Personvern i praksis

Her får du en oversikt over personvernreglene, og praktiske råd og tips til hvordan virksomheter kan sikre etterlevelse av disse.

Meld meg på

Tid

12. mai.

Påmeldingsfrist: 14. apr.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 250 NOK

Andre: 5 250 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Vi har oppdatert kurset personvern i praksis. Det er like relevant for deltakere som har deltatt på tidligere kurs. Dette er et intensivt og praktisk rettet kurs hvor du får konkret veiledning i metoder og tilnærming til håndtering av de vanligste problemstillingene på personvernområdet. Vi har et særlig fokus på hvilke tiltak som må på plass for å sikre etterlevelse av EUs personvernforordning som ble gjennomført i norsk rett 20. juli 2018. Praktiske problemstillinger blir belyst med foreliggende veiledninger og den nyeste domstols- og tilsynspraksis.

 

Hvem passer kurset for?

Alle advokater og jurister som jobber innen personvern. Kurset er også aktuell for ikke-jurister som jobber med IKT og leverandør av IKT- tjenester.

Program /

Skriv ut
9:00 Velkommen av kursleder
9:10 Oversikt over personvernregelverket

 • Personvernforordningen og nasjonale lov- og forskriftsbestemmelser
 • De viktigste endringene i nytt regelverk
 • Grunnbegreper og prinsipper
 • Tilsynsmyndigheter, håndhevelse og sanksjone
 • Praksis fra nasjonale domstoler og EU-domstolenr
Partner Thomas Olsen,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo, Oslo

Partner Malin Tønseth,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo, Oslo

9:45 Pause
10:00 Roller, behandlingsformål og rettslig grunnlag

 • Avklaring av roller og ansvar
 • Roller og ansvar internt i virksomheten
 • Personvernombud
 • Angivelse av formål
 • Aktuelle rettslige grunnlag i ulike sektorer og bransjer
10:45 Pause
11:00 Etablering av tiltak for å sikre og dokumentere etterlevelse

 • Ledelsesforankring og strategi
 • Krav til interne retningslinjer og rutiner
 • Kartlegging og protokoll
 • Innebygd personvern
 • Personvernkonsekvensutredning(DPIA) 
 • Risikovurdering av informasjonssikkerhet
11:45 Lunsj
12:45 Ivaretagelse av de registrerte rettigheter

 •  Praktisk gjennomføring av informasjonsplikten
 •   Hvordan håndtere henvendelser vedr. registrertes rettigheter
 •   Bruk av personverninnstillinger
 •  Rett til å motsette seg behandling (inkl. automatiserte beslutninger)
 •  Dataportabilitet
 •  Sletting
13:30 Pause
13:45 Særlig om: outsourcing; skytjenester; overføring av personopplysninger

Særlig om outsourcing og skytjenester:

 • Krav til databehandleravtale
 • Gjennomføring av risikovurderinger
 • Revisjon og oppfølgning av databehandlere og underleverandører

 Særlig om overføring av personopplysninger:

 • Oversikt og status på overføringsreglene
 • Skjerpede krav etter EU domstolens Schrems II avgjørelse
 • Praktisk bruk av EUs nye standardavtaler for overføring og BCR 
14:30 Pause
14:45 Særlig om: personvern i arbeidslivet; markedsføring og personvern

Særlig om personvern i arbeidslivet

 • Oversikt over nye regler for kameraovervåkning og innsyn i e-post 
 • Praktisk gjennomføring av kontrolltiltak og innsyn i e-post 
 • Avvikling og sletting av e-post og filområder ved arbeidsforholdets opphør 

Særlig om markedsføring og personvern 

 • Rettslige rammer for markedsføring i ulike kanaler: personvern-, markedsføring- og cookie-regler
 • Særlig om eksisterende kundeforhold, berettiget interesse og samtykke
 • Bransjepraksis og viktige avgjørelser 
 • Forslag til ny ePrivacy-forordning og skjerpede nasjonale cookie-regler
15:30 Avrunding og kursslutt

Foredragsholdere

Kontaktpersoner

Personvern

JUS arrangerer "Det årlige personverkurset" som samler alle de forskjellige aktørene som arbeider innen dette fagområdet. Vi holder også regelmessig innføringskurs, temakurs og fordypningskurs innen dette voksende rettsområdet, både i form av tilstedeværelseskurs og som e-kurs.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc Magnussen på e-post gk@jus.no eller telefon 93835018.


Mer informasjon om fagutvalget