Sikkerhetsloven

Lov om nasjonal sikkerhet med tilhørende forskrifter trådte i kraft 1. januar 2019, samtidig som lov om forebyggende sikkerhetstjeneste ble opphevet. Dette kurset gir deg en innføring i den generelle sikkerhetsloven, og gjør et dypdykk innen enkelte tilstøtende rettsområder. Kurset er relevant for deg som jobber med risikostyring, transaksjoner, anskaffelser og personvern og datasikkerhet.

 

Meld meg på

Timer

4 juridiske timer

Fagområde

Publisert: 27. mai. 2020

Ajourført: 27. mai. 2020

Kursavgift

Medlemmer: 2 500 NOK ekskl. mva.

Andre: 3 100 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

SPESIALKURS

Hva lærer du?

Lov om nasjonal sikkerhet med tilhørende forskrifter trådte i kraft 1. januar 2019, samtidig som lov om forebyggende sikkerhetstjeneste ble opphevet. I forhold til den opphevede loven, utvider den nye sikkerhetsloven hvilke interesser loven skal ivareta, hvilke virksomheter som er eller kan omfattes, og hvilke typer verdier hos virksomhetene som skal beskyttes etter loven.

Nasjonal sikkerhet som rettsområde har fått vesentlig mer oppmerksomhet de siste årene, i takt med utviklingen av risikobildet. Samtidig er rettsområdet i liten grad omtalt i juridisk teori, ei heller en del av det juridiske studie. Sikkerhetsloven har  berøringspunkter mot flere andre rettsområder som f.eks. arbeidsrett, selskapsrett, anskaffelsesrett, personvernrett, informasjonsrett og forvaltningsrett samt compliance-faget. Dette kurset gir deg en innføring i den generelle sikkerhetsloven, og gjør et dypdykk innen enkelte tilstøtende rettsområder. Kurset er relevant for deg som jobber med risikostyring, transaksjoner, anskaffelser og personvern og datasikkerhet.

____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

 

Hvem passer kurset for?

Anskaffelsesjurister, jurister og advokater som jobber i offentlig forvaltning, jurister som jobber i storbykommuner, personvernjurister, jurister som jobber med IKT- sikkerhet, samt jurister som jobber med transaksjoner

Leksjoner

Del 1 - Introduksjon til sikkerhetsloven Advokat Christian Mathiessen,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

Leksjon 1: Lovens formål

 • Del 1 – Introduksjon til sikkerhetsloven
 • Lovens formål
 • Bakgrunn og rettskilder
 • Noen forkortelser
 • Kontekst
 • Generelt om sikkerhet som begrep
 • Nasjonal sikkerhet
Leksjon 2: Lovens virkeområde

 • Fra sikkerhetsinteresser til sikkerhetstiltak
 • Grunnleggende nasjonale funksjoner, sl. § 1-5 nr. 2 
 • Skjermingsverdige verdier
 • Informasjon, sl. kap. 5
 • Informasjonssystem, sl. kap. 6
 • Objekt og infrastruktur, sl. kap. 7
 • Virksomheter underlagt loven
 • Andre virksomheter utpekt etter enkeltvedtak
 • Prosess for utpeking av virksomheter
Leksjon 3: Rettigheter og plikter for virksomhetene

 • Rettigheter og andre fordeler
 • Plikter – generelle krav
 • Beskyttelse av informasjon
 • Sikkerhetsgradert informasjon
 • Beskyttelse av informasjonssystemer
 • Informasjonssystemer – særlige krav
 • Beskyttelse av objekt og infrastruktur
 • Personellsikkerhet. Sikkerhet i anskaffelser.
Leksjon 4: Sikkerhet og personvern

 • Personvern i sikkerhetsloven
Leksjon 5: Ansvar, myndighet og tilsyn

 • Departementene
 • Sikkerhetsmyndigheten
 • Tilsynsmyndigheter
 • Kongen i Statsråd
Leksjon 6: Pålegg og sanksjoner

 • Pålegg
 • Tvangsmulkt
 • Overtredelsesgebyr
 • Straff
Del 2 - Styringssystem for sikkerhet Director Carsten Rapp,
BDO Advokater AS - Oslo

Leksjon 7: Oversikt over styringssyklusen

 • Krav om å ha et styringssystem
 • Inspirasjon fra ISO/IEC 27001
 • Er ISO/IEC 27001 en rettskilde?
 • Styringssystemet er en syklus som gjentas
Leksjon 8: Planlegging av sikkerhetsarbeidet

 • Planlegging av sikkerhetsarbeidet
 • Utførelse av sikkerhetsarbeidet
Leksjon 9: Måling og evaluering av sikkerhetsarbeidet

 • Virksomheten skal måle og evaluere måloppnåelsen og styringssystemet
 • Metoder for måling og evaluering

Leders gjennomgang av måloppnåelsen og styringssystemet

 • Virksomhetens leder skal foreta en gjennomgang av sikkerhetsarbeidet
Del 3 - Hvordan gå frem for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå Director Carsten Rapp,
BDO Advokater AS - Oslo

Leksjon 10: Risikostyring
Leksjon 11: Vurdering av risiko

 • Inspirasjon fra ISO-standarder om risikostyring
 • Er ISO 31000 en rettskilde?
 • Faktorer som skal inngå i en vurdering
 • Visualisering av risiko etter VTS-modellen
 • Om helthetlig vurdering og endringer
Leksjon 12: Håndtering av risiko

 • Faktorer som kan inngå i en håndtering
 • Alminnelige krav til sikkerhetstiltak
 • Spesielle krav til sikkerhetstiltak
 • Ulike tiltak for ulike faser av hendelser
 • Prinsipper for valg og utforming av sikkerhetstiltak
Leksjon 13: Oppsummering om forsvarlig sikkerhetsnivå

 • Hva som er et forsvarlig sikkerhetsnivå avhenger av flere faktorer
 • Hva som er et forsvarlig sikkerhetsnivå er en rettslig standard

Sikkerhetsstyring og risikostyring etter sikkerhetsloven sammenlignet med lignende krav i personopplysningsloven/GDPR

 • Ekvivalenter til «styringssystem» og «forsvarlig sikkerhetsnivå»
 • Verdivurdering etter sikkerhetsloven versus konsekvensvurdering etter GDPR
Del 4 - Sikkerhet i anskaffelser Advokatfullmektig Anders Jahr Svalheim,
Forsvarsmateriell, Lillehammer

Director Carsten Rapp,
BDO Advokater AS - Oslo

Leksjon 14: Krav til sikkerhet i anskaffelser - oversikt og virksomhetens virkemidler

 • Hvorfor sikkerhet i anskaffelser
 • Grunnleggende begreper
 • Virkemidler for å ivareta sikkerhet i anskaffelser
 • Styringsprosesser – generelle regler
 • Opplæring og bevisstgjøring
Advokatfullmektig Anders Jahr Svalheim,
Forsvarsmateriell, Lillehammer

Leksjon 15: Risikostyring og varslingsplikt ved anskaffelser

 • Regelverkets krav til risikovurdering ved anskaffelser
 • Risikofaktorer
 • Håndtering av risiko i anskaffelser
 • Hjemmel for vilkår for eller stansing av anskaffelse
Director Carsten Rapp,
BDO Advokater AS - Oslo

Leksjon 16: Sikkerhetsgraderte anskaffelser - Virkemidler overfor leverandøren

 • Virksomhetens virkemidler for å ivareta sikkerhet i anskaffelser
 • Sikkerhetsavtaler
 • Når stilles det krav til sikkerhetsavtale
 • Hva reguleres i sikkerhetsavtalen
 • Hva er leverandørklarering
 • Når kreves det leverandørklarering
 • Hva skal til for å få leverandørklarering
 • Plikter for leverandør med klarering
 • Sikkerhet i anskaffelser fra utlandet 
Advokatfullmektig Anders Jahr Svalheim,
Forsvarsmateriell, Lillehammer

Leksjon 17: Forholdet mellom sikkerhetsloven og anskaffelsesreglene

 • Overblikk over rettskildene
 • Forrangsbestemmelsen i EØS-loven § 2
 • Hvordan EU/EFTA søker å løse problemet
 • Sikkerhetsloven vs. FOSA – anvendelse
 • Derogasjon
 • Derogasjonshjemler I
 • Derogasjonshjemler II
 • Derogasjonshjemler - hva med GPA?
Advokatfullmektig Anders Jahr Svalheim,
Forsvarsmateriell, Lillehammer

Leksjon 18: Gjennomføring av sikkerhetsanskaffelser - I en offentlig anskaffelse

 • Anskaffelsesprosess - figur
 • Anskaffelsesprosess – typetilfelle
 • Anskaffelsesprosess – avklaring mot sikkerhetsloven § 9-2
 • Planleggingsfasen
 • Kunngjøring
 • Kvalifisering av leverandører
 • Tilbudsfasen
 • Tildeling
 • Kontrakssignering
Advokatfullmektig Anders Jahr Svalheim,
Forsvarsmateriell, Lillehammer

Del 5 - Eierskapskontroll Advokat Christian Mathiessen,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

Leksjon 19: Eierskapskontroll

 • Oversikt
 • Bakgrunn
 • Transaksjonene
 • Varsling
 • Varselets innhold
 • Saksbehandling
 • Adgangen til å stanse oppkjøp

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på opptakstidspunkt 27. mai 2020.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. 
Når du er påmeldt kurset får du tilgang til kurset på "min side", på jus.no. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato.

Publisert: 27. mai. 2020

Ajourført: 27. mai. 2020

Kontaktpersoner

Personvern

JUS arrangerer "Det årlige personverkurset" som samler alle de forskjellige aktørene som arbeider innen dette fagområdet. Vi holder også regelmessig innføringskurs, temakurs og fordypningskurs innen dette voksende rettsområdet, både i form av tilstedeværelseskurs og som e-kurs.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc Magnussen på e-post gk@jus.no eller telefon 93835018 


Mer informasjon om fagutvalget