Menneskerettigheter

Aktuelle kurs

September

  • 27. sep
    Forvaltningsrett og statsrett

    Domstolskontroll med forvaltningsvedtak

    Domstolene behandler årlig en lang rekke saker om gyldigheten av forvaltningsvedtak. Slike saker reiser både sivilprosessuelle og forvaltningsrettslige spørsmål som kan være krevende. Vi belyser sentrale problemstillinger knyttet til dette under høstens kurs.

    Fordypningskurs / 6 juridiske timer / Oslo