Det årlige ekspropriasjonsrettskurset

Bli oppdatert på rettspraksis det siste året, og få med deg nye aktuelle temaer. Vi møtes i Bergen til en faglig og sosial samling.

Tid

10. – 11. apr.

Påmeldingsfrist: 12. mar.

Fortsatt ledige plasser

Timer

11 juridiske timer / 4 eiendomstimer

Fagområde

Sted

Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, BERGEN

Kursavgift

Medlemmer: 5 400 NOK

Andre: 7 400 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Årets ajourføringskurs gir deg det siste innen rettspraksis og behandler ny lovgivning. Du får blant annet høre om dekning av sakskostnader i forhandlinger og skjønn, og fastsettelse av erstatning ved erhverv av næringsareal. Sven Ole Fagernes foredrar om del to av "Høyesteretts betydning for utviklingen av reguleringsretten og ekspropriasjonsretten". I år fører han utviklingen fram til tidspunktet for kurset, og tar også opp spørsmålet om lovgivningens betydning. 

På kursets andre dag kan du blant annet høre om fradrag etter vederlagslovens §§ 5 og 9. For resten av temaene henvises til programmet.

Hvem passer kurset for?

Advokater, dommere, jordskiftere, grunnerhververe, offentlige saksbehandlere og andre som arbeider med skjønn og ekspropriasjonsrett.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Oppdatering av rettspraksis Advokat, Ove Christian Lyngholt,
Advokatfirma Tofte DA, Kristiansand s

10:45 Pause
11:00 Foredraget fortsetter
11:45 Pause
12:00 Foredraget fortsetter
12:45 Lunsj
13:45 Dekning av sakskostnader - i forhandlinger og skjønn

Hva er nødvendige kostnader?

Når er det nødvendig med flere advokater?

Har man krav på dekning av kostnader under forhandlinger, og hvordan kan i såfall omfanget av disse kostnadene fastsettes/begrenses?

 

Advokat, Søren Lorentz Lous,
Wahl-Larsen Advokatfirma AS, Oslo

Sjefsingeniør, Dagfinn Løyland,
Statens vegvesen Vegdirektoratet

14:30 Pause
14:45 Gjennomføring av minnelige forhandlinger og ekspropriasjon av boligeiendommer i praksis

Foredraget vil være basert på erfaringer med forhandlinger om innløsing av boliger.

Foredraget vil blant annet behandle:

  • Ekspropriasjonsrettslige rammer for forhandlinger og ekspropriasjon av boligeiendommer
  • Statens vegvesen sitt utgangspunkt ved slike forhandlinger (Verdigrunnlag, interne retningslinjer m.v.)
  • Hvordan rent praktisk legge opp forhandlinger
  • Hvordan skape grunnlag for gode minnelige forhandlinger.

- Forhandlinger og tiltredelse sett fra grunneiers ståsted
- Dialogen grunnerverver – grunneier advokat
- Dialogen grunnerverver – grunneier
- Hvordan skape tillit

  • Eksempler på hvordan det er jobbet med verdsetting
  • Forholdet mellom salgsverdierstatning og gjenervervserstatning – hvordan løse dette rent praktisk i minnelige forhandlinger

Hovedfokus vil være den praktiske gjennomføringen innenfor rammen av de rettsregler som gjelder ved ekspropriasjon/grunnerverv.

Advokat, Kristin Bjella,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

Grunnerverver, Trym Johannessen,
Statens vegvesen Region øst - Hamar, Hamar

15:30 Pause
15:45 Foredraget fortsetter
16:30 Pause
16:45 Lovgivningens betydning i reguleringsretten og ekspropriasjonsretten. Har lovgiver vært for passiv? Norsk ekspropriasjonsretts særpreg sammenlignet med andre land

I 2017 gjennomgikk jeg Høyesteretts betydning for utviklingen av reguleringsretten og ekspropriasjonsretten. Det gjensto noen år som ikke ble tatt i betraktning. I år fører jeg utviklingen fram til tidspunktet for kurset og tar også opp spørsmålet om lovgivningens betydning. Er det for mange lovtomme rom som burde vært løst av lovgiver og ikke domstolene? Jeg prøver også å sette dette spørsmålet inn i et komparativt perspektiv.

Advokat, Sven Ole Fagernæs,
Advokat Sven Ole Fagernæs, Oslo

17:30 Slutt for dagen
19:30 Aperitif
20:00 Felles middag for de som bor på hotellet
9:00 Høyesteretts dom i Totenvika-saken (sak 2017/520)

  • Beregning av erstatning ved stripeekspropriasjoner av landbruksjord. 
  • Status for objektiv bruksverdi og vurderingstema ved spørsmål om fremtidige bruksendringer som ville gitt høyere avkastning. 
  • Erstatningsutmåling når fremtidig bruksendring er påregnelig; herunder håndtering av fremtidige investeringsbehov og fremtidige arbeidsvederlag samt betydningen av at jorda er leid ut.
Advokat, Steinar Mageli,
Advokatfirmaet Mageli Ans, Hamar

9:45 Pause
10:00 Fastsettelse av erstatning ved erhverv av næringsareal

Fastsettelse av erstatning for tapt avkastning. Når kan det kreves erstatning for tapt utnyttelsesmulighet?

Tapsberegning av næringsinntekt, herunder tomtebelasningsmodellen og fastsettelse av kapitaliseringsrente.

Advokat, Ingvild Bråthen,
Advokatfirmaet Haavind As, Oslo

10:45 Pause
11:00 Prejudisielle realitetsavgjørelser – om skjønnsprosessloven §§ 26 og 48 Tidligere Førstelagmann, Nils Erik Lie,


11:45 Pause
12:00 Fradrag etter vederlagsloven §§ 5 og 9

En gjennomgang av fradragsreglene med praktiske eksempler fra skjønns- og avtalepraksis.

Advokat, Magnus Dæhlin,
Advokatfirmaet DSA AS, Oslo

12:45 Avsluttende lunsj/kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Ørnen, BERGEN
9. – 10. apr. Kr 1 719 / 10. – 11. apr. Kr 2 544

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Ekspropriasjons- og skjønnsrett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor eller direktør Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil 92211266.

Mer informasjon om fagutvalget