Fordypningskurs i erstatningsrett: Hodeskader/hodetraumer

Meld meg på

Tid

5. jun.

Påmeldingsfrist: 8. mai.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Scandic St. Olavs plass, St. Olavs plass 1, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 850 NOK

Andre: 4 850 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset i lettere hodeskader behandler utvalgte og høyaktuelle temaer i dybden. Gjennom et dagskurs vil en rekke medisinske temaer behandles, slik som; årsaksvurderingen ved lettere hodeskader, den nevropsykologiske vurderingen, funksjonsvurderingen ved lettere hodeskader og det vil bli gitt det medisinske perspektivet på invaliditetsfastsettelsen. Kurset er spesielt rettet mot deltakere som innehar en grunnforståelse og som ønsker en fordypning på feltet.

Hvem passer kurset for?

Advokater, advokatfullmektiger, jurister, dommere, og andre som arbeider med problemstillinger tilknyttet lettere hodeskader

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Rettslig utgangspunkt for vurdering av lettere hodeskader

Med eksempler fra rettspraksis

Advokat, Maja Agnes Simonsen,
Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS, Lillestrøm

10:45 Pause
11:00 Lett traumatisk hjerneskade. Definisjon, utkomme og prognostiske faktorer

Om lag 9 000 personar vert årleg innlagt i sjukehus i Norge med ein lett traumatisk hjerneskade. Ei mindre gruppe utviklar langvarige kognitive, emosjonelle og fysiske vanskar som reduserer arbeidsevna og kan føre til varig arbeidsuførleik.

Dr. Vikane har i sitt doktorgradsarbeid systematisk kalla inn alle som har vore innlagt ved Haukeland universitetssjukehus og Oslo universitetssjukehus, Ullevål, til oppfølging to månader etter lett traumatisk hjerneskade i ein treårs periode. Dette arbeidet resulterte i en randomisert kontrollstudie der tverrfagleg poliklinisk behandling vart samanlikna med vidare oppfølging hjå fastlege etter tverrfagleg undersøking. Studien kan tyde på at også arbeidsgjevar må involverast tidleg for å få fleire tilbake i arbeid. 

 

M.D., Ph.D., Eirik Vikane,
Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus

11:45 Pause
12:00 Vurdering av årsakssammenheng etter traumatisk hodeskade

Det vil bli tatt utgangspunkt i de 4 kumulative vilkår, vanlig vurdering av bevis og den biopsykososiale forklaringsmodellen.

M.D., Ph.D., M.Sc., Eirik Vikane,
Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus

12:45 Lunsj
13:30 Nevropsykologisk utredning

  • Generelt om utredningen
  • Hvilken metode som anvendes
  • Noe om funn og konklusjoner
Spesialist i klinisk nevropsykologi - Professor II, dr.philos, Anne-Kristine Schanke,
Helse Sør-Øst - Sunnaas Sykehus HF, Bjørnemyr

PhD, Spesialist i klinisk nevropsykologi - Fagsjef i psykologi, Marianne Løvstad,
Helse Sør-Øst - Sunnaas Sykehus HF

14:30 Nevrologers bruks av nevropsykologiske rapporter

Kognitive sekvele ved lette hodeskader må som hovedregel dokumenteres gjennom nevropsykologisk undersøkelse.  Det er ikke alltid subjektive plager gir seg vesentlige utslag, hvorfor tolkningen av selve undersøkelsen opp mot invaliditetsfastsettelsen kan være utfordrende. Kinge vil drøfte betydningen av den nevropsykologiske undersøkelsen, gjennom "nevrolog øyne" og gjennomgå egne erfaringer.

Spesialist nevrologi, med.ansvarlig, Einar Kinge,
Sandvika Nevrosenter, Sandvika

14:55 Pause
15:10 Funksjonsvurdering ved lettere hodeskader

Om funksjonstap og funksjonsnedsettelser.

Forholdet mellom invaliditetsfastsettelsen og funksjonstapet. Kan man fortsette å jobbe/arbeide hjemme? Omskoleringsevne - forskjell på yrkestyper?

Overlege, ph.d., Toril Skandsen,
Helse Midt-Norge - St. Olavs Hospital HF

15:55 Pause
16:10 Invaliditetsfastsettelse ved hodeskader, smertetilstander og flere organer, fra et nevrologisk perspektiv

Invaliditetsfastsettelsen, først og fremst ved lette hodeskader, kan være utfordrende blant annet fordi invaliditetstabellen ikke nødvendigvis gir uttelling for menet i sin helhet. Kinge vil drøfte tolkning av tabellen ved hodeskader og gjennomgå hvilken betydning smerter som et tilleggssymptom virker inn på invaliditetsfastsettelsen. Videre drøftes samordning av invaliditet ved skade på flere organer.

Spesialist nevrologi, med.ansvarlig, Einar Kinge,
Sandvika Nevrosenter, Sandvika

16:35 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Erstatningsrett

Hver høst arrangerer JUS "Det årlige personskadeerstatningsrettskurset". Dette er årets store faglige- og sosiale møteplass, og samler i underkant av 300 deltakere. Kurset har lang tradisjon for å bli arrangert på Scandic Park Hotel i Sandefjord. I tillegg til dette årlige ajourføringskurset arrangerer vi også flere kurs innen fagområdet i løpet av året. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Mai