Det årlige personskadeerstatningsrettskurset

Er du advokat, dommer, jurist eller saksbehandler som arbeider med personskadeerstatning? Bli oppdatert på årets kurs i Sandefjord!

Meld meg på

Tid

12. – 13. nov.

Påmeldingsfrist: 14. okt.

Timer

9 juridiske timer / 1 etikktime

Fagområde

Sted

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

Kursavgift

Medlemmer: 5 700 NOK

Andre: 7 200 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Hva er riktig erstatning?

Erstatningsretten reiser mange rettslige og medisinske utfordringer. Det årlige personskadeerstatningskurset tar sikte på å gi en grundig rettslig og medisinsk gjennomgang av de mest aktuelle temaene innen erstatningsretten, og etter å ha blitt avholdt i over 20 år, har kurset for mange blitt en naturlig årlig sosial og faglig møteplass.

Årets kurs begynner med et interessant tema om psykiske traumer, belyst fra både den juridiske og medisinske siden. Kurset tar endvidere for seg teamer som erstatning for kapital inntekter og går i dypden på gjenopptak. Gjennomgangen av nyere praksis er utvidet, så det er tid til å gå enda mer i dybden og kurset avslutter med en times etikk, som vanligvis leveres på en lett og humoristisk måte. I år fortsetter vi med parallellsesjoner hvor man kan velge mellom to ulike foredrag på kursets andre dag. Årets utvalgte temaer blir bredt belyst ved forskjellige aktører innen erstatningsrettsområdet.

Hvem passer kurset for?

Advokater, dommere og andre som arbeider med eller er interessert i personskadeerstatningsrett. Saksbehandlere i forsikringsselskaper.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Psykiske traumer - juridisk vinkel

 

Hvordan håndteres psykiske skader i erstatningsretten? Hva ligger i kravet til «skade», og må man egentlig forholde seg til faste medisinske og juridiske vilkår eller følger årsaksvurderingene en friere linje? Hvilke nye utfordringer og muligheter kommer med innføringen av ICD-11?

 

Advokat, Terje Marthinsen,
Kogstad Lunde & Co DA Advokatfirma MNA, Oslo

11:00 Pause
11:15 Psykiske skader i et medisinsk perspektiv

Foredraget skal belyse noen dilemmaer i arbeidet til den medisinsk sakkyndige. Er PTSD blitt en folkesykdom? Hva kommer først, psykisk sykdom eller ideen om å være skadet? Hvordan avgjøre årsakssammenheng, og hva betyr overgangen fra ICD-10 til ICD-11? Hvor komplekst er egentlig kompleks PTSD, og hva er årsaken til en depresjon? 

Forsker I / Professor II / dr. scient., Trond Heir,
Nasjonalt Kunnskapssenter Om Vold Og Traumatisk Stress

12:00 Pause
12:15 Erstatning for kapitalinntekter

Erstatning for personskadelidtes tap av kapitalinntekter ble nektet under dissens i Skiltmakerdommen Rt. 2004 s. 1816, og dommen har vært toneangivende for senere rettstilstand. Dommen om erstatning for tap av overskuddsandel HR-2019-1969-A reiser spørsmål om rettstilstanden er endret. Askeland drøfter dommenes prinsipielle og praktiske betydning med tanke på gjeldende rett og fremtidig utvikling.

Lagdommer i Gulating Lagmannsrett, Bjarte Askeland,
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

13:00 Lunsj
14:00 Oppdateringsforedrag Advokat, Tom Sørum,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Oslo

Advokat, Ståle Haugsvær,
Advokatfirmaet Riisa & Co Ans, Oslo, Oslo

14:45 Pause
15:00 Foredraget fortsetter Advokat, Tom Sørum,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Oslo

Advokat, Ståle Haugsvær,
Advokatfirmaet Riisa & Co Ans, Oslo, Oslo

15:45 Pause
16:00 Foredraget fortsetter Advokat, Tom Sørum,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Oslo

Advokat, Ståle Haugsvær,
Advokatfirmaet Riisa & Co Ans, Oslo, Oslo

16:45 Kursslutt for dag 1
17:00 Egentid
19:30 Aperitiff med påfølgende middag kl 20.00
9:00 Gjenopptak

Når det inngås en avtale om erstatningsoppgjør legger partene til grunn visse forutsetninger om fremtiden. Fremtiden utvikler seg imidlertid ikke alltid som man forventer. Det kan da være nødvendig å behandle oppgjøret på nytt for at skadelidte skal få full erstatning. I to dommer fra Høyesterett, som Einar selv førte, Etteroppgjør I (2013) og Etteroppgjør II (2019), har vilkår og muligheter for gjenopptak blitt klarlagt. Det har ført til at gjenopptak har blitt langt mer praktisk enn tidligere. I foredraget vil Einar belyse hva som skal til for å få til et gjenopptak, og også si noe om hvordan etteroppgjøret skal utmåles.   

 

Advokat, Einar I. Lohne,
Langseth Advokatfirma Da, Oslo

9:45 Pause
10:00 Erstatningsutmålingen ved gjenopptak Advokat, Truls Nygård,
If Skadeforsikring NUF, Lysaker

10:45 Pause
11:00 Sesjon 1
Lisensforsikringer
Advokat, Ole Breder Wahl,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Oslo

11:00 Sesjon 2
Avkortning og svik

Formålet med foredraget er å gi en gjennomgang av hvilke regler som gjelder der forsikrede har gitt uriktige opplysninger om sin helsesituasjon ved tegning av personforsikringer, inkludert barneforsikring.

Foredraget omhandler reglene om forsikredes opplysningsplikt, samt hvilken adgang forsikringsselskapene har til å avkorte eller avslå forsikringsutbetaling ved manglende oppfyllelse av opplysningsplikten.

Advokat, Jane Margrethe Ytreøy Grøndalen,
Codan Forsikring, Oslo

11:45 Pause
12:00 Etikk Advokat, Karoline Henriksen,
Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS, Oslo

12:45 Avsluttende lunsj kl. 13.00
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Park Hotel, SANDEFJORD
11. – 12. nov. Kr 1 325 / 12. – 13. nov. Kr 2 258

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Erstatningsrett

Hver høst arrangerer JUS "Det årlige personskadeerstatningsrettskurset". Dette er årets store faglige- og sosiale møteplass, og samler i underkant av 300 deltakere. Kurset har lang tradisjon for å bli arrangert på Scandic Park Hotel i Sandefjord. I tillegg til dette årlige ajourføringskurset arrangerer vi også flere kurs innen fagområdet i løpet av året. 

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

April