Innføring i jordskifte

Her får du en gjennomgang av både de prosessuelle og materielle bestemmelsene i jordskifteloven.

Meld meg på

Tid

13. – 14. jan.

Påmeldingsfrist: 16. des.

Timer

10 juridiske timer / 10 eiendomstimer

Fagområde

Sted

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 5 450 NOK

Andre: 6 950 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Jordskifteretten har utviklet seg fra å være en domstol for å løse tvister eller endre på uhensiktsmessige eiendoms- og bruksrettsforhold forhold i landbruket til å bli en særdomstol for å løse tvister eller endre eller organisere bruk av fast eiendom i både rurale og urbane området. Kurset gir en innføring i jordskifteloven av 2013. Kurset fokuserer både på de prosessuelle og materielle bestemmelsene i jordskifteloven.

Hvem passer kurset for?

Jurister, advokater, advokatfullmektiger, dommere og andre som trenger en innføring i jordskifteloven av 2013

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Innledning

Innledningsvis vil det bli gitt en kort omtale av jordkifterettens historikk og dagens organisering. Her vil det også bli gitt en oversikt over jordskiftelovens struktur og forklaring av noen særlige begreper og uttrykk.

Jordskifterettsleder, Øystein Jakob Bjerva,
Akershus og Oslo jordskifterett

10:30 Jordskifterettens kompetanse til grensefastsettelse og rettsutgreiing etter jordskifteloven kap 4)

En gjennomgang av rettsutgreiing etter jordskifteloven § 4-1 og grensefastsettelse etter § 4-2, med tilhørende eksempler. Avgrensning av jordskifterettens kompetanse med henvisning til rettspraksis.

Jordskiftelagdommer, Ragnhild Sæhlie Jetlund,
Borgarting lagmannsrett

11:15 Pause
11:30 Jordskifterettens kompetanse til å gjennomføre jordskifte etter jordskifteloven kapittel 3 og virkemidlene i jordskifteloven kapittel 3

a.Bruksordning, felles tiltak og etablering av lag

Vi ser nærmere på virkemiddelet bruksordning. Hva kan virkemiddelet brukes til, og hva er utfordringene med vedtakelse av slike ordninger. Vi ser også på hva som kjennetegner et typisk lag opprettet av jordskifteretten, og hvordan jordskifteretten går frem i saker som kan skape en stor økonomisk risiko. Instituttleder Katrine Broch Hauge

 

b.Ombytting av grunn og rettigheter, oppløsning eller etablering av sameie 

 

«Jordskifteloven §§ 3-4 til 3-7 vil bli gjennomgått. Jordskifteloven § 3-4 gjelder ombytting av grunn og rettigheter er et av de tradisjonelle virkemidlene i jordskifteloven. Loven åpner for mange løsninger. Jordskifteloven § 3-5 om etablering av sameie er et nytt virkemiddel som blant annet gjør det mulig å etablere sameie i infrastruktur som for eksempel veg, vann og avløp. Jordskifteloven § 3-6 gjelder oppløsning av sameie og sambruk mellom eiendommer. Oppløsningen kan være fullstendig eller delvis. Jordskifteloven § 3-7 gjelder deling av eiendom og jeg vil her gå spesielt inn på deling av personlig sameie.»

 

Førsteamanuensis Ph.D, Katrine Broch Hauge,
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet

Jordskifterettsleder, Øystein Jakob Bjerva,
Akershus og Oslo jordskifterett

12:15 Lunsj
13:15 Jordskifterettens kompetanse til å gjennomføre jordskifte etter jordskifteloven kapittel 3 og virkemidlene i jordskifteloven kapittel 3 fortsetter
14:00 Pause
14:15 Jordskifterettens kompetanse til å gjennomføre jordskifte etter jordskifteloven kapittel 3 og virkemidlene i jordskifteloven kapittel 3 fortsetter
15:00 Pause
15:15 Jordskifterettens prosess

En gjennomgang av saksbehandlingsreglene som gjelder for saker etter jordskifteloven. Det vil bli fokusert på de spesielle saksbehandlingsreglene i jordskifteeloven, og forholdet mellom jordskifteloven og tvisteloven. 

Jordskifterettsleder, Øystein Jakob Bjerva,
Akershus og Oslo jordskifterett

16:00 Pause
16:15 Jordskifterettens prosess fortsetter
17:00 Slutt for dagen
9:00 Sakskostnader og rettsmidler i saker etter jordskifteloven kapittel 3 og 4

En gjennomgang av bestemmelsene om fordeling av sakskostnader og kostnader til rettshjelp og annen sakkyndig hjelp i jordskifteloven kapittel 7. I tillegg vil det kort bli redegjort for rettsmidler og  lagmannsrettens sammensetning og prøvingskompetanse i de ulike sakene.

Jordskiftelagdommer, Ragnhild Sæhlie Jetlund,
Borgarting lagmannsrett

10:00 Pause
10:15 Jordskifterettens kompetanse til å gjennomføre skjønn (jordskifteloven kapittel 5)

Her vil lovens bestemmelser om skjønn bli behandlet. Skillet mellom skjønn som egen sak og skjønn i forbindelse med jordskiftesak vil bli grundig behandlet. 

Jordskiftelagdommer, Ragnhild Sæhlie Jetlund,
Borgarting lagmannsrett

Dosent , Fredrik Holth,
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet

11:30 Lunsj
12:30 Offentlige planer og tillatelser som rettslig ramme for jordskifteretten i rettsendrende saker

Her vil jordskifteloven § 3-17 bli behandlet. Bestemmelsen setter rammer for den kompetanse jordskifteretten har til å gjennomføre jordskiftesaker etter lovens kapittel 3. Hvilke planer man må forholde seg til og ulike utfordringer med disse vil bli problematisert. I tillegg vil det bli fokusert på hvilke tillatelser som er nødvendige for at jordskifteretten skal kunne avslutte en sak. Forholdet domstol – forvaltning vil også bli problematisert.

Dosent , Fredrik Holth,
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet

12:50 Saker om fordeling av planskapte verdier

Her vil lovens bestemmelser §§ 3-30 til 3-32 bli gjennomgått. Utfordringer i lovverket vil bli behandlet, og en relativt ny avgjørelse fra Vestfold jordskifterett vil bli brukt for å problematisere temaet.  

Dosent , Fredrik Holth,
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet

13:35 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Tingsrett

 JUS tilbyr "Det årlige tingsrettskurset" hver vinter. Kurset har faste poster som oppdatering av rettspraksis, og gjennomgang av endringer i lover, forskrifter med mer. Her behandles også aktuelle problemstillinger, som er viktige for deg som arbeider med tingsrett og tilliggende områder. Vi tilbyr også hvert år et innpføringskurs i jordskifte.JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen.

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil 92211266.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Februar