Innføring i offentlige anskaffelser

Ønsker du en god innføring i anskaffelsesregelverket, er dette kurset for deg. Dette er et grunnleggende kurs, med særlig fokus på de viktigste praktiske utfordringene – for både oppdragsgivere og tilbydere.

Meld meg på

Tid

2. – 3. des.

Påmeldingsfrist: 3. nov.

Timer

12 juridiske timer

Fagområde

Sted

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 5 800 NOK

Andre: 7 400 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Offentlig sektor gjør innkjøp for om lag 500 milliarder årlig. Anskaffelsesreglene skal sikre at disse midlene utnyttes best mulig gjennom ressurseffektive og samfunnstjenlige innkjøp, og at offentlig sektor gjennom sine innkjøp bidrar til å utvikle et konkurransedyktig næringsliv. Regelverket som styrer prosessene er samtidig komplisert, og i stadig endring. 

Formålet med kurset er å gi en grunnleggende innføring i anskaffelsesregelverket, med særlig fokus på de viktigste praktiske utfordringene - for både oppdragsgivere og tilbydere. Det foretas en helhetlig gjennomgang av de viktigste delene av regelverket, som gir deltakeren god innsikt i hvordan regelverket praktiseres. 

Kurset er utviklet og forbedret over flere år, og får svært gode tilbakemeldinger. Det hensyntar den seneste utvikling i rettskildebildet, og har en praktisk tilnærming. Det kreves ingen forkunnskaper om anskaffelsesrett.

Hvem passer kurset for?

Målgruppen er jurister og andre som har vært, er, eller vil komme i befatning med reglene om offentlige anskaffelser, det være seg jurister i offentlig forvaltning eller privat virksomhet.

Jeg hadde behov for et innføringskurs. Og det var akkurat det jeg fikk. Veldig godt tilpasset formål og kursbeskrivelse. Meget pedagogisk og bra!! Jeg gikk til kurs med innstillingen om at regelverket er kjedelig og fragmentarisk. Kurset ga en veldig god oversikt over regelverket og problemstillingene ble eksemplifisert med interessante eksempler fra praksis.

Tidligere deltaker

Program / /

Skriv ut
9:30 Registrering og velkomstkaffe
10:00 Kort oversikt over reglene og rettsgrunnlag

 • Anskaffelsesregelverkets anvendelsesområde
 • Sentrale begreper
Advokat Oda Hellenes Ekre,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

10:45 Pause
11:00 Regelverkets formål og grunnprinsipper

 • Kravet til likebehandling
 • Kravet til konkurranse
 • Kravene til forutberegnelighet
 • Kravene til etterprøvbarhet og forholdsmessighet
11:45 Pause
12:00 Konkurransegrunnlaget og tilbud

 • Markedsundersøkelser og rådgiverhabilitet
 • Konkurransegrunnlaget
 • Kvalifikasjonskrav og dokumentasjonskrav
 • Kravsspesifikasjonen
 • Tildelingskriterier
 • Kontraktsvilkår og underleverandører
 • Krav til tilbyder og tilbudet
13:00 Lunsj
13:45 Konkurransegrunnlaget og tilbud - fortsetter
14:30 Pause
14:45 Konkurranseformer

 • Anskaffelser etter del I
 • Tilbudskonkurranse (del II)
 • Konkurranse med forhandling
 • Konkurransepreget dialog
 • Anbudskonkurranse
 • Innovasjonspartnerskap
15:45 Slutt for dagen

Foredragsholdere

Kontaktpersoner

Offentlige anskaffelser

Området har ikke et eget fagutvalg.

JUS arrangerer hver vår "Det årlige kurset i offentlige anskaffelser" hvor alle aktørene på fagområdet møtes. Vi har også innføringskurs i offentlige anskaffelser og e-kurs om temaer som er praktisk viktige for deg som arbeider med anskaffelser.

Vi motta gjerne innspill til temaer og foredragsholdere. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på tol@jus.no eller mobil 92211266. 


Mer informasjon om fagutvalget