Sentrale emner i børs- og verdipapirrett

Kurset gir deg en grundig oversikt over børs- og verdipapirretten. Kurset arrangeres i samarbeid med Oslo Børs.

Meld meg på

Tid

26. nov.

Påmeldingsfrist: 29. okt.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Oslo Børs, Tollbugata 2, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 750 NOK

Andre: 5 150 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset gir en oversikt over det norske verdipapirmarkedet, infrastruktur, aktører og regelverk. Kurset tar for seg de mest sentrale temaene innenfor børs- og verdipapirrett som opptak til børsnotering, prospektplikt, adferdsregler, regelverk for børsnoterte selskaper, overtakelsestilbud med mer. Det vil også bli gjennomgått konkrete case.

Kurset er utarbeidet av fagutvalget i JUS i samarbeid med Oslo Børs.

Hvem passer kurset for?

Alle advokater, dommere, forvaltningsjurister og andre jurister som ønsker å arbeide med eller i dette området.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Oversikt over børs- og verdipapirområdet

 • Aktørene
 • Infrastrukturen/verdipapirkjeden
 • Overordnet om regelverket
Stipendiat, Trude Myklebust,
Universitetet i Oslo, Oslo

9:45 Opptak til børsnotering

•Opptakskrav

•Oslo Børs

•Oslo Axess

•Merkur Market

•Kort om de forskjellige opptaksprosessene

•Strykning av noterte selskap

 

Prospektplikt 

•Hva utløser prospektplikt

•Unntaksbestemmelser

•Typer av prospekt

•Innholdskrav til EØS-prospekt

•Offentliggjøringskrav

Advokat, Pernille Woxen Burum,
Oslo Børs ASA, Oslo

Senior Listing Manager, Linn Cathrin Slettedal,
Oslo Børs ASA

10:45 Pause
11:00 Adferdsregler i verdipapirmarkedet

Her omhandles i hovedsak regler for investors handel med børsnoterte verdipapirer  

 • Oversikt over regelverket
 • Formål med reguleringen
 • Tilsyn og kontroll - Børsens overvåkning
 • Markedsmanipulasjon, det legale rammeverk
 • Eksempler på markedsmanipulasjon
 • Innsidehandel, det legale rammeverk
 • Eksempler på ulovlig innsidehandel
 • Systemer i overvåkningen
Thomas Borchgrevink,
Oslo Børs ASA

12:00 Lunsj
12:45 Regelverk for noterte selskaper

Her omhandles i hovedsak utsteders forpliktelser når de har søkt eller er notert på regulert markedsplass

 • Oversikt over regelverket
 • Regulatorisk rammeverk
 • Løpende informasjonsplikt
 • Innsidelister
 • Taushetsplikt og tilbørlig informasjonshåndtering
 • Tilbakekjøp av aksjer/obligasjoner
 • Primærinnsidelister
 • Likebehandlingsregler
Geir Ankarstrand,
Oslo Børs ASA

13:45 Overtakelsestilbud

•Oversikt over regelverk

•Tilbudsplikt

•Unntak fra tilbudsplikt

•Konsolidering

•Frivillig tilbud

•Målselskapets plikter

•Forholdet til tvangsinnløsning i allmennaksjeloven

•Kontroll og sanksjoner

Advokat, Pernille Woxen Burum,
Oslo Børs ASA, Oslo

14:45 Pause med litt å bite i
15:00 Case

 • Praktiske case basert på reelle hendelser. 
Thomas Borchgrevink,
Oslo Børs ASA

Geir Ankarstrand,
Oslo Børs ASA

16:15 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Børs- og verdipapirrett

Hovedkuset innenfor dette fagområdet arrangeres under de årlige Børsrettsdagene i januar hvert år. Dette gjør vi i samarbeid med Oslo Børs. Vi tilbyr også et mere grunnleggende kurs i sentrale emner i børs- og verdipapirrett. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Eric Roe på ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget