Habil eller inhabil?

Spørsmål om offentlig ansattes eller folkevalgtes habilitet oppstår i en rekke sammenhenger. Møt erfarne jurister som deler deres kunnskap og erfaringer på dette området.

Meld meg på

Tid

23. okt.

Påmeldingsfrist: 24. sep.

Fortsatt ledige plasser

Timer

5 juridiske timer

Fagområde

Sted

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 2 950 NOK

Andre: 3 450 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Spørsmål om offentlig ansattes eller folkevalgtes habilitet oppstår i en rekke sammenhenger. Kurset skal gi økt kunnskap om habilitetsreglene i forvatningsloven og kommuneloven. Du møter erfarne jurister som deler deres kunnskap og erfaringer på dette området med deg. Først og fremst fra et faglig ståsted, men noen også med et blikk på egen rolle. Og hvordan ser omverdenen på embetsverket og de roller vi har? Et godt utgangspunkt for også å reflektere over problemstillinger som ikke nødvendigvis rammes av habilitetsreglene, men som kan ha betydning for de faktiske valg som blir truffet.

Hvem passer kurset for?

Kurset retter seg mot ansatte i statlig og kommunal forvaltning, folkevalgte, advokater og rådgivere.

Program

9:00 Velkomstkaffe og registrering
9:20 Velkommen og introduksjon Advokat, Stephan L. Jervell,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

9:30 Regler og forvaltningspraksis – forvaltningslovens regler om habilitet Advokat, Stephan L. Jervell,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

10:15 Pause
10:30 Regler og forvaltningspraksis – forvaltningslovens bestemmelser om habilitet

  • Foredraget fortsetter
Advokat, Stephan L. Jervell,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

11:00 Kort pause
11:05 Habilitetsbestemmelsene i kommuneloven

En meget stort antall offentlige avgjørelser treffes hvert år i kommuner og fylkeskommuner. På grunn av kommuners og fylkeskommuners særlige stilling som folkevalgte og selvstendige forvaltningsorganer, gir kommuneloven en del saksbehandlingsregler som supplerer forvaltningsloven. Foredraget gir deg innføring i kommunelovens egne habilitetsbestemmelser, og gir deg innsikt i hvordan habilitetsreglene virker i sammenheng med kommunelovens valgbarhetsregler og etisk reglement i kommunesektoren. Du vil får innføring i både dagens regelverk og de nye habilitetsreglene som er foreslått i Prop. 46 L (2017–2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Avdelingsdirektør, Siri Halvorsen,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Oslo

11:45 Lunsj
12:45 Gråsoner, maktmisbruk og ukultur i kommunesektoren

  • Introduksjon til temaet v/kursleder
Journalist, Siri Gedde- Dahl,
Dagbladet

13:30 Pause
13:45 Dommerhabilitet

Om praksis fra Høyesterett og Menneskerettdsdomstolen i Strasbourg;utvikling en i praksis, metoden ved avgjørelsen, typetilfeller og gjennomgang av enkelte nyere avgjørelser. 

Høyesterettsdommer, Liv Gjølstad,


14:30 Pause
14:45 Når gjør vennskap deg inhabil?

Foredraget vil ta for seg spørsmålet om når vennskap eller uvennskap medfører inhabilitet. Hvor høy er terskelen? Når er det tale om et  nært vennskap eller et skarpt motsetningsforhold? Det vil en gjennomgang av ulike problemstillinger som har vært oppe i praksis, som igjen ofte har vært foranlediget av at media har stilt spørsmål ved en politikers habilitet.

Lagdommer, Therese Steen,
Borgarting lagmannsrett, Oslo

15:30 Oppsummering av kurset Advokat, Stephan L. Jervell,
Advokatfirmaet Wiersholm As, Oslo

15:45 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Forvaltningsrett og statsrett

Dette fagområdet dekker svært bredt over hele den offentlige forvaltningen. I tillegg til et årlige ajourføringskurs i forvaltningsrett som avholdes i februar, arrangeres det hvert år en rekke kurs innen emner som offentleglova, forvaltningssanksjoner, personvern, kommunalrett og tilsyn. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Torill Løebekken på tol@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Februar