Praktisk regelteknikk

- Hvordan forfatte lover, forskrifter eller retningslinjer

Bli bedre til å utarbeide lover, forskrifter, instrukser og retningslinjer. Dette kurset er spesielt relevant for jurister ansatt i offentlig sektor.

Meld meg på

Tid

7. – 8. feb.

Påmeldingsfrist: 9. jan.

Timer

12 juridiske timer

Fagområde

Sted

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 6 460 NOK

Andre: 8 460 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Målsettingen etter endt kurs er at du er i stand til å utarbeide lover, forskrifter, instrukser og veiledninger for offentlig forvaltning. 

I kurset gjennomgås emner en jurist trenger å kjenne til for å utarbeide lover, forskrifter, instrukser og veiledninger. Kurset er praktisk innrettet og gir grunnleggende kjennskap til prinsippene i lovteknikk og til andre spørsmål som man bør være oppmerksom på i forbindelse med utarbeidelse av lover, forskrifter, instrukser og veiledninger. 

Programmet veksler mellom teoretiske forelesninger og praktiske oppgaver. 

«Dette er et av de beste kursene jeg har vært på. Det var en god blanding av forelesning og praktisk gruppearbeid. Og det var svært gode kursholdere både faglig og fremstillingsmessig sett.»
Tidligere kursdeltaker

Hvem passer kurset for?

Jurister/advokater særlig innen offentlig forvaltning. Kurset er også nyttig for medlemmer under offentlig sektor, men vi gjør oppmerksom på at kurset er tilpasset den primære målgruppen.

Program

9:30 Registrering og velkomstkaffe
10:00 Innledning

Tema for kurset. Oversikt. 

 • Det offentliges styringsmuligheter
 • Ulike typer rettslige reguleringer
 • Kvalitet i regelverksarbeidet
 • Regelformidling
10:45 Pause
11:00 Valg av rettslig virkemiddel

 • Grunnleggende spørsmål ved rettslig styring
 • Overfor hvilke problemer bør lov brukes?
 • Hva skal til for at en lov skal virke?

Lovers virkning

 • Faktorer som bidrar til at en lov virker

Valget mellom lov, forskrift, veileder eller kommentar i forarbeidene

12:00 Lunsj
12:45 Gruppearbeid
13:30 Pause
13:45 Generelt om utforming av lover og forskrifter

 • Generelle regler, enkeltvedtakshjemler og rettslige standarder
 • Generelle strukturspørsmål
 • Forholdet til andre lover og forskrifter

Lovspråk og lovteknikk

 • Godt lovspråk
 • Noen tekniske spørsmål
14:45 Pause
15:00 Utforming av enkelte bestemmelser som ofte brukes

 •  Formålsbestemmelser
 • Definisjoner og geografisk virkeområde mv
 • Forskriftshjemler og enkeltvedtakshjemler
 • Ikraftsettingsbestemmelser og overgangsbestemmelser
16:00 Gruppearbeid
16:30 Slutt for dagen
9:00 Kontroll, tilsyn, reaksjoner, sanksjoner og straff

 • Kontrollfasen: Opplysningsplikt, undersøkelse og beslag
 • Tilsyn: med hva og hvordan
 • Bruk av straff: prinsippene for kriminalisering
 • Utforming av straffetrussel
 • Medvirkning - forsøk - skyldgrad
 • Administrative reaksjoner og sanksjoner
 • Overtredelsesgebyr
 • Tvangsmulkt
 • Inndragning
 • Andre reaksjoner og sanksjoner
9:45 Pause
10:00 Praktisk regelarbeid

Gruppeoppgaver - regelteknikk og regellaging

11:30 Lunsj
12:15 Organisering og utøving av offentlig myndighet

 • Hierarkisk organisering og annen organisering
 • "Uavhengige" forvaltningsorganer
 • Videredelegering av myndighet

 Utforming og bruk av instrukser og veiledninger

 • Instrukser, veiledninger og annet - en oversikt
 • Valget mellom bruk av lov, forskrift og instruks
 • Valget mellom bruk av bindende regler og veiledninger
 • Utforming av instrukser og veiledninger
 • Saksbehandling mv. ved utforming av instrukser og retningslinjer
13:00 Pause
13:15 Litt om utforming av forskrifter og endringslover

 • Ulikheter mellom forskrifter og lover
 • Spørsmål som oppstår ved endringer av lover

Saksbehandling ved utarbeidelse av lover og forskrifter

 • Lovutredning, foreleggelse, høring mv.
 • Utredningsinstruksen (lover), forvaltningsloven (forskrifter)
14:00 Pause
14:15 Om lovproposisjonen og konsekvensutredning

 • Utarbeidelse av lovproposisjon og andre vedtaksdokument
 • Oppbygging og innhold
 • Utredningsinstruksen (2016)
 • Veiledere til utredningsinstruksen
15:00 Pause
15:15 Evaluering og etterkontroll

 • Veileder i evaluering av lover
 • Eksempler på evalueringer
Universitetslektor, Jon Christian Fløysvik Nordrum,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett, Oslo

Avdelingsdirektør, Arnulf Tverberg,
Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo

15:45 Oppsummering, spørsmål og avslutning
Skriv ut hele programmet

Regelteknikk

Innen fagområde «Regelteknikk» - eller «Praktisk regelteknikk» arrangerer vi flere kurs. JUS har et fast samarbeid med universitetslektor Jon Christian Fløysvik Nordrum (UiO) og avdelingsdirektør Arnulf Tverberg (Justis- og beredskapsdepartementet), som foredragsholdere. Kursene får svært gode evalueringer, og er begrenset opp til 30 deltakere. Det avholdes ett til to kurs i semesteret, med tittelen «Praktisk regelteknikk». Disse kursene går over 2 dager. Vi arrangerer også "Regelteknikk - gjennomføring av EU/EØS forordninger og direktiver", en til to ganger pr. semester. Dette kurset arrangeres i tilknytning til et av de øvrige. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Torill Løebekken på tol@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget