Offentleglova i et nøtteskall

God kunnskap om bestemmelsene i offentleglova er sentralt for jurister og andre på svært mange nivåer i forvaltningen. Advokatene Kristian Brandt fra advokatfirmaet Hjort og Camilla Selman, kommuneadvokat i Oslo kommune, gir deg en innføring i de viktigste delene av loven.

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 1 NOK ekskl. mva.

Andre: 1 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0 NOK

INNFØRINGSKURS

Veldig positivt med slike e-kurs. Slipper å bruke tid og penger på reise. Lave kostnader og miljøvennlig!

Tidligere deltaker

Leksjoner

Leksjon 1: Utgangspunkter

 • Grunnleggende hensyn for innsyn
 • Grunnleggende hensyn mot innsyn
 • Betydning av hensyn
 • Grunnlovsvernet
 • Internasjonale konvensjoner
 • Forholdet til annet regelverk
Partner Kristian Brandt,
Advokatfirmaet Hjort, Oslo

Kommuneadvokat Camilla Selman,
Kommuneadvokaten i Oslo, Oslo

Leksjon 2: Hvem gjelder loven for?

 • Offentleglovas virkeområde - § 2
 • Selvstendige rettssubjekter
Leksjon 3: Hvem kan kreve innsyn og hva kan man kreve innsyn i?

 • Hovedregel - § 3
 • «Saksdokument» -§ 4 første ledd
 • «Saksdokument» -§ 4 andre ledd første punktum
 • Når blir et dokument «saksdokument»?
 • Hvordan skille privat og «offentlig» e-post?
 • Journaler og lignende register
Leksjon 4: Sammenstilling fra databaser

 • Regelen i offentleglova § 9
 • Enkle fremgangsmåter
 • Enkelte særlige spørsmål
Leksjon 5: Unntakene

 • Hva skal til for å unnta? Kan- og skal-unntak
 • Organinterne dokumenter - offentleglova § 14
 • Hva er et organ?
 • Dokumentet sendes ut av organet
 • Interne dokumenter innhentet utenfra - § 15 første ledd
 • Vilkårene
 • Råd og vurderinger innhentet utenfra - § 15 andre ledd
 • Offentleglova § 16 - særregler for kommuner
 • Dokumenter om lovbrudd fra private - § 24 andre ledd første punktum
 • Andre dokumenter om lovbrudd - § 24 andre ledd av andre punktum
 • Utsatt offentlighet i saker om offentlige anskaffelser
 • Problem; hva skal slettes i tilbudene?
 • Søkerlister - § 25 andre ledd
Leksjon 6: Meroffentlighet

 • Regelen - offentleglova § 11
 • Nærmere om interesseavveiningen
 • Hvordan vurdere innsyn?
Leksjon 7: Saksbehandlingstid

 • Offentleglova § 29

Kontaktpersoner

Forvaltningsrett og statsrett

Forvaltningsrett er rettsreglene om den offentlige forvaltningen, det vil si den virksomheten som utøves av organer for stat eller kommune. I den alminnelige forvaltningsrett behandles blant annet reglene om forvaltningens forhold til lovgivning og rettspleie, om forvaltningsvedtak og deres rettsvirkninger, om ugyldige forvaltningsavgjørelser med mer. Dette fagområdet dekker svært bredt over hele den offentlige forvaltningen. I tillegg til et årlig ajourføringskurs i forvaltningsrett som avholdes i februar, arrangeres det hvert år en rekke kurs innen emner som offentleglova, forvaltningssanksjoner, sakskostnader, kommunalrett og tilsyn. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt fagansvarlig jurist Janne Haraldsen på e-post jh@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget