Sentrale selskapsrettslige emner

Få innsikt i og forståelse for sentrale forhold i selskapsretten.

Meld meg på

Tid

4. – 5. nov.

Påmeldingsfrist: 7. okt.

Timer

13 juridiske timer

Fagområde

Sted

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 6 950 NOK

Andre: 8 550 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset gir deg en innføring i sentrale og praktiske emner i selskapsretten. Kurset ledes av professor dr. juris Tore Bråthen fra BI og advokat Olav Fredrik Perland fra Wiersholm. Sammen gir de deltakerne en oversikt og forståelse for sentrale forhold i selskapsretten og temaer du som deltaker møter i din virksomhet. Oversikt over eierformene, utvalgte emner fra aksjeretten om stiftelse av selskaper, selskapets kapitalforhold, selskapsorganene og omsetningsbegrensninger for aksjer i AS, samt valg av eierform, er blant temaene som tas opp på kurset. På kursets andre dag er det satt av god tid til gjennomgang av gruppeoppgave og diskusjoner med dine med-kursdeltakere og foredragsholderne.

Hvem passer kurset for?

Advokatfullmektiger, advokater, dommere og jurister som ønsker kunnskaper i den grunnleggende delen av selskapsretten og/eller ønsker en oppdatering av de selskapsrettslige reglene.

Program

9:00 Kaffe og registrering
9:30 Oversikt over eierformene

 • Oversikt over lovreguleringen av de ulike selskapsformene herunder:
  • Enkeltpersonforetak
  • Ansvarlige selskaper
  • Samvirkeforetak
  • Komandittselskaper
  • Stiftelser
  • Aksjeselskaper
  • Almennaksjeselskaper
  • Andre selskapsformer og eierformer
Professor dr. juris, Tore Bråthen,
Handelshøyskolen BI

11:30 Lunsj
12:30 Utvalgte emner fra aksjeretten

 • Stiftelse av selskaper
  • Stadiene i stiftelsesprosessen
  • Ulike former for kapitalinnskudd
  • Forskjeller i stiftelse av AS og ASA
  • Stiftelsesdokumenter
  • Vedtekter
  • Stiftelsesomkostninger
  • Aksjetegningen
  • Melding til foretaksregisteret
  • Ansvarsspørsmål
Advokat, Olav Fredrik Perland,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

13:45 Pause
14:00 Selskapsorganene og omsetningsbegrensninger for aksjer i AS

 • Oversikt over selskapsorganisasjonen og selskapsorganene
 • Generalforsamlingen
  • Generalforsamlingens kompetanse
  • Saksbehandlingsregler for generalforsamlingen
  • Krav til beslutninger 
 • Styret
  • Styremedlemmene, krav og kvalifikasjoner
  • Valg av styremedlemmer
  • Funksjonstid og godtgjørelse
  • Styrets oppgave herunder forvaltningsplikten, kontrollplikten og informasjonsplikten
  • Styrets saksbehandling
 • Daglig leder
 • Bedriftsforsamling
 • Avtaleinngåelse på vegne av AS og ASA selskaper.
 • Aksjonærer, aksjonærrettigheter og aksjeklasser
 • Omsetning av aksjer
 • Forkjøpsrett
 • Omsetningsbegrensninger
Professor dr. juris, Tore Bråthen,
Handelshøyskolen BI

16:00 Kursslutt
8:30 Utvalgte emner i aksjeretten

 • Selskapets kapitalforhold
 • Oversikt over reglene om kapitalvern
 • Krav til kapital herunder særlig om aksjelovens § 3-4 om forsvarlig egenkapital
 • Handleplikten etter aksjelovenes § 3-5
 • Utdeling av kapital herunder særlig om utdelingsbegrepet, kreditorvern, lovlige former for utdeling, utbytte og ulovlige utdelinger.
 • Utdelingslignende tilfeller
 • Nærstående transaksjoner etter asl. § 3-8 og gave etter asl. § 8-6
 • Endringer av aksjekapitalen
 • Emisjoner
 • Kapitalnedsettelser
 • Fusjon og fisjon
Advokat, Olav Fredrik Perland,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

10:45 Pause
11:00 Gruppeoppgave med gjennomgåelse Professor dr. juris, Tore Bråthen,
Handelshøyskolen BI

12:00 Pause
12:15 Gruppeoppgave fortsetter Professor dr. juris, Tore Bråthen,
Handelshøyskolen BI

13:00 Lunsj
14:00 Valg av eierform og beslutningsstruktur

 • Friheten til å velge eierform
 • Skatt
 • Betydningen av antall deltakere
 • Beskyttelse av selskapskapitalen og ansvaret for selskapsforpliktelsene
 • Kapitalforhold
 • Organisasjonsstruktur og beslutningsdyktighet
 • Endringer på eiersiden
 • Uttreden (innløsning)
 • Andre hensyn
Professor dr. juris, Tore Bråthen,
Handelshøyskolen BI

15:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Selskapsrett

JUS arrangerer "Den årlige selskapsrettskonferansen". Det tilbys også grunnkurs og påbygningskurs, herunder kurs om grunnleggende selskapsrett, praktisk styrearbeid, og selskapsformer. Kursene er lagt opp med en praktisk vinkling hvor aktuelle temaer innen selskapsrettslige spørsmål belyses og diskuteres. Temaene er spesielt interessant for advokater, dommere og jurister, i tillegg til styremedlemmer, daglig ledere, juridiske rådgivere, økonomiansvarlige og andre som arbeider med selskapsrettslige spørsmål.  Advokatenes fagdager har også regelmessig en fagsøyle med temaer fra selskapsretten.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc på mobil 93835018 eller e-post gk@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober