Meklingsakademi i regi av Advokatforeningen og JUS

Mekling er en tids- og kostnadseffektiv tvisteløsningsmekanisme som sikrer et resultat alle parter kan leve godt med. Et stort antall saker som løses i retten burde vært løst utenrettslig, for eksempel gjennom mekling. Mekling vil i fremtiden bli mer og mer brukt i næringslivet og alle fullservice advokatfirmaer bør ha en sertifisert mekler!

Venteliste

Tid

3. – 9. nov.

Påmeldingsfrist: 5. okt.

Timer

39 juridiske timer / 2 etikktimer

Fagområde

Sted

Hotell Jeløy Radio, Kortbølgen 74, MOSS

Kursavgift

Medlemmer: 39 900 NOK

Andre: 49 900 NOK

+ valgfrie tillegg

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Utdanning

Om meklingsakademiet

Advokatforeningen ønsker å styrke meklingskompetanse og praktisering for advokater. JUS har derfor utviklet en meklingsutdanning som er tilpasset de nye kompetansekravene fra Advokatforeningen.

Som en del av utdanningen får deltakerne utdelt læremateriell som den enkelte må lese på forhånd. Utdanningen går over fem dager hvor deltakerne får et solid teoretisk grunnlag samtidig som det er lagt opp til utstrakt bruk av praktiske øvelser, diskusjoner og tilbakemeldinger. Underveis jobber man i grupper med en egen instruktør som gir veiledning. Den siste dagen evalueres alle deltakerne i en case-øvelse. For å bestå utdanningen og bli sertifisert, må resultatet på evalueringsdagen tilfredsstille de fastsatte kravene til utdanningen.

Målgruppe

Utdanningen retter seg primært mot praktiserende jurister og advokater som er motivert for å jobbe som mekler. Det er viktig at deltakeren har en fartstid fra praktisk klientarbeid og erfaring med konflikthåndtering/alternativ tvisteløsning. Kandidater fra andre yrkesgrupper er også velkommen til å delta. Advokater som ønsker å ta kurset må være medlem i Advokatforeningen.                     

Læringsmål

• Øke forståelsen og innsikten i mekling som metode: hva mekling er og inneholder av ferdigheter, prinsipper, metode og verdier.

• Øke bevisstheten om meklerrollen. 

• Øke ferdigheter i praktisk mekling

Pedagogikk

JUS baserer seg på en erfaringsbasert læringsmetode som inneholder tre trinn: Formidling av teori, praktisk ferdighetstrening, refleksjon og analyse. Deltakerne må være motivert for å delta på praktiske øvelser og i refleksjon over egne og andres prestasjoner.  

Mekling.no

Deltakere som består kurset vil bli profilert på nettsiden www.mekling.no. Nettsiden eies av Advokatforeningen og har til hensikt å profilere mekling som tvisteløsningsalternativ samt de sertifiserte meklerne. 

Instruktører 

På utdanningen møter du et utvalg av erfarne meklere og pedagoger.

Blant instruktørene finner du:

 • Tingrettsdommer Hanne Sofie Bjelland (Oslo tingrett)
 • Førsteamanuensis Herman Bruserud, (UiO)
 • Professor dr. juris Sverre Blandhol (UiO) 
 • Fasilitator Roar Thun Wægger, (Wægger Negotation Institute)
 • Advokat Ane Sofie Tømmerås (Advokathuset Justisia AS)
 • Psykologspesialist Guro Øiestad, (UiO)
 • Psykolog og direktør Torbjørn Buer, (Juristenes Utdanningssenter, kursleder)
«Treningen med case og tilbakemeldingen fra veileder var svært verdifulle, og økte min innsikt og ferdighet som mekler.»
Tidligere kursdeltaker

Hvem passer kurset for?

Utdanningen retter seg primært mot praktiserende jurister og advokater som er motivert for å jobbe som mekler. Det er et ønske at deltakeren har en fartstid fra praktisk klientarbeid og alternativ tvisteløsning. Kandidater fra andre yrkesgrupper er også velkommen til å delta. Advokater som ønsker å ta kurset må være medlem av Advokatforeningen.

Samling 1

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Oppstart - Mål for dagen

•Etablere gode rammebetingelser for læring 

•Øke ferdigheter på åpningsfasen (fase 1) i en mekling 

•Gi forståelse for hvilke forberedelser som er sentrale for en god mekling.

•Hvordan man legger grunnlaget for en god prosess, både med hensyn til relasjon og sak.

10:05 Introduksjon til dagene Direktør, Torbjørn Buer,
Juristenes Utdanningssenter

11:00 Pause
11:15 Introduksjon til mekling Tingrettsdommer, Hanne Sofie Bjelland,
Oslo Tingrett

Førsteamanuensis, Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

11:45 Om faser i mekling

 • Åpningsfasen
 • Informasjonsinnhenting/-utveksling - partenes innlegg, spørsmål
 • Utvikling av løsningsalternativer
 • Forhandlingsfasen
 • Avslutningsfasen - avtaleslutning eller brudd 
12:45 Lunsj
13:30 Åpningsfasen i mekling
14:15 Oppsummering og refleksjon
15:00 Pause
15:15 Inngang til og forberedelse til mekling

 • Hva gjør jeg når jeg engasjeres?
 • Meklerrollen i ulike konflikttyper
 • Det første saksforberedende møte
 • Gi forståelse for hvilke forberedelser som er sentrale for en god mekling
 • Hvordan man legger grunnlaget for en god prosess, både med hensyn til relasjon og sak
 • Forberedelse til meklingen - partene, advokatene og mekleren
 • Saksforberedende møte forut for mekling - tidsplan

 

16:15 Pause
16:30 Forberedelse til neste dags case Direktør, Torbjørn Buer,
Juristenes Utdanningssenter

17:00 Kursslutt dag 1
19:00 Middag i perioden kl. 1900-2130
8:45 Morgenkaffe
9:00 Oppstart - Mål for dagen

• Øke ferdigheter på interessekartlegging/informasjonsinnhenting gjennom prosessfasilitering og kommunikative intervensjoner.

• Øke ferdigheter i bruk av fellesmøter og særmøter (fase 2)

9:05 Meklingscase 1 med veiledning og feedback

• Partenes redegjørelse. 

• Overgang forhandling - mekling

Tingrettsdommer, Hanne Sofie Bjelland,
Oslo Tingrett

Førsteamanuensis, Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Fasilitator, Roar Wægger,
Wægger Negotiation Institute

10:30 Felles refleksjon i plenum
12:00 Lunsj
13:00 Meklingsteknikk i verktøykassa

 • Særmøter og fellesmøter
 • Kartlegging av løsningsalternativer
 • Bruk av strukturerte arbeidsverktøy
 • Meklerens rolle i realitetsorienteringen
 • Krisehåndtering
 • Håndtering av brudd
15:00 Pause
15:15 Case versjon 2

•Fra informasjonsinnhenting til felles grunn. 

•Fra fellesmøte til særmøte (informasjonsinnhenting i særmøter)

16:15 Pause
16:30 Digital mekling, basert på zoom eller teams

 • Presentasjon av hjelpemidler og prosess
17:00 Forberedelse til neste dags case Direktør, Torbjørn Buer,
Juristenes Utdanningssenter

17:30 Kursslutt dag 2
19:00 Middag i perioden 1900-2130
8:45 Morgenkaffe
9:00 Oppstart - Mål for dagen

• Øke ferdigheter i mekling mellom private parter

• Synliggjøre forskjellige og likheter mellom mekling av profesjonelle og private parter

• Håndtere emosjonelle reaksjoner

• Trene på å avslutte en mekling (fase 3)

 

 

 

9:05 Meklingscase 2 med veiledning og feedback Advokat, Ane Sofie Tømmerås,
Advokathuset Justisia AS, Grålum

9:10 Intro av case

 • Case nabokonflikt
  - Rendyrke håndtering av følelser og relasjoner
12:00 Lunsj
13:00 Debrief av casejobbingen
14:00 Følelser i mekling

Hvordan gå fra emosjonelt kaos til emosjonelt realisme?

Psykologspesialist, Guro Øiestad,
Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt

14:30 Tillit og konflikt

Mekleres verktøy - å validere følelser og reaksjoner

Psykologspesialist, Guro Øiestad,
Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt

15:30 Fase 3 - på vei mot avtale

 • Avslutning
 • Brudd
 • Det siste steg mot enighet
 • Avtalen
Advokat, Ane Sofie Tømmerås,
Advokathuset Justisia AS, Grålum

16:30 Forberedelser til case dag 4 v/Torbjørn Buer
17:00 Kursslutt dag 3
Skriv ut hele programmet

Samling 2

9:00 Morgenkaffe
9:30 Oppstart - Mål for dagen

•Forberedelse til eksamen med repetisjon av faser og verktøy

•Synliggjøre etiske dilemmaer i mekling 

•Bygge en helhetlig forståelse av meklingsprosessen

•Øke bevissthet rundt egen meklingsstil

•Fagansvarlige. Sverre Blandhol 

9:35 Meklingscase 3 med veiledning og feedback Professor, Sverre Blandhol,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

12:00 Lunsj
12:45 Lesson learned

Repetisjon av faser og verktøykassa. Bruke innspillene til å lage eget erfaringsdokument. Workshop med innspill fra deltakere og forelesere

15:00 Etiske dilemmaer Professor, Sverre Blandhol,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

17:00 Om eksamen Direktør, Torbjørn Buer,
Juristenes Utdanningssenter

18:00 Kursslutt dag 4
20:00 Avslutningsmiddag
9:00 Eksamen
12:00 Lunsj
13:00 Eksamen fortsetter
15:00 Pause
15:15 Eksamen fortsetter
18:00 Kursslutt. Takk for nå og vel hjem!
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Hotell Jeløy Radio, MOSS
3. – 4. nov. Kr 0 / 4. – 5. nov. Kr 0

Overnatting og måltider er inkludert i kursavgiften.

Hotell Jeløy Radio, MOSS
8. – 9. nov. Kr 0

Overnatting og måltider er inkludert i kursavgiften.

_______________

Avbestillingsregler:

Avbestilling 4-6 uker før kursstart belastes med et gebyr på 50% av kursavgiften.
Avbestilling 3 uker og senere belastes med et gebyr på 100% av kursavgiften

________________

NB! Advokater som ønsker å ta kurset må være medlem i Advokatforeningen. 

Alternativ tvisteløsning

Svært mange saker kan løses utenfor rettsapparatet. Ofte vil dette gi hurtigere, billigere og bedre løsninger for partene. Under fagområdet "Alternativ tvisteløsning" vil vi nå samle våre kurs om mekling, voldgift og andre tvisteløsningsmekanismer. Meklingsutdanningen tilbys hver høst og Voldgiftsdommerutdanningen holdes ca annet hvert år - neste gang høsten 2021. Kurs i forhandling finner du under "Forhandling" som er et eget område.

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil: 922 11 266

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs