Kurs i ny kommunelov

Bli oppdatert på de viktigste endringene i ny kommunelov!

Meld meg på

Tid

3. nov.

Påmeldingsfrist: 6. okt.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 050 NOK

Andre: 5 050 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Er du jurist eller advokat i offentlig og kommunal sektor? Her får du en oppdatering i de nye bestemmelsene i kommuneloven. Vi vil ta deg gjennom de viktigste endringene, samtidig som du får muligheten til å stille spørsmål til foredragsholderne.

Hvem passer kurset for?

Alle som jobber i offentlig og kommunal sektor

Program

10:00 Velkomstkaffe og registrering
10:30 Ny kommunelov- oversikt over endringer og særlig om kommunalt selvstyre

Hva er nytt i ny kommunelov? Vi gir en overordnet presentasjon av ny lov og de viktigste endringer. Vi vil her særlig se på lovens formål, kommunalt selvstyre og prinsipper for nasjonale myndigheters forhold til kommunalt selvstyre. 

Avdelingsdirektør, Siri Halvorsen,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Oslo

11:15 Pause
11:30 Folkevalgte organer

Hvilke nye regler gjelder for folkevalgte organer i en kommune? Vi ser nærmere på dette – og vil også si litt om de nye reglene i kommuneloven  om medvirkningsordninger. Vi vil også se på hva som er nytt i reglene om saksbehandling i folkevalgte organer – samt valg til slike organer. 

Utredningsleder, Erland Aamodt,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Oslo

12:30 Lunsj
13:30 Folkevalgte

Hvem er folkevalgt i en kommune og hvilke regler gjelder for disse. Vi ser på hva som er nytt i disse reglene – og særlig reglene om valgbarhet, rettigheter og plikter (ink. velferdsrettigheter) og  suspensjon m.m.

Advokat, Jon Sverdrup Efjestad,
Oslo kommune - Kommuneadvokaten , Oslo

14:15 Pause
14:30 Administrasjonens styring og kontroll

Den øverste administrative lederen i kommunen har fått ny tittel. Vi ser på kommunedirektørens ansvar og oppgaver – inklusiv nye regler om arbeidsgiveransvaret. Vi ser også litt på forholdet mellom folkevalgte og administrasjonen – samt de nye reglene om internkontroll

Utredningsleder, Susanne Rynning Moshuus,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Oslo

15:15 Pause
15:30 Økonomistyring, folkevalgt kontroll og statlig tilsyn

Ut fra et overordnet perspektiv vil vi her si litt om de viktigste endringene i kommunelovens økonomibestemmelser. I tillegg ser vi litt på hva som er nytt i reglene om den folkevalgte delen av egenkontrollen, nærmere bestemt reglene om revisjon og reglene om kontrollutvalg og kontrollutvalgets sekretariat. Til slutt vil vi kort nevne de viktigste endringene i reglene om statlig tilsyn

Seniorrådgiver, Erland Aamodt,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Oslo

16:30 Pause
16:45 Interkommunalt samarbeid og styring og kontroll med selskap

I reglene om interkommunalt samarbeid er det gjort flere endringer som vi ser nærmere på her. I tillegg vil vi se på reglene om eirskapsstyring og eierskapskontroll.

Advokat, Jostein Selle,
KS Advokatene, Oslo, Oslo

17:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Forvaltningsrett og statsrett

Dette fagområdet dekker svært bredt over hele den offentlige forvaltningen. I tillegg til et årlig ajourføringskurs i forvaltningsrett som avholdes i februar, arrangeres det hvert år en rekke kurs innen emner som offentleglova, forvaltningssanksjoner, personvern, kommunalrett og tilsyn. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

September