurs om forhandlinger, mekling, voldgift og andre tvisteløsningsmekanismer. Innen område "Forhandlinger" tilbyr JUS blant annet kurs i forliksforhandlinger, strategiske forhandlinger, kontraktsrisiko, korrupsjon, og forhandlinger i arbeidslivet/mekling.
 • Forsikringsrett

 • Forvaltningsrett og statsrett

  Dette fagområdet dekker svært bredt over hele den offentlige forvaltningen. I tillegg til et årlige ajourføringskurs i forvaltningsrett som avholdes i februar, arrangeres det hvert år en rekke kurs innen emner som offentleglova, forvaltningssanksjoner, personvern, kommunalrett og tilsyn.
 • Helse- og trygderett

  Hovedkursene innen dette fagområdet er «Det årlige helserettskurset» og «Det årlige trygderettskurset». Disse arrangeres henholdsvis hver høst og hver vår, og er årets største faglige arena for jurister og advokater som arbeider innen dette rettsområdet.
 • IKT

  Innen dette fagområdet arrangerer vi "Det årlige IKT-rettskurset" i februar/mars hvert år. Her samles de ledende bransjejuristene og ekspertene, for en gjennomgang og diskusjon av de mest aktuelle juridiske problemstillingene på området. Kurset retter seg mot advokater og andre som arbeider med IKT-rett og IKT-kontrakter.
 • JuristKongress

  Juristkongress arrangeres for tredje gang 24. - 25. november, på Thon Hotell Arena Lillestrøm. I år kan du velge mellom fagsporene personvern og teknologi, energi og miljø, kommune og forvaltning, ledelse og karriere, likestilling og diskriminering. Påmelding åpner i slutten av mai!
 • Konkurranse- og statsstøtterett

  Innen dette fagområdet har vi et bredt kurstilbud, som strekker seg fra ajourføringskurset «Det årlige konkurranserettskurset» i Sandefjord, til innføringskurs og fordypningskurs innen utvalgte temaer hvert halvår.
 • Konkurs

  Det sentrale kurset på dette rettsområde er "Det årlige fordypningskurset i konkurs", som arrangeres årlig hver forsommer i Kristiansand. Dette er en av de store møteplassene i JUS, med den samlede norske konkursekspertise til stede. I tillegg avholder vi kurs i panterett og andre juridiske emner innen fagområdet.
 • Kontraktsrett

  JUS har flere fagtilbud innenfor dette rettsområdet. Vi avholder et årlig kurs i november hvert år, innføringskurs i kontrakter ved behov og mindre temakurs når det er aktuelt. Det årlige kurset har faste poster som gjennomgang av rettspraksis og nyheter i rettsutviklingen, samt aktuelle og interessante temaer for deg som arbeider med kontrakter.
 • Ledelse

  Ledelse er et aktuelt tema for mange jurister og advokater. Juristenes Utdanningssenter har tidligere tilbudt lederkonferanser og kurs innen enkelte områder av lederfeltet. Har du innspill eller spørsmål knyttet til dette fagområdet kan du kontakte prosjektleder Torill Løebekken på: tol@jus.no
 • Medie- og markedsrett

  Innenfor dette fagområdet arrangerer JUS et årlig oppdateringskurs. På kurset behandles aktuelle problemstillinger og temaer. I tillegg for du naturligvis en gjennomgang av rettspraksis på området det siste året.
 • Menneskerettigheter

 • Offentlige anskaffelser

 • Opphavsrett

 • Patent-, varemerke- og designrett

  JUS tilbyr ett årlig kurs innen dette fagområdet. Kurset arrangeres i november hvert år, i Larvik. Oppdatering på rettsområdet står sentralt, men kurset belyser også andre viktige og aktuelle temaer. Dette er årets faglige- og sosiale arena for deg som arbeider med patent-, varemerke- og designrett.
 • Regelteknikk

  Innen fagområde «Regelteknikk» - eller «Praktisk regelteknikk» arrangerer vi flere kurs. JUS har et fast samarbeid med stipendiat Jon Christian Fløysvik Nordrum (UiO) og lovrådgiver Arnulf Tverberg (Justis- og beredskapsdepartementet), som foredragsholdere. Kursene får svært gode evalueringer, og er begrenset opp til 30 deltakere.
 • Regnskap og økonomi

  JUS tilbyr også kurs innen komplementære fagefelt. Årlig avholder vi et to-dagers innføringskurs i regnskapsforståelse. Fordypningskurset i regnskap tilbys med noen års mellomrom. Kursene holdes av Per Erik Pedersen og Per Hansen, begge statsautoriserte revisorer fra PricewaterhouseCoopers.
 • Samerett

 • Selskapsrett

  JUS tilbyr et bredt spekter av kurs innen dette fagområde, som treffer både uerfarne og mer erfarne jurister og advokater. Vi arrangerer årlige ajourføringskurs som «Det årlige selskaprettskurset» under Advokatenes fagdager i Oslo. I tillegg avholder vi «Den årlige selskaprettskonferansen» i Stavanger hver høst.
 • Shipping og offshore

  JUS arrangerer hver høst «Det årlige sjørettskurset», som tradisjonelt avholdes under en seilas med Hurtigruten. Temaene på kurset er alltid dagsaktuelle, og behandles med en praktisk innfallsvinkel og gruppearbeid. Vi belyser en nasjonal- og internasjonal rettsutvikling innen offshore, shipping, og andre sjørettslige temaer.
 • Sivilprosess

 • Skatterett

  «Det årlige skatterettskurset» i Sandefjord har lange tradisjoner i JUS, og er det største i porteføljen av kurs innen dette fagområde. I tillegg til fagutvalget er også skattelovutvalget i Advokatforeningen med å utforme det faglige programmet for dette kurset, som også arrangeres i Oslo.
 • Strafferett og straffeprosess

 • Tingsrett

  "Det årlige tingsrettskurset" er hovedkurset innen dette rettsområdet. JUS tilbyr dette årlig i februar måned. Kurset har faste poster som oppdatering av rettspraksis, og gjennomgang av endringer i lover, forskrifter med mer. Her behandles også aktuelle problemstillinger, som er viktige for deg som arbeider med tingsrett og tilliggende områder.
 • Tvangsfullbyrdelse og inkasso

 • Utdanningsrett

  Utdanningsrett er et ungt juridisk fagområde i JUS, og ble opprettet i januar 2009. Rettsområdet har ingen fast avgrensning, men tar opp alle rettsområder/rettslige konflikter som oppstår innenfor utdanning i bred forstand. Det avholdes et årlig kurs i utdanningsrett på høstsemesteret, og vi setter ellers opp kurs etter aktualitet.