Nytt i barnevernretten

Ny barnevernslov

Her får du en grundig gjennomgang av ny barnevernslov. Foreleser er tingsrettsdommer Rikke Lassen fra Oslo tingrett.

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK ekskl. mva.

Andre: 2 000 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Nytt i barnevernsretten 2023 - ny barnevernslov

Kurset har en grundig gjennomgang av ny barnevernslov som trådte ikraft 1. januar 2023 og kommenterer endinger fra 1992 loven der det er relevant. I tillegg er det oppdatering på rettspraksis fra EMD og nasjonalt fra mars 2022.

Leksjoner

Leksjon 1: Ny barnevernslov

 • Introduksjon - kort oversikt over kursets innhold
 • Lovens kapittel 1 - Formål, virkeområde og grunnleggende bestemmelser
tingrettsdommer Rikke Lassen,
Oslo tingrett, Oslo

Leksjon 2: Lovens kapittel 2-4

 • Bekymringsmelding og undersøkelse
 • Hjelpetiltak
 • Akutttiltak
Leksjon 3: Lovens kapittel 5-9

 • Omsorgsovertakelse, fratakelse av foreldreansvar og adopsjon
 • Atferdstiltak m.m
 • Samvær og kontakt etter omsorgsovertakelse
 • Oppfølging av barn og foreldre
 • Fosterhjem
Leksjon 4: Lovens kapittel 10-12

 • Barnevernsinstitusjoner m.m
 • Omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere
 • Saksbehandlingsregler

Leksjon 5: Lovens kapittel 13-18

 • Taushetsplikt, opplysningsplikt og adgang til å gi opplysninger
 • Behandling av saker i barneverns- og helsenemnda
 • kommunens og barneverntjenestens ansvar og oppgaver
 • Statlig barnevernsmyndighet
 • Statlig tilsyn
 • Avsluttende bestemmelser
Leksjon 6: Lovforslag, rettspraksis EMD og nasjonalt og "ymist anna"

Foredragsholdere

Praktisk informasjon

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller mobil. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen.
Enkeltkjøp gir deg tilgang i 180 dager. Ønsker du lengre tilgang – bli JUS Abonnent!
https://www.jus.no/abonnement/

Kontaktpersoner

Barnerett

Barnerett tar for seg spørsmål som har særlig betydning for barns rettslige stilling. Sentralt står ivaretakelse av barns interesser og rettigheter, samt behov i forhold til foreldre og samfunnet forøvrig. Problemstillinger kan blant annet omhandle hvem som regnes som foreldre, farskap, foreldreansvar og -forpliktelser, samværsrett, barnevern og barns strafferettslige stilling. JUS holder årlige oppdateringskurs innen barnerettslige og barnevernrettslige temaer. Primært avholdes Det årlige barnerettskurset på våren som i større grad fokuserer på barnevernsrettslige problemstillinger, samt Barnerettsdagen på høsten som gjerne konsentrerer seg om andre barnerettslige temaer. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt fagansvarlig jurist Janne Haraldsen på e-post jh@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget