Straffbar deltakelse i terroristorganisasjon og væpnet konflikt i utlandet

Den siste tiden er det blitt omtalt flere saker knyttet til deltakelse i terrororganisasjoner, og det er grunn til å tro at det vil komme flere straffesaker i fremtiden. Delta på et spennende kurs i straffelovens terrorbestemmelser og forholdet til humanitær rett og humanitær bistand.

Tid

24. nov.

Påmeldingsfrist: 15. nov.

Fortsatt ledige plasser

Timer

8 juridiske timer

Fagområde

Sted

Universitetet i Oslo, Karl Johans gate 47, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 300 NOK

Andre: 500 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Det er et stort fokus på deltakelse i terrororganisasjoner og væpnede konflikter i utlandet og det er all grunn til å tro at det vil komme flere straffesaker der dette problematiseres.

Vurderingene av straffbar deltakelse i terrororganisasjon eller væpnet konflikt byr på en rekke vanskelige avgrensningsspørsmål, og dette kommer særlig på spissen i grensedragningen mot humanitært arbeid.

Individets rettssikkerhet, statenes behov, og rettighetene til berørte av væpnet konflikt vil derfor møtes i domstolene. Er du dommer, forsvarer, ansatt i påtalemyndigheten eller involvert i humanitært arbeid, har du nå mulighet til å øke kunnskapen om straffelovens §§ 136 a, 145, og landskapet reglene virker i.

Kurset er et samarbeid mellom Norsk senter for menneskerettigheter, ConceptLab ved Universitetet i OsloRøde Kors og Juristenes Utdanningssenter og gir deg en bred innføring i straffebestemmelsene og økt og verdifull kunnskap om grensedragningene mot humanitært arbeid.

Kurset har et særskilt fokus på de norske bestemmelsene og norsk rettspraksis, men vil også belyse folkeretten, herunder internasjonal humanitær rett, og gi et internasjonalt perspektiv på straffeforfølging av terrordeltakelse.

Enkel lunsj og et gratis eksemplar av Genèkonvensjonene av 1949 med tilleggsprotokoller er inkludert i kursavgiften.

Hvem passer kurset for?

Dommere, påtalemyndighet, polititjenestemenn, forsvarere, forvaltning og ansatte i humanitære organisasjoner.

Program

8:30 Kaffe og registrering
9:00 Velkomst og innledning ved kursleder Advokat, Torgeir Lie Storberget,
Juristenes Utdanningssenter, Oslo

Stipendiat, Anna Anderson,
Universitetet I Oslo, Norsk Senter For Menneskerettigheter Det Juridiske Fakultet

9:05 Straffelovens §§ 136 a og 145 - bestemmelsenes formål og materielle innhold

 • Oversikt over de norske terrorbestemmelsenes formål 
 • Overordnet beskrivelse av forholdet mellom straffeloven og folkeretten generelt
 • Nærmere om det materielle innholdet i straffebudet mot deltakelse i terrororganisasjon
 • Nærmere om det materielle innholdet i straffebudet mot deltakelse i militær virksomhet i væpnet konflikt i utlandet
Fung Lovrådgiver, Sigurd Aaserudhagen,
Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Oslo

9:40 Straffelovens §§ 136 a og 145 - grensen mellom straffrie handlinger og straffbar forberedelse

 • En praktisk viktig gjennomgang av sonderingen for når grensen til straffbar forberedelse er nådd i forhold til deltakelse i terrororganisasjon eller væpnet konflikt.
 • Hvor går yttergrensen for de straffbare handlinger etter bestemmelsene
 • Hvilke gråsoner vil man kunne møte ved anvendelsen av bestemmelsene på straffbar forberedelse
Stipendiat, Sofie Høgestøl,
Universitetet I Oslo, Norsk Senter For Menneskerettigheter Det Juridiske Fakultet

10:10 Pause
10:25 Adgangen til å benytte skjulte tvangsmidler med særlig fokus på etterforskning av mulig deltakelse i terrororganisasjon eller væpnet konflikt i utlandet

 • Oversikt over regelverket for bruk av skjulte etterforskningsmidler og når politi og påtalemyndighet har adgang til å benytte slike virkemidler i etterforskningen
 • Innsikt i særskilte utfordringer ved anvendelse av skjulte tvangsmidler
Stipendiat, Ingvild Bruce,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett, Juridiske fakultet, Oslo

10:55 Trends & concerns in the prosecution of foreign fighters – analyzing European case law

 • Oversikt over europeisk rettspraksis på straffeforfølging av deltakelse i terrororganisasjoner og væpnet konflikt.
 • Komparativt perspektiv på internasjonale, europeiske og nasjonale trender og utfordringer
Dr, Hanne Cuyckens,
Leiden University College, International Justice mayor, Nederland

11:25 Enkel lunsj - inkludert i kursavgiften
12:10 Forholdet til humanitært arbeid - anvendelsen av straffeloven § 136 a der tiltalte hevder å utøve humanitært arbeid

 • En oversikt over norsk rettspraksis frem til nå
 • Særskilt fokus på Borgarting lagmannsrett sin dom LB-2015-108037 fra et forsvarerperspektiv.
 • Avgrensning av straffeansvaret opp mot humanitær støtte til sivile i terrorkontrollerte områder.
 • Utfordringer ved anvendelse av deltakerbegrepet ved utøvelse av humanitær aktivitet på vegne av en terrororganisasjon.

   

Advokat, Fredrik Schøne Brodwall,
Advokatfirmaet Brodwall og Kvanvik AS, Oslo

12:40 Protection under International Humanitarian Law of persons performing medical duties and the State's ability to punish members of terrorist organizations.

 • Globale trender ved staters bruk av terrorlovgivning i forbindelse med væpnede konflikter.
 • Anvendelsesområdet for internasjonal humanitær rett og forholdet til terrorlovgivning,
 • Forbudet mot straff for utøvelse av medisinske oppgaver

 

 

 

Professor, Gentian Zyberi,
Universitetet I Oslo, Norsk Senter For Menneskerettigheter Det Juridiske Fakultet

13:20 Pause
13:35 Medisinske og humanitære behov blant befolkning i områder kontrollert av væpnede grupper – det humanitære handlingsrom etter internasjonal humanitær rett (IHR)

 • Internasjonal humanitær rett med fokus på reglene som beskytter helsehjelp
 • Formålet med bestemmelsene som beskytter helsehjelpsarbeid.
 • Terrorlovgivningens betydning for tilgang til helsehjelp og etterlevelse av internasjonal humanitær rett.
Leder for Politikk- og folkerettseksjonen, Mads Harlem,
Norges Røde Kors, Oslo

14:05 Humanitær aktivitet utført av terrororganisasjoner

 • Utfordringer ved å fastlegge faktiske forhold og skillelinjer mellom humanitære aktiviteter og terror virksomhet.
 • Terrororganisasjoner som de facto myndigheter og utøvelse av humanitær virksomhet
Stipendiat, Mathilde Becker Aarseth,
Universitetet I Oslo, Institutt For Kulturstudier Og Orientalske Språk

14:35 Pause
14:50 Deltakerbegrepet - den moralske relevans av skillet mellom kvalifisert og ikke-kvalifisert deltakelse etter straffelovens § 136 a

 • Moralske og rettsfilosofiske sider ved å krimminalisere deltakelse
 • Moralske aspekter ved å straffeforfølge humanitær aktivitet
Førsteamanuensis, Lars Christie,
Universitetet i Oslo, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

15:20 Paneldebatt - Innholdet av deltakerbegrepene i straffeloven §§ 136 a og 145 Førsteamanuensis, Lars Christie,
Universitetet i Oslo, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Juridisk seniorrådgiver, Espen Persønn Flagstad,
Norges Røde Kors, Oslo

Leder for Politikk- og folkerettseksjonen, Mads Harlem,
Norges Røde Kors, Oslo

Forsker og forfatter, Cecilie Hellestveit,
Oslo

16:00 Kursslutt ca kl. 1600
Skriv ut hele programmet

Menneskerettigheter

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor eller direktør Torbjørn Buer på e-post: tb@jus.no eller mobil 934 443 48.

Mer informasjon om fagutvalget