Forvaltningsrett – nyheter og ajourføring

Dette er årets kurs for deg som vil være oppdatert på ny lovgivning og rettspraksis! Vi behandler også enkelte aktuelle temaer mer i dybden.

Venteliste

Tid

13. feb.

Påmeldingsfrist: 14. jan.

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsensgt. 17, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 750 NOK

Andre: 5 150 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Som saksbehandler, rådgiver, utreder, advokat eller leder har du ikke bare behov for oppdateringer på dit spesielle fagfelt. Du trenger også å holde deg ajour med hva som har skjedd innen forvaltningsretten det siste året. Her kan du sikre deg at du får med deg både ny lovgivning, rettspraksis, Sivilombudsmannens uttalelser og annet relevant stoff, så du "kvalifiserer" din saksbehandling eller rådgivning på området. I år går vi dessuten i dybden på temaet «God forvaltningsskikk og usaklig forskjellsbehandling ved lovanvendelse».

 

 

«Dette er et veldig nyttig og populært kurs!»
Tidligere deltaker

Hvem passer kurset for?

Alle jurister, advokater og dommere som jobber i eller for forvaltningen eller med forvaltningsrett

Program

9:00 Registrering og velkomstkaffe
9:30 Ajourføring- lovgivning og rettspraksis Advokat, Stephan L. Jervell,
Advokatfirmaet Wiersholm As, Oslo

10:30 Pause
10:45 Ajourføring- lovgivning og rettspraksis fortsettelse Advokat, Stephan L. Jervell,
Advokatfirmaet Wiersholm As, Oslo

11:45 Lunsj
12:45 Sivilombudsmannens time - fra siste års praksis Seniorrådgiver, Kari Bjella Unneberg,
Sivilombudsmannen

13:30 Pause
13:45 God forvaltningsskikk - hva er det? Professor, Agnes Camilla Bernt,
Universitetet i Bergen

14:45 Pause
15:00 Gjelder det er forbud mot usaklig forskjellsbehandling ved lovanvendelse?

 

I Rt. 2007 s. 302 (Kværner Oil & Gas) anførte staten at læren om myndighetsmisbruk bare gjelder for utøvingen av forvaltningsskjønn. Til det svarte førstvoterende: «Eg er ikkje einig i dette.» Høyesterett la deretter til grunn at det gjelder et krav om likebehandling også ved rettsanvendelse.  

 

Synspunktet videreføres i den såkalte kuskesaken fra 2019 (HR-2019-273-A), rett nok i avdempet form. Høyesterett drøfter der om forvaltningens lovtolking innebærer usaklig forskjellsbehandling (eller et brudd på «likebehandlingsprinsippet»). 

 

Disse avgjørelsene innebærer tilsynelatende et markert brudd med tidligere praksis fra Høyesterett, og de har så langt liten støtte juridisk teori. Dette gir god grunn til å se nærmere på hvordan avgjørelsene skal forstås, hvor langt de rekker og hvordan de skal avstemmes mot rettskildebildet for øvrig.

Advokat, Marius Stub,
Regjeringsadvokaten

16:00 Oppsummering av kurset og takk for i dag
Skriv ut hele programmet

Forvaltningsrett og statsrett

Dette fagområdet dekker svært bredt over hele den offentlige forvaltningen. I tillegg til et årlig ajourføringskurs i forvaltningsrett som avholdes i februar, arrangeres det hvert år en rekke kurs innen emner som offentleglova, forvaltningssanksjoner, personvern, kommunalrett og tilsyn. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

April

Februar

Mars