Livestream: Den årlige IKT-rettsdagen

Delta på årets IKT-rettskurs digitalt via direktestrømming! I tillegg til en ajourføring innen IKT-retten og aktuelle temaer, har vi med oss Harvard-professor, Bob Bordone, for å snakke om virtuelle forhandlinger.

Meld meg på

Tid

4. mar.

Påmeldingsfrist: 3. mar.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK

Andre: 5 400 NOK

Abonnementet inkluderer to livestreamkurs.

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

IKT-rettskurset er et årlig kurs for faglig oppdatering og fordypning for advokater og andre jurister som arbeider med og har interesse for IKT og IKT-kontrakter. Nytt for året er at kurset arrangeres heldigitalt. Årets program gir deg det årlige oppdateringsforedraget, siste nytt vedr. Schrems II-dommen og de nye skytjenesteavtalene, en analyse av nylige IT-dommer og hva som kjennetegner en god SLA. Som i fjor byr vi på hummer og kanari i det årlige speed-foredraget fra de unge og lovende. Årets høydepunkt er at vi har med oss Bob Bordone fra USA som skal snakke om virtuelle forhandlinger. Årets kurs vil du ikke gå glipp av!

Kurset er utarbeidet av JUS' fagutvalg for IKT-rett.
________

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (som dette årlige oppdateringskurset eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Advokater, jurister og fagpersoner som arbeider med IKT- kontrakter og offentlige anskaffelser.

Program

9:00 Gjør deg klar og vær pålogget i Zoom til innslipp ca. ti minutter før start.
9:30 Det årlige oppdateringforedraget på IKT-rettsfeltet

Det tradisjonelle årlige oppdateringsforedraget på IKT-rettsfeltet oppsummerer de viktigste begivenhetene innenfor lovgivning, rettspraksis og andre hendelser i året som er gått.

Advokatfullmektig, Maren Tveten,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

10:15 Pause
10:30 Setter Schrems II-dommen en stopper for lagring av data i USA?

Den østeriske personvernaktivitsten Maximillian Schrems sørget igjen for et jordskjelv i europeisk personvern med EU-domstolens dom fra juli 2020. Hva sier dommen, hvilke konsekvenser får den og hva bør du gjøre?

Advokat, Jarle Roar Sæbø,
Hewlett-Packard Norge AS, Oslo

11:15 Pause
11:30 Nye skyavtaler!

Mari og Peter presenterte under fjorårets IKT-rettskurs utfordringer som oppstår ved anskaffelse av skytjenester ved benyttelse av eksisterende avtaler som SSA-L og SSA-D samt Dataforeningens og IKT-Norges skyavtaler.

I løpet av 2020 har både DFØ og Dataforeningen jobbet med å utvikle nye skyavtaler. Hva skiller avtalene fra hverandre – og fra eksisterende avtalemaler?

Advokat, Mari Benkow,
Advokatfirmaet Berngaard AS, Oslo

Advokat, Peter Lenda,
Advokatfirmaet Grette AS, Oslo

12:15 Pause for lunsj
13:00 Analyse av nylige IT-dommer

Sammenlignende analyse av to dommer om ansvar i IT-prosjekter Gridgut (IBM-Statens vegvesen) og Infor-Felleskjøpet i forhold til dommer på fabrikasjonsområdet.

Førsteamanuensis, Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett, Oslo

13:45 Pause
14:00 Hva er en god SLA?

Service Level Agreements (SLA) eller tjenestenivåavtaler settes gjerne opp i forbindelse med drifts- eller vedlikeholdsavtaler. Hva er en god SLA? Daniel gir oss oppskriften, med perspektiver fra både kundesiden og leverandørsiden.

 

Advokat, Daniel Henriksen,
Intility AS, Oslo

14:45 Pause
15:00 Introduksjon til speed-foredrag Advokat, Peter Lenda,
Advokatfirmaet Grette AS, Oslo

15:10 1. Åpen programvare – en risikosport for norske selskaper?

Såkalt «åpen» programvare (også kalt «open source») har blitt en uunnværlig bestanddel i norske teknologiselskapers programvareportefølje. Fra å være et ikke-profitterende produkt basert på frivillig samarbeid mellom utviklere, har åpen programvare blitt en lønnsom komponent i selskapers utvikling og distribuering av programvare. Mange selskaper synes likevel ikke å være bevisst hvilken risiko det innebærer å være i brudd med en åpen programvarelisens. Dette kan få fatale konsekvenser for selskapets risikoprofil og transaksjonsverdi.

Advokat, Karoline Stakston Kvinge,
Advokatfirmaet Haavind AS

15:20 2. Konfliktdempende tiltak ved omtvistede endringer

Antallet tvister relatert til teknologianskaffelser øker, og tvistene blir stadig mer komplekse og omfangsrike. Endringer spiller ofte en sentral rolle i disse tvistene, både direkte og mer indirekte gjennom at omtvistede endringer kan ha en stor innvirkning på samarbeidsklimaet mellom partene. I dette foredraget diskuteres konfliktdempende tiltak ved omtvistede endringer, med særlig vekt på bruk av uavhengig ekspert.

Advokatfullmektig, Vemund Sande,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

15:30 3. Geoblokkingforbudet og innvirkningen på norske nettbutikker

Hvilke krav stilles til norske nettbutikker for å sikre overholdelse av de nye reglene om geoblokking? Geoblokking innebærer at digitalt innhold låses til enkeltland på grunn av kommersielle årsaker eller ulikheter i nasjonale regler om forbrukerbeskyttelse, språk, krav til merking eller miljøkrav. Geoblokking begrenser fri flyt av varer og tjenester i det indre marked og kan dermed bidra til markedsdeling og redusert konkurranse. EU har derfor regulert geoblokking i forordning om geoblokking og diskriminering i det indre marked basert på bosted, etableringssted eller nasjonalitet (EU 2018/302). Forordningen er implementert i tjenesteloven og med virkning fra 1. juli 2020.

Advokatfullmektig, Sibel Kucukoglu Solberg,
Kvale Advokatfirma DA, Oslo

15:40 4. Databasevernets beskyttelse av datasamlinger til maskinlæring

Bruken av kunstig intelligens har etter hvert bidratt til mange spørsmål vedrørende rettslige aspekter ved eierskap eller bruksrett til data. Bedrifter og selskaper blir mer og mer opptatt av egne og andres data som en måte å tilføre organisasjonen verdi og for å gi eventuelle konkurransefortrinn i en stadig mer datadrevet forretningsmodell. Det kan bli en for snever innfallsvinkel å stille spørsmål om eierskap til dataen som sådan, mer presist vil det være å snakke om juridiske rettigheter i relasjon til data. Immaterialretten, herunder åndsverkvernet, databasevernet, vernet for forretningshemmeligheter og patentvernet, kan være aktuelle rettslige beskyttelsesmekanismer for data og datarelaterte løsninger. Ved spørsmål om beskyttelse av bearbeidede datasett til bruk i maskinlæring vil databasevernet være et naturlig utgangspunkt. Sentralt for vurderingen er hvorvidt bearbeidede og syntetiske data har beskyttelse under databasevernet som etter EU-domstolens praksis skal verne om innsamling, kontroll og presentasjon av eksisterende data, og ikke arbeidet som nedlegges i produksjon av nye data. Vil opphavsretten kunne gi beskyttelse for slike datasamlinger, eller må eventuelle datarettigheter alltid kontraktsfestes? 

Advokatfullmektig, Silje Strandengen,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo

15:50 5. Hva er kravene til leveransen etter SSA-T?

Foredraget vil ta for seg de praktiske konsekvensene av den innebygde mekanismen for å utforme og spesifisere leveransen i SSA-T. Utgangspunktet er at leverandøren skal levere en løsning iht. kundens kravspesifikasjoner ved avtaleinngåelse. Gjennom detaljspesifiseringen i avtalens punkt 2.2 får imidlertid kravene til leveransen en dynamisk karakter. Partene er ikke alltid oppmerksom konsekvensene av dette og må gjerne gjennom en tyngre tolkningsøvelse for å klargjøre hva som faktisk skal leveres. Foredraget vil derfor belyse de rettslige konsekvensene av detaljspesifiseringen som partene bør være klar over.

Advokatfullmektig, Kristian Græsli,
Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo

16:00 Pause
16:15 Strategies for Virtual Negotiation

The COVID-19 pandemic forced many negotiations that might ordinarily have occurred in-person into "virtual" space -- through use of video, text, email, and phone. The shift from "in person" to "virtual" negotiation has many implications for negotiators. Drawing on the latest research, this lecture will first provide a brief overview of "negotiation fundamentals" and then offer specific advice and tips for how to manage the challenges and opportunities that arise when negotiating virtually.

Clinical Professor of Law, Robert C. Bordone,
Harvard Law School, Cambridge, massachusetts, us.

17:15 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

IKT

Hovedkuset innenfor dette fagområdet arrangeres under det årlige IKT-rettskurset i mars hvert år. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Janne Haraldsen på tlf 924 44 807 eller epost jh@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs