Ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett i straffesaker

I samarbeid med Høyesterett arrangerer JUS et eget kurs spesialtilpasset saksforberedelse og prosedyre for Høyesterett i straffesaker.

 

Meld meg på

Tid

27. jan.

Påmeldingsfrist: 6. jan.

Fortsatt ledige plasser

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Høyesterett, Høyesteretts plass, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 250 NOK

Andre: 3 250 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

I samarbeid med Høyesterett arrangerer JUS et eget kurs spesialtilpasset saksforberedelse og prosedyre for Høyesterett i straffesaker.

Kursets formål er å gi aktor og forsvarer et best mulig grunnlag for å håndtere en straffesak for Høyesterett. Det tar for seg alle sakens stadier - fra ankeerklæring til hovedinnlegget til aktørene. Kurset er lagt opp slik at både forsvarerens, aktors og dommerens perspektiv synliggjøres. Særlig sentralt er råd om fremstilling av rettsstoffet og faktum, og om hvordan  argumentasjonen bør legges opp. Det gis også praktiske tips om utforming av disposisjoner og om bruk av utdrag. 

Siktemålet er at deltakerne skal få økt forståelse for Høyesteretts rolle og hvordan partenes interesser best kan ivaretas når saken bringes inn for vår øverste domstol. Kurset er praktisk rettet, og deltakerne får tilgang til et eksempelmateriale.

Kurset arrangeres i Høyesteretts Hus,og deltakerne gis en omvisning i lokalene etter endt kurs. 

Høyesterett har uttrykt ønske om at flest mulig forsvarere og aktorer som har saker for Høyesterett, deltar på kurset. 

Hvem passer kurset for?

Alle forsvarere og aktorer i prosedyrepraksis vil ha utbytte av å delta, også de som foreløpig ikke har fått en sak til behandling i Høyesterett.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registering
9:00 Temaer som vil bli behandlet:

  • Høyesteretts rolle, kompetanse og arbeidsform
  • Anke og tilsvar
  • Ankeutvalgets behandling av anken - samtykkevurderingen
  • Saksforberedelsen etter henvisning
  • Forberedelse av ankeforhandlingen
  • Ankeforhandlingen
  • Forsvarerens forberedelse og hovedinnlegg
  • Aktors forberedelse og hovedinnlegg 
  • Advokatprøven og prøvesakene

 

 

Høyesterettsdommer, Knut H. Kallerud,
Norges Høyesterett, Oslo

Førstestatsadvokat, Runar Torgersen,
Riksadvokatembetet, Oslo

Advokat, Halvard Helle,
Advokatfirmaet Schjødt As, Oslo, Oslo

Advokat, Arne Gunnar Aas,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

16:30 Kursslutt og omvisning i Høyesterett
Skriv ut hele programmet

Strafferett og straffeprosess

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt den fagansvarlige nedenfor 

Mer informasjon om fagutvalget