Sentrale emner i børs- og verdipapirrett

Kurset gir deg en grundig oversikt over børs- og verdipapirretten. Kurset arrangeres i samarbeid med Oslo Børs.

Meld meg på

Tid

26. nov.

Påmeldingsfrist: 29. okt.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Oslo Børs, Tollbugata 2, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 750 NOK

Andre: 5 150 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset gir en oversikt over det norske verdipapirmarkedet, infrastruktur, aktører og regelverk. Kurset tar for seg de mest sentrale temaene innenfor børs- og verdipapirrett som opptak til børsnotering, prospektplikt, adferdsregler, regelverk for børsnoterte selskaper, overtakelsestilbud med mer. Det vil også bli gjennomgått konkrete case.

Kurset er utarbeidet av fagutvalget i JUS i samarbeid med Oslo Børs.

Hvem passer kurset for?

Alle advokater, dommere, forvaltningsjurister og andre jurister som ønsker å arbeide med eller i dette området.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Oversikt over børs- og verdipapirområdet

 • Aktørene
 • Infrastrukturen/verdipapirkjeden
 • Overordnet om regelverket
Stipendiat, Trude Myklebust,
Universitetet i Oslo, Oslo

9:45 Opptak til børsnotering

 • Opptakskrav for Oslo Børs/Oslo Axess
  • Generelle vilkår
  • Økonomiske forhold
  • Virksomhetskrav og ledelse
  • Aksjene
 • Opptaksprosess (ordinær/fleksibel/fasttrack)
  • Innledende møte og skriftlig redegjørelse
  • Due diligence
  • Søknad
  • Introduksjonskurs
 • Særlig om notering av utenlandsk selskap og sekundærnotering 

Strykning av noterte selskap

 • Regelverk, prosess og praksis 

Prospektplikt 

 • Hva utløser prospektplikt
 • Unntaksbestemmelser/tilsvarende dokument
 • Registreringsprospekt vs EØS-prospekt
 • Innholdskrav til EØS-prospekt
  • Krav til spesialutstedere
  • Krav til proformaregnskap
 • Offentliggjøringskrav
Senior Manager, Eirik Høiby Ausland,
Oslo Børs ASA

Advokat, Pernille Woxen Burum,
Oslo Børs ASA, Oslo

10:45 Pause
11:00 Adferdsregler i verdipapirmarkedet

Her omhandles i hovedsak regler for investors handel med børsnoterte verdipapirer  

 • Oversikt over regelverket
 • Formål med reguleringen
 • Tilsyn og kontroll - Børsens overvåkning
 • Markedsmanipulasjon, det legale rammeverk
 • Eksempler på markedsmanipulasjon
 • Innsidehandel, det legale rammeverk
 • Eksempler på ulovlig innsidehandel
 • Systemer i overvåkningen
Thomas Borchgrevink,
Oslo Børs ASA

12:00 Lunsj
12:45 Regelverk for noterte selskaper

Her omhandles i hovedsak utsteders forpliktelser når de har søkt eller er notert på regulert markedsplass

 • Oversikt over regelverket
 • Regulatorisk rammeverk
 • Løpende informasjonsplikt
 • Innsidelister
 • Taushetsplikt og tilbørlig informasjonshåndtering
 • Tilbakekjøp av aksjer/obligasjoner
 • Primærinnsidelister
 • Likebehandlingsregler
Geir Ankarstrand,
Oslo Børs ASA

13:45 Overtakelsestilbud

 • Innledning
 • Oversikt over regelverk
 • Formålet med reglene
 • Tilbudsplikt
  • Når oppstår tilbudsplikt
  • Tilbudspliktens inntreden
  • Tilbudet
  • Tilbudsdokument
  • Målselskapets plikter
  • Gjennomføring av tilbudet/konkurrerende tilbud
 • Frivillige tilbud
  • Hvilke tilbud omfattes, § 6-19
  • Regulering av frivillige tilbud
  • Avtalefrihet i frivillige tilbud
  • Forholdet mellom frivillige tilbud og pliktig tilbud
 • Forholdet til tvungen innløsning i allmennaksjeloven
 • Tilbud utenfor tilbudsreglene
 • Kontroll og sanksjoner
  • Tilbudsmyndigheten
  • Selskapsrettslige virkninger – tap av aksjonærrettigheter
  • Straff mv.
  • Erstatning
Advokat, Pernille Woxen Burum,
Oslo Børs ASA, Oslo

14:45 Pause med litt å bite i
15:00 Case

 • Praktiske case basert på reelle hendelser. 
Thomas Borchgrevink,
Oslo Børs ASA

Geir Ankarstrand,
Oslo Børs ASA

16:15 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Børs- og verdipapirrett

Hovedkuset innenfor dette fagområdet arrangeres under de årlige Børsrettsdagene i januar hvert år. Dette gjør vi i samarbeid med Oslo Børs. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Martin Seglen Baadshaug på mba@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget