Sentrale emner i børs- og verdipapirrett

Kurset gir deg en grundig oversikt over børs- og verdipapirretten. Kurset arrangeres i samarbeid med Oslo Børs.

Venteliste

Tid

13. okt.

Påmeldingsfrist: 31. aug.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Oslo Børs, Tollbugata 2, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 050 NOK

Andre: 5 050 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset gir en oversikt over det norske verdipapirmarkedet, infrastruktur, aktører og regelverk. Kurset tar for seg de mest sentrale temaene innenfor børs- og verdipapirrett som opptak til børsnotering, prospektplikt, adferdsregler, regelverk for børsnoterte selskaper, overtakelsestilbud med mer. Det vil også bli gjennomgått konkrete case.

Kurset er utarbeidet av fagutvalget i JUS i samarbeid med Oslo Børs.

JUS tilrettelegger for god læring i trygge omgivelser. Deltar du fysisk på et av våre kurs, så sørger vi selvsagt for at rådene fra helsemyndighetene og de rådende smittevernstiltakene følges med stor respekt. Du vil kunne holde god avstand til din med-kursdeltaker, du vil ha rikelig tilgang til hånddesinfeksjon, servering vil tilrettelegges for å unngå berøring av samme utstyr, renholdet av lokaler og toaletter vil følge en effektiv plan, og slusing inn og ut av møterom og pauserom vil være godt gjennomtenkt og kontrollert.

Hvem passer kurset for?

Alle advokater, dommere, forvaltningsjurister og andre jurister som ønsker å arbeide med eller i dette området.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Oversikt over børs- og verdipapirområdet

 • Aktørene
 • Infrastrukturen/verdipapirkjeden
 • Overordnet om regelverket
Stipendiat, Trude Myklebust,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

9:45 Opptak til børsnotering

• Opptakskrav
• Oslo Børs
• Oslo Axess
• Merkur Market
• Kort om de forskjellige opptaksprosessene
• Strykning av noterte selskap

Prospektplikt 

• Hva utløser prospektplikt
• Unntaksbestemmelser
• Typer av prospekt
• Innholdskrav til EØS-prospekt
• Offentliggjøringskrav

Advokat, Pernille Woxen Burum,
Oslo Børs ASA, Oslo

Senior Listing Manager, Linn Cathrin Slettedal,
Oslo Børs ASA

10:45 Pause
11:00 Adferdsregler i verdipapirmarkedet

Her omhandles i hovedsak regler for investors handel med børsnoterte verdipapirer  

 • Oversikt over regelverket
 • Formål med reguleringen
 • Tilsyn og kontroll - Børsens overvåkning
 • Markedsmanipulasjon, det legale rammeverk
 • Eksempler på markedsmanipulasjon
 • Innsidehandel, det legale rammeverk
 • Eksempler på ulovlig innsidehandel
 • Systemer i overvåkningen
Direktør markedsovervåkning og – administrasjon, Thomas Borchgrevink,
Oslo Børs ASA

12:00 Lunsj
12:45 Regelverk for noterte selskaper

Her omhandles i hovedsak utsteders forpliktelser når de har søkt eller er notert på regulert markedsplass

 • Oversikt over regelverket
 • Regulatorisk rammeverk
 • Løpende informasjonsplikt
 • Innsidelister
 • Taushetsplikt og tilbørlig informasjonshåndtering
 • Tilbakekjøp av aksjer/obligasjoner
 • Primærinnsidelister
 • Likebehandlingsregler
Advokat, Pernille Woxen Burum,
Oslo Børs ASA, Oslo

13:45 Overtakelsestilbud

• Oversikt over regelverk
• Tilbudsplikt
• Unntak fra tilbudsplikt
• Konsolidering
• Frivillig tilbud
• Målselskapets plikter
• Forholdet til tvangsinnløsning i allmennaksjeloven
• Kontroll og sanksjoner

Advokat, Gunnar Eckhoff,
Oslo Børs ASA, Oslo

14:45 Pause med lett servering
15:00 Case

 • Praktisk case basert på reelle hendelser
Direktør markedsovervåkning og – administrasjon, Thomas Borchgrevink,
Oslo Børs ASA

16:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Børs- og verdipapirrett

Hovedkuset innenfor dette fagområdet arrangeres under de årlige Børsrettsdagene i januar hvert år. Dette gjør vi i samarbeid med Oslo Børs. Vi tilbyr også et grunnleggende kurs i sentrale emner i børs- og verdipapirrett. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Janne Haraldsen på på tlf 924 44 807 eller på e-post jh@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget