Advokatkurset

Ønsker du å praktisere som advokat? Juristenes Utdanningssenter har over 20 års erfaring med å utdanne jurister som ønsker å bli advokat. Dette kurset er obligatorisk for alle som skal ha advokatbevilling.

Justisdepartementet har gitt Juristenes Utdanningssenter i oppdrag å gjennomføre advokatkurset. Vi tilbyr nå fire kurs hvert semester. Tre av disse går i Oslo, og ett kurs legges til en annen by.

 

Advokatkurs høsten 2020

Vi legger ut kurs for høsten 2020 på vår nettside, tirsdag 12. mai kl. 10.00.

Det blir avholdt tre kurs i Oslo og et i Stavanger, med oppstart i begynnelsen av september. Mer informasjon om datoer kommer før kursene legges ut for påmelding.

 

Hva lærer du?

Utdanningen gir deg den kunnskapen du trenger for å vite hvordan du skal yte forsvarlig bistand, slik at dine klienter ikke lider rettstap. Mange av temaene belyser sentrale emner og problemstillinger knyttet til dette. Overordnet kan disse deles inn i tre:

 • Kjennskap og bevissthet til de etiske retningslinjer for advokatvirksomhet
 • Kjennskap til økonomiske og praktiske sider ved advokatvirksomhet
 • Rutiner og fremgangsmåter under rettergang og andre arbeidsområder


Slik er kurset lagt opp

Kurset strekker seg over ett semester og består av to obligatoriske samlinger, og en selvstudie del. 

Samling 1: Første del av kurset består av forelesninger med gruppearbeid knyttet til enkelttemaer samt praktisk øvelse i mekling.
Samling 2: Andre del av kurset består av forelesninger og praktiske prosedyreøvelser i Tinghuset

Før samling 1:
Dere får tilsendt to e-kurs som skal tas før oppstart av samling 1. Ett e-kurs er knyttet til temaet «Formelle sider ved advokatvirksomhet/advokatansvaret» og ett er knyttet til antihvitvaskingsreglene og advokatvirksomhet. Disse to e-kursene er obligatoriske og skal tas før første samling.

Pensumboken – «Konflikt, mekling og rettsmekling» skal også være lest.

Mellom samlingene:
Dere vil få tilsendt ett e-kurs – «Innføring i advokatetikk». Dette skal tas før oppstart av andre samling.

Dere vil også få tilsendt et e-kurs i Advokatregnskap som skal tas før oppstart av andre samling.

Alle e-kursene er obligatoriske og vil inneholde kontrollspørsmål som må besvares og bestås for å få de godkjent.

Dere får også sakene som skal brukes i prosedyreøvelsene og meklingssaken tilsendt etter første samling.

Følgende temaer behandles på kurset:

 • Drift av advokatvirksomhet, herunder forholdet til klienten
 • Saksforberedelse i sivile saker
 • Utforming av stevning og tilsvar
 • Etiske regler
 • Avhør av parter og vitner
 • Prosedyreteknikk 
 • Advokatregnskapet
 • Prosedyreteknikk
 • Forholdet til forvaltningen
 • Forholdet til politi/straffeprosess – forsvarerrollen/bistandsadvokatrollen
 • Prosedyreøvelser, sivilsak, straffesak og meklingsøvelse

 

Prosedyreøvelser og meklingssak

Straffesaken er tredelt:

 • Innledningsforedrag og avhør av tiltalte og vitner 
 • Avhør av vitner
 • Prosedyre 

Deltakere som ikke har disse oppgavene får utdelt ulike roller som siktede og vitner.

Sivilsaken er tredelt:

 • Innledningsforedrag
 • Avhør av parter og vitner 
 • Prosedyre 

Deltakere som ikke har disse oppgavene har ulike roller som parter og vitner.
Deltakerens roller blir avklart på 2. samling. Alle skal forberede seg på samtlige juridiske oppgaver. Dette gjelder både på saksøker- og saksøkt siden, og påtale- og forsvarer siden i straffesaken.

Meklingssaken
Rollene til meklingssaken tildeles i forkant av selve øvelsen. Den krever en gjennomgang av sakens faktum, herunder partsforholdet, de juridiske tvistepunkter og hva som anføres av partene.

Hjemmeoppgaven
Den skriftlige oppgaven blir utlevert digitalt samtidig for alle; på siste kursets siste kursdag (Oslo 3). 

Oppgaven er som regel todelt. Den ene delen er «praktisk rettet», hvor du skal beskrive hvordan klientens interesser ivaretas. Du må her vise til ulike dokumenter og eventuelle prosesskrift du finner nødvendig for å fremme en anke. Den andre delen er mer teoretisk. Her kan det eksempelvis kreves at du gir en kortfattet redegjørelse for reglene om forsvarerens og siktedes rett til innsyn i dokumentene i en straffesak.


Innlevering og sensur
Hjemmeoppgaven skal besvares innen 10 virkedager. Oppgaven skal leveres maskinskrevet i to eksemplarer. Sensur for høstens kurs vil foreligge i slutten av februar og sendes per post. Det gis enten bestått eller ikke bestått. 

 

Det er pliktig fremmøte til alle forelesninger og prosedyreøvelser. Dersom du ikke møter opp får du ikke godkjent Advokatkurset. Dette praktiseres svært strengt. Kun fravær begrunnet med legeattest godtas.

 

Klageadgang 
Dersom oppgaven ikke bestås kan du klage inn avgjørelsen til et eget klageorgan. 
Du har mulighet til å avlegge eksamen på nytt neste semester, mot et gebyr på kr 500,-.

FAGUTVALGET FOR ADVOKATKURSET

JUS har et eget fagutvalg for advokatkurset som består av:

 • Advokat Sigurd Knudtzon, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
 • Advokat Alf Johan Knag, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
 • Dommerfullmektig Gunhild Sletmoen, Justis- og beredskapsdepartementet

 

«Praktisk og pedagogisk tilnærming til sentrale og viktige tema for advokatfullmektiger. Svært fornøyd med del 1 av advokatkurset vår 2019. Alle forelesningene og temaene er praktisk fremlagt som lett kan overføres til arbeidshverdagen som fullmektig. Anbefales på det sterkeste.»

Tidligere deltaker på Advokatkurset

Kontaktpersoner

 • Ane Hvesser
  Prosjektkoordinator

  Ane Hvesser

  m: (+47) 926 66 398
 • Eric J. Roe
  Prosjektleder

  Eric J. Roe

  m: (+47) 901 04 650