Det årlige ajourføringskurset i Oslo

Kurset belyser et bredt spekter av faglig relevante problemstillinger. Årets kurs går over to effektive dager med hele 13 timer undervisning.

Meld meg på

Tid

21. – 22. nov.

Påmeldingsfrist: 30. okt.

Fortsatt ledige plasser

Timer

13 juridiske timer / 1 ikke-juridisk time / 2 eiendomstimer

Fagområde

Sted

Konferansesenteret i Næringslivets Hus (NHO Møtesenter), Middelthuns gate 27, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 6 450 NOK

Andre: 7 950 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

På det årlige ajourføringskurset får deltakerne på kort tid ajourført sine kunnskaper på sentrale rettsfelt. Oppdateringen av rettspraksis og nye lover og regler delt opp med en sesjon på hver av de to dagene. Ved disse foredragene vil man få en god oversikt over hva som har skjedd innen rettsutviklingen og rettspraksis i løpet av det siste året. I år har vi i tillegg foredrag om fremtidsfullmakter, tryggere bolighandel, opphør av arbeidsforhold og styreansvar. Det er satt av to timer til et kjøpsrettslige tema og Julien Bourelle vil fortelle oss hvordan nordmenn knytter kontakt med andre mennesker.

Kurset gir 13 juridiske timer og 2 eiendomstimer ihht Finanstilsynets etterutdanningskrav for advokater som driver eiendomsmegling.

Hvem passer kurset for?

Advokater og andre jurister, herunder dommere som ønsker faglig oppdatering av sine juridiske kunnskaper.

Program

9:00 Velkomstkaffe og registrering
9:30 Nytt og nyttig for allmennpraktikeren

– en gjennomgang av lovgivning og rettspraksis fra 2019 som alle advokater bør kjenne til

Advokat, Ståle Kihle,
Advokatfirma Eckhoff, Fosmark & Co DA, Oslo

10:15 Pause
10:30 Foredraget fortsetter
11:15 Pause
11:30 Foredraget fortsetter
12:15 Lunsj
13:00 Fremtidsfullmakter

Et tema som aldri blir mindre aktuelt, særlig når det gjelder hva en fremtidsfullmakt kan inneholde. Høyesterett skal behandle en sak om fremtidsfullmakter i nær fremtid, hvor det kanskje vil komme noen generelle avklareringer om dette. Fylkesmannen har nå også mer erfaringer med fremtidsfullmakter, enn hva som har vært tilfellet tidligere. 

 

Foredraget til Fosmark vil gi noen betraktninger til dette. 

Lagdommer, Per Racin Fosmark,
Borgarting lagmannsrett, Oslo

13:45 Pause
14:00 Tryggere bolighandel

Stortinget har vedtatt endringer i avhendingsloven, jf. Prop. 44 L (2018-2019) Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel) og Innst. 270 L (2018-2019). Endringene innebærer blant annet at selgeren ikke lenger gyldig skal kunne ta «som den er»-forbehold overfor forbrukerkjøpere, jf. § 3-9 nytt andre ledd. Det alminnelige mangelsbegrepet er presisert og kjøperens undersøkelsesplikt er tydeliggjort, jf. § 3-2 og § 3-10. Lovendringene medfører også en egenandel på 10 000 kroner ved mangelskrav, jf. § 3-1 nytt fjerde ledd, samt en egen bestemmelse om innendørs arealavvik, jf. § 3-3 nytt andre ledd. Lovendringene innebærer at departementet kan forskriftsregulere krav til tilstandsrapportene og de bygningssakkyndige som utarbeider dem, jf. § 3-10 første ledd siste punktum. Når lovendringene vil tre i kraft, er ikke bestemt. De nye bestemmelsene vil for øvrig gjelde for avtaler som inngås etter at lovendringene har trådt i kraft. Advokater som driver med fast eiendom, bør kjenne til disse endringene.

Lagdommer, Per Racin Fosmark,
Borgarting lagmannsrett, Oslo

14:45 Pause
15:00 Rettsutvikling i kontraktsretten

Høyesterett har i løpet av det siste året avsagt en rekke viktige avgjørelser på kontraktsrettens område. Flere av disse avgjørelsene gjelder sentrale spørsmål, som kan være av stor praktisk betydning for privatpraktiserende advokater. Vi skal i dette foredraget gi en oversikt over disse, samtidig som vi skal trekke linjene til alminnelig kontraktsrett. 

Advokat, Erlend Haaskjold,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Oslo, Oslo

15:45 Pause
16:00 Foredraget fortsetter
16:45 Kursslutt dag 1
9:00 Nytt og nyttig for allmennpraktikeren

 – en gjennomgang av lovgivning og rettspraksis fra 2019 som alle advokater bør kjenne til

Høyesterettsdommer, Cecilie Østensen Berglund,
Norges Høyesterett, Oslo

9:45 Pause
10:00 Foredraget fortsetter
10:45 Pause
11:00 Foredraget fortsetter
11:45 Lunsj
12:30 How to connect with people Forfatter og grunnlegger, Julien S. Bourelle,
Mondå Forlag AS

13:15 Pause
13:30 Sesjon 1
Kombinasjonseiendom

Med stadig større arealknapphet i sentrale strøk blir kombinasjonseiendommer mer vanlig. En kombinasjonseiendom kjennetegnes gjerne ved at eiere med ulike bruksformål skal samarbeide om oppføring av et felles bygg som de skal være sameiere i.

Utvikling av kombinasjonseiendommer byr på særlige utfordringer, bl.a. i reguleringsfasen, under entreprisen, i selskaps- og eiendomsorganiseringen, og i driftsfasen.

Foredraget vil gi en praktisk tilnærming til muligheter og utfordringer ved utvikling av kombinasjonseiendom.

Advokat, Camilla Kristiansen Lunne,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo, Oslo

Advokat/partner, Martin Støren,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo

13:30 Sesjon 2
Styreansvar - mer og mer aktuelt

Styremedlemmer utsettes stadig oftere for store erstatningskrav. Hvilke plikter har et styremedlem, og hvor går grensen for å komme i erstatningsansvar?

Advokat, Lotte Lundby Kristiansen,
Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS, Lillestrøm

14:15 Pause
14:30 Opphør av arbeidsforhold

Opphør av arbeidsforhold 

-En gjennomgang av enkelte tema fra arbeidsmiljøloven kap. 15 særlig om

  • Oppsigelse i prøvetiden
  • Avskjed
  • Retten til å fortsette i stillingen

-Fratredelsesavtaler som alternativ til lovens løsninger.

 

Advokat, Jeppe Normann,
Advokatfirmaet Normann & Bjørnsen AS, Billingstad

15:15 Pause
15:30 Foredraget fortsetter
16:15 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Ajourføringskurset

På "Det årlige ajourføringskurset" får deltakerne på kort tid ajourført sine kunnskaper på sentrale rettsfelt. Kurset holdes i Tromsø, Bergen og Oslo. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt Mette Bisgaard på e-post mette@jus.no.

 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Desember

November