Kollektiv arbeidsrett – sentrale emner

Arbeider du med kollektiv arbeidsrett? Her får du sentrale emner og annet relevant stoff – slik at du kan holde deg oppdatert.

Meld meg på

Tid

6. mai.

Påmeldingsfrist: 6. apr.

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 050 NOK

Andre: 5 050 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset behandler sentrale teamer i den kollektive arbeidsretten, og er egnet som både en innføring i og oppdatering i faget. Kurset gir innledningvis en redegjørelse for grunntrekk og begreper i den kollektive arbeidsretten, for så å gi en oversikt over sentrale punkter i læren om tolkning av tariffavtaler i lys av nyere rettspraksis. Det gis en samlet oversikt over normene om fredsplikt og arbeidskamp. I tillegg vil det være en praktisk innføring og erfaringsutveksling i saksforberedelse og prosedyre for arbeidsretten - hva bør du passe på?

 

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister i arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, selvstendige advokater, dommere og andre som arbeider med kollektiv arbeidsrett.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Introduksjon - hovedtrekk i den kollektive arbeidsretten

Den kollektive arbeidsrettens funksjon og grunnprinsipper

 • Tariffavtalebegrepet
 • Tariffavtalens virkninger
 • Bundethet og ufravikelighet

Tariffavtalens virkninger for utenforstående

Dommer, Marit Bjørånesset Frogner,
Borgarting lagmannsrett, Oslo

Nestleder, Tron Løkken Sundet,
Arbeidsretten

9:45 Pause
10:00 Tariffavtaletolkning

 • Hva kjennetegner tariffavtalen som avtaletype
 • Hvordan gå frem ved tolkning av tariffavtaler
 • Betydningen av ordlyd, rettspraksis og annen praksis ved fastleggelse av tariffavtalens innhold

 Kommentarer ved Tron Løkken Sundet

Advokat, Kjetil Sandnes,
Advokatfirmaet Norman & Co ANS, Oslo

Advokat, Anne-Beth Engan,
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO, Oslo

11:45 Lunsj
12:45 Fredsplikt og arbeidskamp

 • Fredspliktens grunnlag og grenser
 • Arbeidskampbegrepet
 • Arbeidskamp i interessetvister
Førsteamanuensis, Alexander N. Skjønberg,
Handelshøyskolen BI

13:45 Benstrekk
14:00 Tariffavtalens ettervirkninger

Ettervirkninger - hva, hvordan og hvorfor

 

En tariffavtale kan ha ettervirkninger - det kan bety at tariffavtalensbestemmelser kan gjøres gjeldende selv om den er lovlig sagt opp og oppsigelsesfristen utløpt.

Advokat, Kurt Weltzien,
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO, Oslo

14:45 Pause
15:00 Tvistløsning for arbeidsretten

 • Stevning og tilsvar
 • Saksforberedelse
 • Bevisføring
 • Prosedyre og påstandsutforming
 • Utenomrettslige forhandlinger

  Kommentarer ved Tron Løkken Sundet
Advokat, Alexander Cascio,
Landsorganisasjonen i Norge, Oslo

Advokat, Margrethe Meder,
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO, Oslo

16:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Arbeidsrett

JUS gjennomfører 4-6 kurs innenfor dette fagområdet. Størst er de årlige kursene i arbeidsrett som går hver vinter og vår. Vi tilbyr også et fast kurs i EU/EØS-basert arbeidsrett, i Brussel. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Januar

Mars

Februar